đanh đá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Bạn phải gây ồn hoặc cư xử thật đanh đá mới khiến họ đau đầu được.

You may just be loud or obnoxious, or some other way causing them to have the headache .

QED

Hôm nay chị đanh đá cá cày thế.

Jeez, you’re crabby today.

OpenSubtitles2018. v3

Đanh đá thật đấy!

Hey, give me a break !

QED

Có chút đanh đá đấy.

She’s a little spicy.

OpenSubtitles2018. v3

Ai chà, đanh đá dữ chưa!

Well, it’s the untamed shrew!

OpenSubtitles2018. v3

Gặp cô vợ đanh đá ở trường, rồi ở nhà….

Seeing my bossy wife at school and at home …

QED

❑ Cô ấy có hung dữ và đanh đá không?—Ê-phê-sô 4:31.

▪ Is she verbally or physically abusive ? — Ephesians 4 : 31 .

jw2019

Hay cái tính đanh đá?

Your acidic personality?

OpenSubtitles2018. v3

Đôi mắt có cái nhìn bén nhọn đanh đá mà tôi không thích chút nào

And in her air there is a self-sufficiency without fashion, which I find intolerable.

OpenSubtitles2018. v3

Kojiki không đề cập đến bà, nhưng Nihon Shoki tả lại bà là “cô của Thiên hoàng về phía họ nội, một người đàn bà đanh đá và thông minh, người có thể đoán trước tương lai” (tr.

The Kojiki does not mention her, but the Nihon Shoki describes her as ” the Emperor’s aunt by the father’s side, a shrewd and intelligent person, who could foresee the future ” ( tr .

WikiMatrix

9 Giô-suê cũng dựng 12 khối đá ở giữa sông Giô-đanh, tại nơi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đã đứng. + Những khối đá ấy vẫn còn đến ngày nay.

9 Joshua also set up 12 stones in the middle of the Jordan at the place where the feet of the priests who carried the ark of the covenant stood,+ and the stones are there to this day.

jw2019

20 Còn 12 khối đá đã được lấy từ sông Giô-đanh thì Giô-suê dựng chúng tại Ghinh-ganh.

20 As for the 12 stones that they had taken out of the Jordan, Joshua set these up at Gilʹgal.

jw2019

17 Cũng có một sự ghi nhớ khác nữa: “Giô-suê cũng dựng mười hai hòn đá giữa sông Giô-đanh, tại nơi chơn những thầy tế-lễ khiêng hòm giao-ước đã đứng; các hòn đá ấy hãy còn ở đó cho đến ngày nay”.

17 A further memorial was in order: “There were also twelve stones that Joshua set up in the middle of the Jordan on the standing place of the feet of the priests carrying the ark of the covenant, and they continue there until this day.”

jw2019

Mười hai hòn đá lấy từ lòng Sông Giô-đanh được dùng như một vật để ghi nhớ cho dân Y-sơ-ra-ên.

The 12 stones taken from the riverbed of the Jordan are to serve as a memorial to Israel.

jw2019

Họ lấy 12 khối đá từ giữa sông Giô-đanh theo số các chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Đức Giê-hô-va đã chỉ dẫn Giô-suê.

They took up 12 stones from the middle of the Jordan, just as Jehovah had instructed Joshua, to correspond to the number of the tribes of the Israelites.

jw2019

+ 4 Sau khi băng qua sông Giô-đanh, anh em hãy dựng những khối đá ấy trên núi Ê-banh+ rồi quét vôi lên, đúng như tôi truyền dặn anh em hôm nay.

+ 4 When you have crossed the Jordan, you should set up these stones on Mount Eʹbal+ and cover them with plaster,* just as I am commanding you today.

jw2019

Minh họa: người chăn tốt lành và chuồng chiên; người Do Thái cố ném đá ngài; đến Bê-tha-ni bên kia Giô-đanh

Fine shepherd and sheepfold illustration; Jews try to stone him; leaves for Bethany across Jordan

jw2019

16 Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho 12 người nam trong Y-sơ-ra-ên, đại diện cho tất cả các chi phái, lấy 12 hòn đá từ lòng sông Giô-đanh và đặt trên bờ sông phía tây ở Ghinh-ganh để ghi nhớ phép lạ vượt qua sông Giô-đanh.

16 Jehovah proceeded to memorialize this Jordan miracle, commanding that 12 men, representing the tribes of Israel, take up 12 stones from the riverbed and deposit these on the western shore at Gilgal.

jw2019

4 Ngay sau khi toàn thể dân chúng băng qua sông Giô-đanh, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: 2 “Hãy chọn 12 người nam trong dân chúng, mỗi chi phái một người,+ 3 và truyền lệnh này cho họ: ‘Hãy lấy 12 khối đá từ giữa sông Giô-đanh, từ chỗ các thầy tế lễ đã đứng,+ rồi mang chúng theo và đặt tại nơi các anh sẽ ngủ qua đêm’”.

4 As soon as the whole nation had finished crossing the Jordan, Jehovah said to Joshua: 2 “Take 12 men from the people, one man from each tribe,+ 3 and give them this command: ‘Take up 12 stones from the middle of the Jordan, from the place where the priests’ feet stood still,+ and carry them over with you and set them down in the place where you will spend the night.’”

jw2019

4 Vậy, Giô-suê gọi 12 người nam mà ông đã chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi chi phái một người, 5 rồi Giô-suê nói với họ: “Hãy đi trước Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến giữa sông Giô-đanh, mỗi người phải khiêng một khối đá trên vai mình, theo số các chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, 6 để làm một dấu hiệu giữa các anh.

4 So Joshua called the 12 men whom he had appointed from the Israelites, one man from each tribe, 5 and Joshua said to them: “Pass ahead of the Ark of Jehovah your God to the middle of the Jordan, and each of you should lift up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the Israelites, 6 to serve as a sign among you.

jw2019

Trong lời giảng thứ ba, Môi-se nói rằng sau khi qua Sông Giô-đanh, dân Y-sơ-ra-ên phải ghi Luật Pháp trên những bia đá lớn; ông cũng rủa sả những kẻ bất tuân và chúc phước cho những người biết vâng lời.

In his third speech, Moses states that after crossing the Jordan, the Israelites must write the Law on great stones and also pronounce cursings for disobedience and blessings for obedience.

jw2019

2 Vào ngày anh em băng qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em, hãy dựng những khối đá lớn rồi quét vôi lên.

2 And in the day when you will cross the Jordan into the land that Jehovah your God is giving you, set up large stones and cover them with plaster.

jw2019

Rồi, trong tương lai, khi con cháu các ngươi hỏi đá này nghĩa gì, các ngươi hãy kể cho chúng nghe rằng nước đã ngừng chảy khi hòm giao ước Đức Giê-hô-va băng qua Sông Giô-đanh.

Then, in the future, when your children ask what these stones mean, you should tell them that the waters stopped running when Jehovah’s ark of the covenant crossed the Jordan.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories