Quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Related Articles

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của quản trị Hồ Chí Minh là một mạng lưới hệ thống những vấn đề, nguyên tắc, giải pháp giáo dục, tập hợp và tổ chức triển khai cách mạng và tân tiến, nhằm mục đích phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nói một cách khác, đó là tư tưởng kiến thiết xây dựng, củng cố, lan rộng ra lực lượng cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Quan điểm chính của Người về đại đoàn kết dân tộc được bộc lộ ở những điểm hầu hết sau :

1. Đại đoàn kết dân tộc là yếu tố kế hoạch, bảo vệ thành công xuất sắc của cách mạng

Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là một truyền thống lịch sử cực kỳ quý báu của nhân dân ta. Trong từng thời kỳ, từng quá trình cách mạng, hoàn toàn có thể và thiết yếu phải kiểm soát và điều chỉnh chủ trương và chiêu thức tập hợp lực lượng cho tương thích với những đối tượng người tiêu dùng khác nhau, nhưng đại đoàn kết dân tộc luôn luôn được Người coi là yếu tố sống còn của cách mạng .

– Đoàn kết không phải là thủ đoạn chính trị nhất thời mà là tư tưởng cơ bản, đồng nhất, xuyên suốt tiến trình cách mạng Nước Ta .

– Đoàn kết quyết định hành động thành công xuất sắc cách mạng. Vì đoàn kết tạo nên sức mạnh, là then chốt của thành công xuất sắc. Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi phải có lực lượng đủ mạnh, muốn có lực lượng phải quy tụ cả dân tộc thành một khối thống nhất. Giữa đoàn kết và thắng lợi có mối quan hệ ngặt nghèo, qui mô của đoàn kết quyết định hành động quy mô, mức độ của thành công xuất sắc .

– Đoàn kết phải luôn được nhận thức là yếu tố sống còn của cách mạng .

Tại sao Đế quốc Pháp có lợi thế về vật chất, về phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh lại phải thua một Nước Ta nghèo nàn, lỗi thời trong đại chiến xâm lược ? Đó là vì đồng bào Nước Ta đã đoàn kết như quản trị Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn :

“ Toàn dân Nước Ta chỉ có một lòng : Quyết không làm nô lệ. Chỉ có một chí : Quyết không chịu mất nước. Chỉ có một mục tiêu : Quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng vững chãi xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm mục đích bức tường đó, chúng cũng phải thất bại ” .

Chính sức mạnh của lực lượng toàn dân đoàn kết tạo ra sự thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám. Từ thực tiễn đó, Hồ Chí Minh đã rút ra Tóm lại :

“ Sử dạy cho ta bài học kinh nghiệm này : Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, khi nào dân ta không đoàn kết thì bị quốc tế xâm lấn ” .

Và Người khuyên dân ta rằng :

“ Dân ta xin nhớ chữ đồng :

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, liên minh ”

Đây chính là con đường đưa dân ta tới độc lập, tự do .

2. Đoàn kết dân tộc là tiềm năng, trách nhiệm số 1 của cách mạng

Hồ Chí Minh cho rằng “ Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là tiềm năng, trách nhiệm số 1 của đảng mà còn là tiềm năng, trách nhiệm số 1 của cả dân tộc ”. Bởi vì, đại đoàn kết dân tộc chính là trách nhiệm của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng. Đảng có thiên chức thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, niềm hạnh phúc cho con người .

3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân .

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, “ dân ” chỉ mọi con dân đất Việt, con rồng cháu tiên, không phân biệt dân tộc hầu hết, người tín ngưỡng với người không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ, gái, trai, giàu, nghèo. Nói đến đại đoàn kết dân tộc cũng có nghĩa phải tập hợp mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. Người đã nhiều lần nói rõ : “ ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập tổ quốc ; ta còn phải đoàn kết để kiến thiết xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phụng sự nhân dân thì ta đoàn kết với họ ” .

Muốn triển khai đại đoàn kết toàn dân thì phải thừa kế truyền thống lịch sử yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người. Người cho rằng : liên minh công nông – lao động trí óc làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân, nền tảng được củng cố vững chãi thì khối đại đoàn kết dân tộc càng được lan rộng ra, không lo lắng bất kỳ thế lực nào hoàn toàn có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc .

4.     Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng

Mặt trận dân tộc thống nhất phải được kiến thiết xây dựng theo những nguyên tắc :

– Trên nền tảng liên minh công nông ( trong thiết kế xây dựng chính sách xã hội mới có thêm lao động trí óc ) dưới sự chỉ huy của Đảng .

– Mặt trận hoạt động giải trí theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ lấy việc thống nhất quyền lợi của những tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và không ngừng lan rộng ra .

– Đoàn kết vĩnh viễn, ngặt nghèo, đoàn kết thực sự, chân thành, thân ái giúp sức nhau cùng tân tiến. Phương châm đoàn kết những giai cấp, những những tầng lớp khác nhau của Hồ Chí Minh là : “ Cầu đồng tồn dị ” – Lấy cái chung, tôn vinh cái chung, để hạn chế cái riêng, cái độc lạ .

Đầu năm 1951, tại hội nghị đại biểu Mặt trận Liên – Việt toàn nước, Người vạch rõ : “ Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và những những tầng lớp lao động khác … Bất kỳ ai mà ngay thật tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống tất cả chúng ta, giờ đây tất cả chúng ta cũng ngay thật đoàn kết với họ ”. Người chỉ rõ : “ Đoàn kết là một chủ trương dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để kiến thiết xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và ship hàng nhân dân thì ta đoàn kết với họ ”. Người còn nhấn mạnh vấn đề : “ Đoàn kết thoáng rộng, ngặt nghèo, đồng thời phải củng cố. Nền có vững, nhà mới chắc như đinh, gốc có tốt thì cây mới tốt tươi. Trong chủ trương đoàn kết phải chống hai khuynh hướng sai lầm đáng tiếc : cô độc, hẹp hòi và đoàn kết vô nguyên tắc ” .

Người luôn biểu lộ niềm tin vào sự tăng trưởng bền vững và kiên cố của khối đại đoàn kết dân tộc lâu bền hơn. Điều này được bộc lộ trong hàng loạt tiến trình cách mạng Nước Ta .

5. Đại đoàn kết chân thành, thân ái, thẳng thắn theo nguyên tắc tự phê bình, phê bình vì sự thống nhất vững chắc

Giữa những bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc, bên cạnh những điểm tương đương còn có những điểm khác nhau cần phải xử lý theo con đường đối thoại, đàm đạo để đi đến sự nhất trí ; bên cạnh những tác nhân tích cực vẫn có những xấu đi cần phải khắc phục. Để xử lý yếu tố này, một mặt Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề mục tiêu “ cầu đồng tồn dị ” ; mặt khác, Người nêu rõ : Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết và căn dặn mọi người phải ngăn ngừa thực trạng đoàn kết xuôi chiều, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình để biểu dương mặt tốt, khắc phục những mặt chưa tốt, củng cố đoàn kết : “ Đoàn kết thật sự nghĩa là mục tiêu phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học hỏi những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân ” .

quản trị Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn rõ :

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết ,

Thành công, thành công xuất sắc, đại thành công xuất sắc .

Đoàn kết trong Đảng là cơ sở để đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở để triển khai đại đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Đại đoàn kết của quản trị Hồ Chí Minh được triển khai thành công xuất sắc là một tác nhân quyết định hành động cách mạng dân tộc dân chủ ở Nước Ta đi đến thắng lợi trọn vẹn và đưa cách mạng Nước Ta lên quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Trong thực tiễn, việc chuyển sức mạnh đoàn kết dân tộc trong thời kỳ giữ nước sang thời kỳ dựng nước không phải là việc thuận tiện. Lịch sử đang yên cầu những nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nghành này. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xu thế lúc bấy giờ là hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, một loạt yếu tố đặt ra mà tất cả chúng ta phải quan tâm :

– Khơi dậy và phát huy cao độ sức manh nội lực, phải xuất phát từ quyền lợi dân tộc, từ phát huy nội lực dân tộc mà lan rộng ra quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi năng lực hoàn toàn có thể tranh thủ được để kiến thiết xây dựng, tăng trưởng quốc gia .

– Trong điều kiện kèm theo thiết kế xây dựng nền kinh tế thị trường xu thế xã hội chủ nghĩa, để khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc, trong chủ trương đại đoàn kết, phải quan tâm phát huy tính năng động của mỗi người, mỗi bộ phận để mọi việc từ chỉ huy, quản trị, đến sản xuất kinh doanh thương mại, học tập và lao động đều có hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao ngày càng cao. Đồng thời, phải khắc phục được những xấu đi của kinh tế thị trường, đặc biệt quan trọng tâm ý chạy theo đồng xu tiền, cạnh tranh đối đầu không lành mạnh làm phai nhạt truyền thống lịch sử đoàn kết, tình nghĩa tương thân tương ái của dân tộc, xử lý đói nghèo, thu hẹp khoảng cách, ranh giới giữa kinh và thượng, giữa nông thôn và thành thị, cũng cố khối đại đoàn kết 54 dân tộc đồng đội, chăm sóc đời sống đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt quan trọng là vùng sâu, vùng xa, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, những tập quán tốt đẹp của dân tộc, nhất quyết vô hiệu những âm mưu lợi dụng tôn giáo, tà giáo để gây rối .

– Phải xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phải chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, phải biết lắng nghe những ý nguyện chính đáng của nhân dân, phải kịp thời giải quyết những oan ức của nhân dân, làm cho lòng dân được yên. Phải tiếp tục đổi mới chính sách giai cấp, chính sách xã hội, đặc biệt coi trọng việc xây dựng mặt trận, đổi mới, hoàn thiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với công nhân, với nông dân, với trí thức, chính sách đối với cộng đồng người việt nam ở nước ngoài, chính sách đối với các thành phần kinh tế, tập hợp đến mức rộng rãi nhất mọi nhân tài, vật lực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

– Trong điều kiện kèm theo thực thi chủ trương Open, hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trong xu thế khu vực hóa, toàn thế giới hóa kinh tế tài chính ngày càng tăng trưởng, yên cầu phải củng cố sự đoàn kết với trào lưu cách mạng những nước, đồng thời phải nắm vững mục tiêu ngoại giao mềm dẻo, có nguyên tắc nhằm mục đích thực thi thắng lợi chủ trương đối ngoại lúc bấy giờ của Đảng và Nhà nước ta là : Nước Ta muốn là bạn và đối tác chiến lược đáng tin cậy với toàn bộ những nước trong hội đồng quốc tế, vì độc lập, hợp tác và tăng trưởng .

Trong tình hình quốc tế lúc bấy giờ, yên cầu tất cả chúng ta phải có những chủ trương đúng đắn, phát minh sáng tạo trong việc chớp lấy thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy lùi rủi ro tiềm ẩn, để vừa nâng cao hiệu suất cao hợp tác quốc tế, vừa giữ vững truyền thống dân tộc, giữ vững xu thế xã hội chủ nghĩa, đưa quốc gia ngày càng tăng trưởng .

Quyết Tiến ( ST )

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories