TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Related Articles

Ngày đăng: 2020 – 04-14 17:18:06 – Số lần xem: 1723

Nguyên tắc kế toán

a ) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình dịch chuyển tăng, giảm của những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( ngoài những khoản sàn chứng khoán kinh doanh thương mại ) như : Các khoản tiền gửi ngân hàng nhà nước có kỳ hạn ( gồm có cả những loại tín phiếu, kỳ phiếu ), trái phiếu, CP tặng thêm bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời gian nhất định trong tương lai và những khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục tiêu thu lãi hàng kỳ và những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác .

Tài khoản này không phản ánh những loại trái phiếu và công cụ nợ nắm giữ vì mục tiêu mua và bán để kiếm lời ( phản ánh trong thông tin tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh thương mại )

b ) Kế toán phải mở sổ cụ thể theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng người dùng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng … Khi lập Báo cáo kinh tế tài chính, kế toán địa thế căn cứ vào kỳ hạn còn lại ( dưới 12 tháng hay từ 12 tháng trở lên kể từ thời gian báo cáo giải trình ) để trình diễn là gia tài thời gian ngắn hoặc dài hạn .

c ) Doanh nghiệp phải hạch toán rất đầy đủ, kịp thời lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính phát sinh từ những khoản đầu tư như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi, lỗ khi thanh lý, nhượng bán những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn .

d ) Đối với những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự trữ phải thu khó đòi theo pháp luật của pháp lý, kế toán phải nhìn nhận năng lực tịch thu. Trường hợp có dẫn chứng chắc như đinh cho thấy một phần hoặc hàng loạt khoản đầu tư hoàn toàn có thể không tịch thu được, kế toán phải ghi nhận số tổn thất vào ngân sách kinh tế tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không hề xác lập được một cách đáng an toàn và đáng tin cậy, kế toán hoàn toàn có thể không ghi giảm khoản đầu tư nhưng phải thuyết minh trên Báo cáo kinh tế tài chính về năng lực tịch thu của khoản đầu tư .

đ ) Tại thời gian lập Báo cáo kinh tế tài chính, kế toán phải nhìn nhận lại tổng thể những khoản đầu tư được phân loại là những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn cuối kỳ :

– Tỷ giá vận dụng so với những khoản tiền gửi bằng ngoại tệ là tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước nơi doanh nghiệp mở thông tin tài khoản tiền gửi ;

– Tỷ giá vận dụng so với những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác là tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch ( do doanh nghiệp tự lựa chọn ) .

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Bên Nợ:

– Giá trị những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng .

Bên Có:

– Giá trị những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm .

Số dư bên Nợ:

– Giá trị những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời gian báo cáo giải trình .

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của tiền gửi có kỳ hạn.

– Tài khoản 1282 – Trái phiếu: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các loại trái phiếu mà doanh nghiệp có khả năng và có ý định nắm giữ đến ngày đáo hạn.

– Tài khoản 1283 – Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản cho vay theo khế ước giữa các bên nhưng không được giao dịch mua, bán trên thị trường như chứng khoán. Tùy theo từng hợp đồng, các khoản cho vay theo khế ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ.

– Tài khoản 1288 – Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và cho vay), như cổ phiếu ưu đãi bắt buộc bên phát hành phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai, thương phiếu.

Sơ đồ hạch toán tài khoản

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories