ý kiến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi sẽ không bình luận gì về ý kiến đó.

I wouldn’t argue with that statement.

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi người chúng ta có thể có ý kiến khác nhau về việc nào là khó.

Each of us may have a different opinion about what is hard.

LDS

Ta cần ai đó từ một bang dễ thay đổi ý kiến.

We need somebody from a swing state .

OpenSubtitles2018. v3

Ngươi phải hỏi ý kiến của ta trước khi ngươi làm, trước khi người sinh nở.

You ask my permission before you rut, before you breed.

ted2019

Nhưng giờ đây tôi có ý kiến của Emma, hiển nhiên anh ta sẽ phải đầu hàng.

But now that he had Emma’s opinion, surely he would capitulate.

Literature

Tham khảo ý kiến cố vấn thuế hoặc IRS.

Consult your tax advisor or the IRS .

support.google

Anh không có ý kiến gì hết.

I have no idea.

OpenSubtitles2018. v3

Dĩ nhiên, khi nói về vấn đề sức khỏe thì có nhiều ý kiến khác nhau.

Of course, there are many opinions when it comes to matters of health.

jw2019

Nếu bạn hỏi ý kiến, bạn biết đấy, mọi người đều có thể diễn giải nó.

If you just ask an opinion of how, everyone can interpret it.

QED

Anh chỉ đưa ra ý kiến thôi mà.

I was just expressing an opinion.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn nên tham vấn ý kiến của luật sư nếu bạn có thêm câu hỏi.

Consult legal counsel if you have additional questions .

support.google

Anh chỉ đang nói là anh đã thay đổi ý kiến.

Well, I’m just saying I’ve come around .

OpenSubtitles2018. v3

Ý kiến bạn trẻ—Điện thoại di động (Ch 10:19): (15 phút) Thảo luận.

What Your Peers Say —Cell Phones (Pr 10:19): (15 min.) Discussion.

jw2019

Cuốn Dùng Kinh-thánh để lý luận (Anh ngữ), trang 9-15 cho ý kiến về cách mời nhận sách.

Ideas for presentations can be found in the Reasoning book, pages 9-15.

jw2019

Trích thêm một số ý kiến của: GS.

Other head chefs mentioned: mr.

WikiMatrix

Tyreese, Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu.

Tyreese, I don’t think that’s a good idea.

OpenSubtitles2018. v3

Những ý kiến điên rồ đó lại hay đúng.

His insane ideas are usually right.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có ý kiến: ta có lợi thế 650 năm kiến thức với những người này.

The way I see it, we’ve got 650 years of knowledge on these guys.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có một vấn đề tham khảo ý kiến với bạn.

I have a matter to consult with you .

QED

Nếu có ai đó hủy kế hoạch, tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của ông.

If someone cancels, I’ll slot you in .

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nên bạn có thẩm phán Scalia nói về tiên đề Aristotle của ý kiến số đông.

So there you have Justice Scalia taking on the Aristotelian premise of the majority’s opinion.

ted2019

Ta lại có ý kiến khác.

We shall agree to differ.

OpenSubtitles2018. v3

ý kiến thì là thằng đần à?

I’m an idiot for having an opinion?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy xem ý kiến của một số bậc cha mẹ trên khắp thế giới.

Note what some parents from around the world have said.

jw2019

Ý kiến đó ngu thật.

That was a dumb idea.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories