bên dưới trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

(Xin xem biểu đồ thời gian bên dưới).

(See the time line below.)

jw2019

Bên dưới, bạn có thể tìm hiểu loại danh sách tương thích với các loại quảng cáo.

Below you can find out which list type is compatible to which types of ads.

support.google

Tuyến Keio nằm ở phía Tây của các tuyến Odakyu, 2 tầng bên dưới khu cửa hàng của Keio.

The Keio Line concourse is located to the west of the Odakyu line concourse, two floors below ground level under Keio department store.

WikiMatrix

Lời phụ chú bên dưới nói: “Hãy cùng ta gánh chung một ách”.

The footnote rendering is: “Get under my yoke with me.”

jw2019

Sau đó, bạn nên tìm hiểu về yêu cầu xem xét bên dưới:

Then you should learn about requesting a review below:

support.google

Ôn lại lời trình bày trong khung bên dưới—Cũng xem Thánh Chức Nước Trời tháng 3 năm 2013.

Review the presentation in the box. —See also the March 2013 Our Kingdom Ministry.

jw2019

Có ý tưởng nào khác về bên dưới đó không?

Any idea what else is out there?

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả cài đặt có sẵn cho quảng cáo trong nguồn cấp được mô tả bên dưới:

All of the available settings for In-feed ads are described below:

support.google

Một lần nữa, đây là thứ họ sẽ thấy bên dưới kính hiển vi /

So again this is what they can see under the microscope.

QED

Hãy xem ví dụ về hình ảnh bổ sung cho các sản phẩm quần áo bên dưới.

See an example of additional images for clothing products below.

support.google

Tôi cảm thấy rào chắn ngay sau lưng mình ngay bên dưới vai tôi

I felt the railing pressing against my back, just below my shoulder blades,

QED

Hãy xem các thành phần của quảng cáo mẫu bên dưới:

Let’s look at the components of the sample ad below:

support.google

Có lẽ có một chút gì đó dịu dàng bên dưới hàm râu của ông.

Maybe there’s something very gentle under that beard of yours.

OpenSubtitles2018. v3

Có một vật chứa nằm bên dưới để thu thập các mô này.

There’s a container underneath that’s collecting that tissue.

ted2019

Bạn có thể tải xuống các lược đồ từ các liên kết bên dưới:

You can download the schemas from the links below:

support.google

Để đăng ký tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

To register for a Google My Business account, follow the steps below:

support.google

Các DSP bên dưới có thể tạo đề xuất với mạng của bạn.

The DSPs below can initiate proposals with your network.

support.google

anh phục vụ bên dưới chân tôi.

You serve beneath me.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn Cũ bên dưới.

If you’re still using the previous AdWords experience, choose Previous below.

support.google

Và với các mỏ ngay bên dưới, vậy, gỗ đang mục ra, và căn nhà đang chìm xuống.

And with the mines right below, well, the wood is rotting and the house is sinking.

OpenSubtitles2018. v3

Bên dưới cửa sổ dòng lệnh

Below Terminal Displays

KDE40. 1

Bên dưới các hồ là buồng magma của núi lửa Grímsvötn.

Beneath the caldera is the magma chamber of the Grímsvötn volcano.

WikiMatrix

Bà mắc áo choàng Sari màu vàng, bên dưới trông như chiếc quần bằng hang thêu kim tuyến.

She was wearing a yellow sari and what looked like gold lamé capri pants underneath.

Literature

bên dưới, phần nắp lại hơi hé mở – với núi lửa.”

At the bottom, the lid is slightly open—to volcanoes.”

Literature

Đây là một mã số gồm 13 chữ số bên dưới mã vạch:

It’s the 13-digit number below the barcode:

support.google

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories