Bị đơn dân sự là gì? Quyền và nghĩa vụ của bị đơn dân sự?

Related Articles

Bị đơn dân sự là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Bộ luật Tố tụng hình 2015:

“ Bị đơn dân sự là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai mà pháp lý pháp luật phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. ”

Quyền và nghĩa vụ của bị đơn dân sự theo Bộ luật Tố tụng hình sự

Theo quy định tại Điều 64 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

“2. Bị đơn dân sự hoặc người đại diện của họ có quyền:

a ) Được thông tin, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều này ;

b ) Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc hàng loạt nhu yếu của nguyên đơn dân sự ;

c ) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, vật phẩm, nhu yếu ;

d ) Trình bày quan điểm về chứng cứ, tài liệu, vật phẩm tương quan và nhu yếu người có thẩm quyền thực thi tố tụng kiểm tra, nhìn nhận ;

đ ) Yêu cầu giám định, định giá gia tài theo lao lý của pháp lý ;

e ) Được thông tin hiệu quả tìm hiểu, xử lý vụ án có tương quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại ;

g ) Đề nghị biến hóa người có thẩm quyền thực thi tố tụng, người giám định, người định giá gia tài, người phiên dịch, người dịch thuật ;

h ) Tham gia phiên tòa xét xử ; trình diễn quan điểm, đề xuất chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi người tham gia phiên tòa xét xử ; tranh luận tại phiên tòa xét xử để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn ; xem biên bản phiên tòa xét xử ;

i ) Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho mình ;

k ) Khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng ;

l ) Kháng cáo bản án, quyết định hành động của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại ;

m ) Các quyền khác theo pháp luật của pháp lý. ”

3. Bị đơn dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm :

a ) Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền triển khai tố tụng ;

b ) Trình bày trung thực những diễn biến tương quan đến việc bồi thường thiệt hại ;

c) Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.”

Quy định về bị đơn dân sự, quyền và nghĩa vụ của bị đơn dân sự theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Thứ nhất: Bị đơn dân sự

Theo khoản 1 Điều luật đang được phản hồi, bị đơn dân sự là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai mà pháp lý pháp luật phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường so với thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra .

Bị đơn dân sự là cá thể, tức là người có hành vi phạm tội gây ra thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn dân sự. Nếu người có hành vi phạm tội gây ra thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn dân sự là người chưa thành niên thì bố, mẹ hoặc người đỡ đầu của người chưa thành niên đó là bị đơn dân sự. Như vậy, bị đơn dân sự là cá thể hoàn toàn có thể là bị can, bị cáo trong trường hợp bị can, bị cáo là người thành niên và việc phạm tội của họ không tương quan đến việc thực thi trách nhiệm do cơ quan, tổ chức triển khai giao cho ; cha, mẹ hoặc người đỡ đầu của bị can, bị cáo trong trường hợp bị can, bị cáo là người chưa thành niên .

Cơ quan, tổ chức là bị đơn dân sự khi cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức này có hành vi phạm tội gây thiệt hại về vật chất cho nguyên đơn dân sự.

Khi công nhận cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai là nguyên đơn dân sự, cơ quan triển khai tố tụng phải xác lập được bị đơn dân sự .

Thứ hai: Quyền của bị đơn dân sự

Theo khoản 2 Điều luật đang được phản hồi, bị đơn dân sự có những quyền sau :

– Quyền được thông tin, lý giải quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều này ;

– Quyền đồng ý hoặc bác bỏ một phần hoặc hàng loạt nhu yếu của nguyên đơn dân sự ;

– Quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, vật phẩm, nhu yếu ;

– Quyền trình diễn quan điểm về chứng cứ, tài liệu, vật phẩm tương quan và nhu yếu người có thẩm quyền thực thi tố tụng kiểm tra, nhìn nhận ;

– Quyền nhu yếu giám định, định giá gia tài theo lao lý của pháp lý ;

– Quyền được thông tin tác dụng tìm hiểu, xử lý vụ án có tương quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại ;

– Quyền ý kiến đề nghị biến hóa người có thẩm quyền thực thi tố tụng, người giám định, người định giá gia tài, người phiên dịch, người dịch thuật ;

– Quyền tham gia phiên tòa xét xử ; trình diễn quan điểm, đề xuất chủ tọa phiên tòa xét xử hỏi người tham gia phiên tòa xét xử ; tranh luận tại phiên tòa xét xử để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn ; xem biên bản phiên tòa xét xử ;

– Quyền tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho mình ;

– Quyền khiếu nại quyết định hành động, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền thực thi tố tụng ;

– Quyền kháng nghị bản án, quyết định hành động của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại ;

– Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .

Các cơ quan thực thi tố tụng và những người triển khai tố tụng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho bị đơn dân sự triển khai những quyền của họ .

Thứ ba: Nghĩa vụ của bị đơn dân sự

Bị đơn dân sự có những nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định. Theo khoản 3 điều luật đang được phản hồi, bị đơn dân sự có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :

– Nghĩa vụ phải xuất hiện theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền triển khai tố tụng ;

–  Nghĩa vụ trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại;

– Nghĩa vụ chấp hành quyết định hành động, nhu yếu của cơ quan, người có thẩm quyền triển khai tố tụng theo giấy triệu tập của Cơ quan tìm hiểu, Viện kiểm sát, Tòa án ;

Điều luật đang được phản hồi có những sửa đổi, bổ trợ nhất định. Quyền của bị đơn được bổ trợ nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của bị đơn .

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, người mua hoàn toàn có thể liên hệ với Luật sư của LuatHoangPhi. Vn để được tư vấn .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories