Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng trong tổ chức tín dụng là gì?

Related Articles

Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng là một trong các cách thức dự phòng rủi ro mà tổ chức tín dụng cần áp dụng. Vậy phân loại nợ và cam kết ngoại bảng là gì?

Cam kết ngoại bảng là chỉ những khoản như cam kết giao dịch thanh toán, trả nợ, cấp tín dụng thanh toán … hay những hợp đồng phát sinh tỷ giá của ngân hàng nhà nước với người mua trong tương lai nằm ngoài bảng cân đối kế toán .Căn cứ pháp lý :

– Luật các tổ chức tín dụng năm 2010

– Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sửa đổi, bổ trợ năm 2017– Thông tư 02/2013 / TT-NHNN– Thông tư 09/2014 / TT-NHNN

1. Phương pháp và nguyên tắc phân loại

– Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tự triển khai phân loại nợ, cam kết ngoại bảng phải sử dụng tác dụng phân loại nhóm nợ so với người mua do Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán ( CIC ) phân phối tại thời gian phân loại để kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng .– Toàn bộ số dư nợ và giá trị những cam kết ngoại bảng của một người mua tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ .– Đối với khoản cấp tín dụng thanh toán hợp vốn, từng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tham gia cấp tín dụng thanh toán hợp vốn phải thực thi việc phân loại độc lập và có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho nhau hiệu quả phân loại .– Đối với khoản ủy thác cấp tín dụng thanh toán mà bên nhận ủy thác chưa giải ngân cho vay theo hợp đồng ủy thác, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ủy thác phải phân loại những khoản ủy thác này như thể một khoản cho vay so với bên nhận ủy thác .– Đối với nợ đã bán nhưng chưa thu được tiền, nợ đã bán nhưng bên mua có quyền truy đòi người bán thì số tiền chưa thu được, số dư nợ đã bán có quyền truy đòi người bán phải được phân loại, trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc như trước khi bán nợ .– Đối với những khoản nợ được mua, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại số tiền đã giao dịch thanh toán để mua nợ vào nhóm có mức độ rủi ro đáng tiếc không thấp hơn nhóm mà khoản nợ đó đã được phân loại trước khi mua .– Đối với số tiền mua, ủy thác cho tổ chức triển khai khác ( gồm có cả tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ) mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải phân loại số tiền mua trái phiếu như thể một khoản cho vay không có bảo vệ so với bên phát hành trái phiếu, trừ trường hợp trái phiếu doanh nghiệp được bảo vệ thanh toán giao dịch bằng gia tài .– Đối với khoản chiết khấu dưới hình thức mua có kỳ hạn những công cụ chuyển nhượng ủy quyền, sách vở có giá khác của người thụ hưởng, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại khoản chiết khấu như thể một khoản cho vay so với người thụ hưởng .

2. Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo chiêu thức định lượng

– Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thực thi phân loại nợ ( trừ những khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng ) theo 05 nhóm như sau :a ) Nhóm 1 ( Nợ đủ tiêu chuẩn )b ) Nhóm 2 ( Nợ cần chú ý quan tâm )c ) Nhóm 3 ( Nợ dưới tiêu chuẩn ) gồm có :d ) Nhóm 4 ( Nợ hoài nghi )đ ) Nhóm 5 ( Nợ có năng lực mất vốn )– Phân loại cam kết ngoại bảng và khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng :

a) Phân loại cam kết ngoại bảng:

( i ) Phân loại vào nhóm 1 nếu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận người mua có năng lực thực thi rất đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết .( ii ) Phân loại vào nhóm 2 trở lên nếu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận người mua không có năng lực triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết .( iii ) Phân loại vào nhóm 3 trở lên so với cam kết ngoại bảng thuộc một trong những trường hợp thuộc nhóm nợ dưới tiêu chuẩn .b ) Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng 🙁 i ) Ngày quá hạn được tính ngay từ ngày tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết .( ii ) Khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng được phân loại như sau :– Phân loại vào nhóm 3 nếu quá hạn dưới 30 ngày ;– Phân loại vào nhóm 4 nếu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày ;– Phân loại vào nhóm 5 nếu quá hạn từ 90 ngày trở lên .

3. Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định tính

Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phân loại nợ, cam kết ngoại bảng theo 05 nhóm như sau :a ) Nhóm 1 ( Nợ đủ tiêu chuẩn ) gồm có : Các khoản nợ được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là có năng lực tịch thu vừa đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn .Các cam kết ngoại bảng được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là người mua có năng lực triển khai rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết .b ) Nhóm 2 ( Nợ cần chú ý quan tâm ) gồm có : Các khoản nợ được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là có năng lực tịch thu khá đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có tín hiệu người mua suy giảm năng lực trả nợ .Các cam kết ngoại bảng được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là người mua có năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết nhưng có tín hiệu suy giảm năng lực thực thi cam kết .c ) Nhóm 3 ( Nợ dưới tiêu chuẩn ) gồm có : Các khoản nợ được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là không có năng lực tịch thu nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là có năng lực tổn thất .Các cam kết ngoại bảng được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là người mua không có năng lực triển khai rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết .d ) Nhóm 4 ( Nợ hoài nghi ) gồm có : Các khoản nợ được tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nhìn nhận là có năng lực tổn thất cao .Các cam kết ngoại bảng mà năng lực người mua không thực thi cam kết là rất cao .

đ) Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.

Các cam kết ngoại bảng mà người mua không còn năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm cam kết .>> > Xem thêm Hệ thống xếp hạng tín dụng thanh toán nội bộ của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là gì ?

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories