Xử phạt hóa đơn bất hợp pháp – Đại lý thuế Luật Việt An

Related Articles

Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là gì ? Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như thế nào ? Cách giải quyết và xử lý hóa đơn bất hợp pháp khi bên mua hàng phát hiện được ? Hãy cùng Công ty Đại lý thuế Việt An khám phá đơn cử qua bài viết sau :

Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là gì?

Theo điều 22, Thông tư số 39/2014 / TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31 tháng 3 năm năm trước, thì :

“ Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng .

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa triển khai xong việc thông tin phát hành .

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức triển khai, cá thể phát hành thông tin không liên tục sử dụng nữa ; những loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông tin phát hành được tổ chức triển khai, cá thể phát hành báo mất với cơ quan thuế quản trị trực tiếp ; hóa đơn của những tổ chức triển khai, cá thể đã ngừng sử dụng mã số thuế ( còn gọi là đóng mã số thuế ). ”

Và mặc dầu là vô tình sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hay cố ý, thì những hóa đơn này đều không có giá trị sử dụng. Và không được công nhận là ngân sách được trừ khi xác lập thuế TNDN cũng như không được khấu trừ thuế GTGT khi kê khai thuế GTGT .

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Theo điều 23, Thông tư 39/2014 / TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/3/201, thì :

“ 1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn ; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức triển khai, cá thể khác lập khi bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ ( trừ những trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này ) ; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức triển khai, cá thể khác hạch toán, khai thuế hoặc giao dịch thanh toán vốn ngân sách ; lập hóa đơn không ghi khá đầy đủ những nội dung bắt buộc ; lập hóa đơn xô lệch nội dung giữa những liên ; dùng hóa đơn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ này để chứng tỏ cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ khác .

2. Một số trường hợp đơn cử được xác lập là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn :

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc hàng loạt .

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức triển khai, cá thể khác để bán ra, để hợp thức hóa sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán sản phẩm & hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế .

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức triển khai, cá thể khác để bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế ; để hợp thức sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ .

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ hoặc xô lệch những tiêu thức bắt buộc giữa những liên của hóa đơn .

– Sử dụng hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và những cơ quan chức năng khác đã Tóm lại là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn .

Mức xử phạt khi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hoá đơn.

Căn cứ vào điều 10, điều 11, Thông tư 10/2014 / TT-BTC, thì :

“ 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với một trong những hành vi :

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có diễn biến giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng .

b ) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng pháp luật .

Việc niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn triển khai theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ .

Trường hợp có diễn biến giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng .

2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng :

a ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá nhân chứng minh đã gửi thông tin phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức triển khai, cá thể không bị xử phạt .

b ) Phạt tiền 6.000.000 đồng so với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu những hóa đơn này gắn với nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo pháp luật .

c ) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng so với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu những hóa đơn này gắn với nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế so với những hóa đơn đã lập trong trường hợp này .

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm pháp luật tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào ngân sách theo pháp luật .

d ) Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu những hóa đơn này không gắn với nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này. ”

Theo điều 11, Thông tư 10/2014 / TT-BTC đã pháp luật :

“ 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ( trừ hành vi vi phạm pháp luật tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này ) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ( trừ hành vi vi phạm lao lý tại Khoản 1 Điều này ) .

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Hướng dẫn xử lý hóa đơn bất hợp pháp khi bên mua hàng phát hiện được

Nếu hóa đơn bất hợp pháp này chưa kê khai thuế và chưa hạch toán vào sổ sách kế toán

  • Thuế Giá trị gia tăng: không kê khai thuế đầu vào. Cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá của hàng hóa, dịch vụ.
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp: hạch toán giá trị hàng hóa dịch vụ đã cộng tiền thuế GTGT vào tài khoản chi phí khác (811) và chi phí này không được trừ khi tính thuế TNDN.

Nếu hóa đơn bất hợp pháp này đã được kê khai thuế và đã hạch toán vào sổ sách kế toán

  • Thuế Giá trị gia tăng: Điều chỉnh giảm số tiền thuế được khấu trừ
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp: cộng phần tiền thuế GTGT của hóa đơn bất hợp pháp này vào giá trị của hàng hóa, dịch vụ và chuyển vào tài khoản chi phí khác. Đây là chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN.

Trên đây là tổng thể những yếu tố về hóa đơn bất hợp pháp. Công ty Đại lý Thuế Việt An kỳ vọng qua bài viết này sẽ giải đáp được toàn bộ những vướng mắc của những bạn. Công ty Đại lý thuế Việt An phân phối dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, đúng mực. Quý doanh nghiệp có nhu yếu tư vấn xin sung sướng liên hệ theo đường dây nóng : 0988.856.708 để được tương hỗ nhanh gọn, kịp thời .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories