vì vậy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Vì vậy, chắc chắn là Ma-ri không có người con nào khác”.

In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”

jw2019

Vì vậy, tóm lại, một vài chi tiết.

So, just in conclusion, a few shots.

ted2019

Vì vậy ông đã kiểm tra các tác động của âm nhạc trên hệ tim mạch .

So , he tested the effects of music on the cardiovascular system .

EVBNews

Vì vậy chúng tôi bắt đầu từ đây

So we starting here

QED

Vì vậy, bẩn thỉu rằng tôi trở thành speechless. Ê!

This exactly is what is the matter ?

QED

Vì vậy, ở một mức độ nào đó, đây chưa hẳn là trò lừa bịp.

So on one level, this is not a hoax.

WikiMatrix

Vì vậy, tôi không thực sự có thể nhìn thấy cũ của tôi người đàn ông mà nhiều.

So I don’t really get to see my old man that much.

QED

Vì vậy Chính phủ Lâm thời kêu gọi tổ chức một hội nghị hiến pháp ngày 30 tháng 5 năm 1894.

Therefore, the Provisional Government called to order a Constitutional Convention on May 30, 1894.

WikiMatrix

Vì vậy mà ông ngủ với con dâu?

A behavioural disorder and low self-esteem… makes you have sex with your son’s wife?

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy chúng tôi có thể gieo trồng.

They can grow the crops.

ted2019

vì vậy bạn phải làm gì bây giờ để có được bàn phìm tuyệt vời này ?

So what do you do now that you have this cool piano keyboard?

ted2019

Vì vậy, x là một trong hai bằng trừ đi 8.

So x is either equal to minus 8.

QED

Vì vậy họ không có động cơ để giữ gìn nguồn nước.

So they have no incentive to conserve.

ted2019

Vì vậy, đây là là 0, 1 cộng 0 là 1, căn bậc hai của 1 là 1.

So this is is 0, 1 plus 0 is 1, square root of 1 is 1.

QED

Vì vậy, họ gọi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ giúp thay đổi

So they called us, and we facilitated a change.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy chúng tôi cử 4 người đi.

Well, that’s why we’re sending in you four.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy chúng ta nói vũ trụ đang phình ra.

So we say the universe is expanding.

ted2019

Vì vậy, các râu này cho nó cảm giác về môi trường xung quanh tốt hơn.

Thus, these whiskers allow it to better feel its surroundings.

WikiMatrix

Vì vậy, chúng ta ở đây.

So, here we are.

QED

Vì vậy, những người mua sắm là những người phải trả tiền thêm, không phải các cửa hàng .

So the people shopping there are the ones paying extra, not the stores .

EVBNews

Vì vậy chúng ta thấy được đạo Tin lành Cải Cách.

So we saw the Protestant Reformation.

ted2019

Vì vậy chọn kết hợp với tôn giáo đúng là rất quan trọng.

Choosing the right kind of association is essential .

jw2019

Vì vậy, 2 người nên về nhà, rồi nghỉ ngơi đi.

So you guys go home, get rest.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, trước hết chúng ta cần tập trung vào phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

So again, what we focus on is prevention rather than treatment, at first rate.

QED

Vì vậy, ý thức liên lạc của con người liên hệ mật thiết với hai bàn tay.

In reference to the harmony of communication represented by two humans right hands.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories