‘đầy tớ’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” đầy tớ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ đầy tớ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ đầy tớ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Hai đầy tớ được chủ khen, gọi là “đầy tớ trung tín và giỏi giang”.

2. 7 Ta từng thấy đầy tớ cưỡi ngựa, còn quan đi bộ như đầy tớ.

3. Đúng vậy, ‘đầy tớ gian ác’ ra từ hàng ngũ của lớp đầy tớ trung tín.

4. Người Chủ và đầy tớ

5. “ Đầy tớ đó gian ác ”

6. Người đầy tớ cay nghiệt

7. Người chủ nói với mỗi đầy tớ: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành!”

8. Ngươi là đầy tớ của ta.

9. Cho nô lệ và đầy tớ

10. Con là đầy tớ của Cha.

11. Đầy tớ biếng nhác thì không

12. “Các đầy tớ” phụ thuộc vào mọi sự cung cấp về thiêng liêng đến từ đầy tớ trung tín.

13. Đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình .

14. 63 15 Người đầy tớ cay nghiệt

15. Họ được xem chung là “ đầy-tớ ” mà chủ đã nói : “ Ai là đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan mà người chủ đặt cai-trị đầy-tớ mình, đặng cho đồ-ăn đúng giờ ?

16. Người đầy tớ chủ nợ có nên gia hạn cho người đầy tớ kia không?— Nếu là em, em sẽ làm gì?—

17. Tuy nhiên, quản gia cũng là đầy tớ.

18. Ý chàng là đầy tớ Miguel của hắn?

19. Cả ba đầy tớ đều đợi chủ về.

20. Tầng trệt dành cho đầy tớ và khách.

21. Chúa Giê-su tin cậy lớp đầy tớ

22. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp người đầy tớ đồng bạn thiếu mình một số tiền nhỏ, ông đòi phải trả.

23. 3 Chúa Giê-su đã bổ nhiệm lớp đầy tớ trung tín và khôn ngoan “cai-trị đầy-tớ [“người nhà”, An Sơn Vị] mình”, tức các thành viên của lớp đầy tớ, “đặng cho đồ ăn đúng giờ”.

24. Khi thừa nhận người đầy tớ quản lý tài sản đúng cách, chủ nói: “Hỡi đầy-tớ ngay-lành trung-tín kia, được lắm!”

25. Đầy tớ trung tín và khôn ngoan là ai?

26. “ Đầy-tớ trung-tín ” vượt qua cuộc thanh tra !

27. (Xem khung “Nếu đầy tớ đó là kẻ xấu…”).

28. “ Đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan ” là ai ?

29. Đó là cách nói văn hoa của ” đầy tớ “.

30. Những Người Bạn Tốt, Người Đầy Tớ Trung Thành ,

31. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan?

32. Nghe theo lớp đầy tớ bao hàm điều gì?

33. Người chủ đã không hẹn giờ với đầy tớ.

34. Các đầy tớ hay thợ gặt: Các thiên sứ

35. MINH HỌA VỀ NGƯỜI ĐẦY TỚ KHÔNG THƯƠNG XÓT

36. Không đầy tớ nào được cao trọng hơn chủ.

37. Ai là “ đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan ”, và tại sao việc tất cả chúng ta chú ý lắng nghe “ đầy-tớ ” ấy là quan trọng ?

38. Nhưng khi người đầy tớ ra về, dọc đường gặp một người đầy tớ khác chỉ thiếu hắn một trăm đơ-ni-ê mà thôi.

39. 18, 19. a) Tại sao người chủ đã không so sánh đầy tớ được giao hai nén bạc với đầy tớ được giao năm nén bạc?

40. Đến mùa nho, chủ sai đầy tớ tới để nhận một phần hoa lợi, song bọn trồng nho đánh đầy tớ và đuổi về tay không.

41. (Câu 15-20) Người đầy tớ kinh ngạc “nhìn nàng”.

42. Thầy tế cao tay là đầy tớ của thần linh.

43. • Ai hợp thành “ đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan ” ?

44. Thì con sẽ là một đầy tớ bị treo cổ.

45. ( b ) Nhiệm vụ nào được giao cho “ đầy-tớ ” này ?

46. Lớp đầy tớ được giao quản lý “tài sản” nào?

47. 19 Dĩ nhiên, đầy tớ thứ ba không được khen.

48. Những người đầy tớ và thống trị của La Mã.

49. Hội Đồng Lãnh Đạo đại diện cho lớp đầy tớ

50. Đầy tớ có hai chủ chỉ Giao hàng chính mình .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories