books trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to the Teen Years.

Một cuốn sách về nuôi dạy con (A Parent’s Guide to the Teen Years) cho biết: “Những cậu con trai lớn tuổi hơn, có thể từng làm ‘chuyện ấy’, cũng dễ chú ý đến các em gái này”.

jw2019

(1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in the book of Revelation, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones whom God considers holy.

Điều đáng chú ý là trong sách Khải-huyền, “áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn” tượng trưng cho việc làm công bình của những người mà Đức Giê-hô-va xem là thánh (Khải-huyền 19:8).

jw2019

Comic book superheroine Wonder Woman’s chief adversary is Dr. Barbara Ann Minerva, alias The Cheetah.

Trong bộ truyện tranh nổi tiếng có tên Wonder Woman thì kẻ thù chính của các siêu anh hùng là tiến sĩ Barbara Ann Minerva, bí danh Con Báo săn.

WikiMatrix

I bought this book yesterday.

Tôi mua cuốn sách này ngày hôm qua.

tatoeba

So he looked for the book, and upon finding it, he passed it on to his son.

Cho nên ông đi tìm cuốn sách, và khi tìm được, ông đưa cho cậu con trai.

jw2019

He returned his attention to the little red book.

Anh lại chú ý vào quyển sách nhỏ màu đỏ.

Literature

Note how those questions are answered in the book of Revelation.

Hãy xem lời giải đáp cho các câu hỏi này trong sách Khải huyền.

jw2019

In the late 1970s, Warner Brothers acquired the option to make a film based on the book, but no screenplay was ever accepted.

Vào cuối thập niên 1970, Warner Brothers giành được quyền làm phim dựa trên quyển sách, nhưng không có kịch bản nào được chấp thuận.

WikiMatrix

5 If you are assigned by a member of the Congregation Service Committee to conduct a Bible study with someone who has become inactive in the preaching work, you may be asked to consider specific chapters in the “God’s Love” book.

5 Ngoài ra, các anh trong Ủy ban công tác của hội thánh có thể giao cho anh chị việc dạy Kinh Thánh cho một người đã ngưng rao giảng, và cùng người ấy xem vài chương chọn lọc trong sách Hãy giữ mình.

jw2019

It identifies a witness to the transaction as a servant of “Tattannu, governor of Across-the-River” —the same Tattenai who appears in the Bible book of Ezra.

Bảng này cho thấy nhân chứng của giao dịch ấy là một tôi tớ của “Tattannu, quan tổng trấn của Bên Kia Sông”. Tattannu ấy chính là Tát-tê-nai xuất hiện trong sách E-xơ-ra của Kinh Thánh.

jw2019

Oh, I booked you in for scuba diving tomorrow.

Anh đã sắp xếp cho em đi lặn biển .

OpenSubtitles2018. v3

From table “Significant Earthquakes of the World” in the book Terra Non Firma, by James M.

Trích bản thống kê “Những trận động đất quan trọng trên thế giới” (“Significant Earthquakes of the World”) trong cuốn Terra Non Firma, của James M.

jw2019

You open that safe you got hidden behind the console there, show me the real books, then we figure out my cut.

Anh hãy mở cái tủ sắt mà anh giấu sau bàn điều khiến kia chỉ cho tôi xem sổ sách rồi chúng tôi sẽ tính đến việc chia phần

OpenSubtitles2018. v3

He also designed a book bag for women.

Ông nội cũng đã thiết kế một cặp đựng sách cho phụ nữ.

jw2019

Frank Wilson had written a book called ” The Hand. ”

Frank Wilson đã viết một quyển sách với tựa đề ” Bàn Tay. ”

QED

Verses 1 to 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can enjoy a measure of prosperity and stability even now.

Câu 1 đến 11 của sách Châm ngôn chương 14 trong Kinh Thánh cho thấy là nếu chúng ta để sự khôn ngoan hướng dẫn lời nói và hành động, thì ngay trong hiện tại chúng ta có thể đươc hưng thạnh và yên ổn trong một mức độ nào đó.

jw2019

Charles Mungoshi is renowned in Zimbabwe for writing traditional stories in English and in Shona and his poems and books have sold well with both the black and white communities.

Charles Mungoshi nổi tiếng tại Zimbabwe vì đã viết những câu chuyện truyền thống bằng tiếng Anh và cả tiếng Shona và những bài thơ và sách của ông được bán chạy trong cả những cộng đồng người da trắng và da đen.

WikiMatrix

I usually tend to think that the book is usually better, but, having said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness and Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. and the U. K., but to the screens of Arabs and Africans, of Senegalese and Syrians.

Tôi thường nghĩ rằng quyển sách thì khi nào cũng hay hơn, nhưng, mặc dầu nói vậy, thực sự là lúc bấy giờ Bollywood đang mang diện mạo Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn đến khắp nơi trên quốc tế, không riêng gì trong hội đồng người Ấn tại Mỹ và Anh, mà còn trên màn ảnh ở Ả Rập, châu Phi, ở Senegal và Syria .

QED

By June 14, 1828, Joseph Smith’s work on the translation of the Book of Mormon plates had resulted in 116 pages of manuscript.

Đến ngày 14 tháng Sáu năm 1828, công việc phiên dịch cùa Joseph Smith về các bảng khắc cùa Sách Mặc Môn đã có kết quả là 116 trang bán thảo.

LDS

Holden in his book Death Shall Have No Dominion:

Holden viết trong sách Death Shall Have No Dominion:

jw2019

Aldous Snow’s father and former manager, Jonathan Snow, has written a tell-all book.

Bố của Aldous Snow và cũng là người quản lí, Jonathan Snow đã viết một quyển sách nói ra tất cả,

OpenSubtitles2018. v3

The book is 1994, I think.

Tôi nghĩ cuốn sách sinh ra vào năm 1994 .

QED

Show older books published before 1985 that are available for the January literature offer.

Cho biết những cuốn sách nào mà hội thánh hiện đang có để dùng trong tháng 1.

jw2019

It’s for The Book Show…

Tôi tới vì buổi giới thiệu sách

OpenSubtitles2018. v3

This explanation updates the information discussed on page 57, paragraph 24, of the Daniel’s Prophecy book and depicted in the charts on pages 56 and 139.

Lời giải thích này cập nhật cho thông tin trong sách Lời tiên tri của Đa-ni-ên, trang 57, đoạn 24, và biểu đồ nơi trang 56 và 139.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories