ODBC – open database connectivity a. ODBC là gì ? – Tài liệu text

Related Articles

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 110 trang )

vậy, ODBC là một Database API chuẩn, nó cung cấp cho các bạn khả năng truy nhập đến các CSDL một cách độc lập với các DBMS, qua ODBC các bạn có

thể truy xuất được tới các CSDL trên các DBMS khác nhau.

Các đặc điểm của ODBC: + ODBC là một giao diện lập trình sử dụng SQL: ODBC sẽ sử dụng các lệnh

SQL để truy xuất các CSDL. + ODBC tách các nhà phát triển ứng dụng khỏi sự phức tạp của việc kết nối

tới một nguồn dữ liệu: Mục tiêu chính được đề cho ODBC là nó phải dễ dàng cho người lập trình ứng dụng có thể tạo ra các kết nối của người sử dụng cuối

tới nguồn dữ liệu thích hợp mà khơng phải trở thành một chuyên gia về mạng. + Kiến trúc của ODBC cho phép nhiều ứng dụng truy xuất nhiều nguồn dữ

liệu. + ODBC cung cấp một mơ hình lập trình thích ứng adaptive: ODBC cung

cấp các chức năng mà nó có thể được sử dụng với tất cả các DBMS trong khi vẫn cho phép một ứng dụng khai thác các khả năng riêng của mỗi DBMS. Nó

cung cấp các interrogation function mà một ứng dụng có thể chủ động sử dụng để xác định các khả năng của một DBMS. Các interrogation function cho

phép một ứng dụng hỏi một driver về một vài chức năng đặc biệt có được cung cấp trong một DBMS nào đó hay khơng.

b. Kiến trúc của ODBC. ODBC được xây dựng trên mơ hình kiến trúc ClientServer.

Trong kiến trúc ClientServer bao gồm một một client, một server, và một data protocol mà nó cho phép client và server giao tiếp với nhau. Mơ hình này

rất lý tưởng cho một Traditional Relational DBMS, trong đó một mạng vật lý kết nối client PC tới DBMS ở trên một máy khác. ODBC được thiết kế để sử

dụng với các hệ thống nằm trong mơ hình kiến trúc clientserver, đáp ứng được các yêu cầu cần thiết cho các Traditional Relational DBMS như:

+ Cung cấp một standard API. + Khai thác tất cả các chức năng của bất cứ một DBMS nào.

+ Cung cấp một sự thực thi tương đương với native API của bất cứ một

DBMS nào.

90

Kiến trúc của ODBC đặt trên nền tảng mơ hình kiến trúc clientserver và sự đảm nhận cho bất cứ một giao diện lập trình nào cũng có thể phát và thu trên

giao thức truyền dữ liệu của bất cứ một SQL DBMS, sẽ hoạt động và thực thi như native API cho DBMS đó.

ODBC khơng chỉ giới hạn với các clientserver DBMS, nó cũng làm việc với các desktop database và các file-oriented store như bảng tính và text.

Các thành phần cơ bản trong kiến trúc của ODBC.

File – Oriented Data Store ClientServer DBMS Applications: Các ứng dụng đảm nhận việc tương tác với người sử dụng

qua user interface và gọi các ODBC function để đưa ra các câu lệnh SQL và nhận các kết quả trả về.

Driver Manager: Như tên gọi của nó, nhiệm vụ của nó là quản lý sự tương

tác giữa các chương trình ứng dụng và các driver, nhiều ứng dụng và nhiều driver có thể được quản lý cùng một lúc. Driver Manager cung cấp sự liên kết

giữa các ứng dụng và các driver, cho phép nhiều ứng dụng truy xuất dữ liệu qua nhiều driver. Driver Manager load hay unload một hoặc nhiều driver cho

một hoặc nhiều ứng dụng. Khi một ứng dụng cần truy xuất một nguồn dữ liệu, Driver Manager sẽ load đúng driver cần thiết. Driver Manager xác định các

ODBC function được cung cấp bởi driver đó và ghi các địa chỉ trong bộ nhớ của chúng vào một bảng. Khi một ứng dụng gọi một function trong một driver,

Driver Manager sẽ xác định vào gọi function đó. Bằng cách này, nhiều driver có thể được quản lý đồng thời và người lập trình ứng dụng khơng phải lo lắng

đến việc quản lý chi tiết các từng driver. Một ứng dụng có thể sử dụng ODBC tại cùng một thời điểm với một ứng dụng khác mà không cần phải biết đến

ứng dụng này.

Drivers: Các driver xử lý các ODBC function được gọi, đưa ra các yêu cầu

SQL để chỉ định các nguồn dữ liệu, và trả về kết quả cho các ứng dụng. Các driver cũng đảm nhận việc tương tác với bất cứ các lớp phần mềm nào cần

thiết để truy xuất nguồn dữ liệu.

Data sources: Bao gồm các tập hợp dữ liệu và các môi trường tương ứng

của chúng, bao gồm các hệ điều hành, các DBMS, và các phần mềm mạng. c. Các mơ hình hoạt động của ODBC.

91

Trong kiến trúc ClientServer bao gồm một một client, một server, và một data protocol mà nó cho phép client và server giao tiếp với nhau. Mơ hình nàyrất lý tưởng cho một Traditional Relational DBMS, trong đó một mạng vật lý kết nối client PC tới DBMS ở trên một máy khác. ODBC được thiết kế để sửdụng với các hệ thống nằm trong mơ hình kiến trúc clientserver, đáp ứng được các yêu cầu cần thiết cho các Traditional Relational DBMS như:+ Cung cấp một standard API. + Khai thác tất cả các chức năng của bất cứ một DBMS nào.+ Cung cấp một sự thực thi tương đương với native API của bất cứ mộtDBMS nào.90Kiến trúc của ODBC đặt trên nền tảng mơ hình kiến trúc clientserver và sự đảm nhận cho bất cứ một giao diện lập trình nào cũng có thể phát và thu trêngiao thức truyền dữ liệu của bất cứ một SQL DBMS, sẽ hoạt động và thực thi như native API cho DBMS đó.ODBC khơng chỉ giới hạn với các clientserver DBMS, nó cũng làm việc với các desktop database và các file-oriented store như bảng tính và text.Các thành phần cơ bản trong kiến trúc của ODBC.File – Oriented Data Store ClientServer DBMS Applications: Các ứng dụng đảm nhận việc tương tác với người sử dụngqua user interface và gọi các ODBC function để đưa ra các câu lệnh SQL và nhận các kết quả trả về.Driver Manager: Như tên gọi của nó, nhiệm vụ của nó là quản lý sự tươngtác giữa các chương trình ứng dụng và các driver, nhiều ứng dụng và nhiều driver có thể được quản lý cùng một lúc. Driver Manager cung cấp sự liên kếtgiữa các ứng dụng và các driver, cho phép nhiều ứng dụng truy xuất dữ liệu qua nhiều driver. Driver Manager load hay unload một hoặc nhiều driver chomột hoặc nhiều ứng dụng. Khi một ứng dụng cần truy xuất một nguồn dữ liệu, Driver Manager sẽ load đúng driver cần thiết. Driver Manager xác định cácODBC function được cung cấp bởi driver đó và ghi các địa chỉ trong bộ nhớ của chúng vào một bảng. Khi một ứng dụng gọi một function trong một driver,Driver Manager sẽ xác định vào gọi function đó. Bằng cách này, nhiều driver có thể được quản lý đồng thời và người lập trình ứng dụng khơng phải lo lắngđến việc quản lý chi tiết các từng driver. Một ứng dụng có thể sử dụng ODBC tại cùng một thời điểm với một ứng dụng khác mà không cần phải biết đếnứng dụng này.Drivers: Các driver xử lý các ODBC function được gọi, đưa ra các yêu cầuSQL để chỉ định các nguồn dữ liệu, và trả về kết quả cho các ứng dụng. Các driver cũng đảm nhận việc tương tác với bất cứ các lớp phần mềm nào cầnthiết để truy xuất nguồn dữ liệu.Data sources: Bao gồm các tập hợp dữ liệu và các môi trường tương ứngcủa chúng, bao gồm các hệ điều hành, các DBMS, và các phần mềm mạng. c. Các mơ hình hoạt động của ODBC.91

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories