Tự kỷ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Đứa cháu ngoại trai của tôi là Joseph mắc bệnh tự kỷ .

My grandson Joseph has autism.

LDS

Các bạn biết đấy. vấn đề là, tự kỷ có nhiều mức độ.

You know, the thing is, autism comes in different degrees.

QED

Sống với bệnh tự kỷ

Living With Autism

EVBNews

Tự kỷ luật nằm trong bảng danh sách những sự việc mà Krishnamurti không trao tặng.

Self-discipline joins the list of things which Krishnamurti does not offer.

Literature

Giờ thì, các bạn muốn hiểu tự kỷ, loài vật.

Now, if you want to understand autism, animals.

QED

Hắn tự kỷ mà.

You know he’s IA .

OpenSubtitles2018. v3

Vấn đề giác quan là vấn đề thường gặp của trẻ bị tự kỷ .

Sensory issues are common among children with autism .

EVBNews

Nguyên nhân gây bệnh tự kỷ là gì ?

What Causes Autism ?

EVBNews

Bài báo này đã đưa ra một câu chuyện khác về tự kỷ.

The paper offered an alternate story of autism.

ted2019

Thật khó xác định xem một đứa trẻ có bị tự kỷ hay không .

Figuring out if a kid has autism can be difficult .

EVBNews

Victor là cái tên tự kỷ.

Victor was my nerd name .

OpenSubtitles2018. v3

Đây là biểu đồ về tỉ lệ bệnh tự kỷ được ước tính tăng dần hàng năm.

This is a graph of autism prevalence estimates rising over time.

ted2019

Tôi cũng nhớ anh, đồ khốn tự kỷ à.

I miss you too you demented bastard

OpenSubtitles2018. v3

” Trật tự, Kỷ cương, Lao động “.

Order, Discipline, Labour “.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có hiểu ý tôi không, tên tự kỷ yếu ớt?

Can you decipher that, you fragile narcissist?

OpenSubtitles2018. v3

Và Nabokov cũng bị tự kỷ.

And Nabokov was himself synesthetic.

ted2019

Và trên thực tế, ở một vài cá nhân, tự kỷ là do di truyền!

And so in fact, in some individuals with autism, it is genetic!

ted2019

Tôi nghĩ cái tính tự kỷ của anh là một đống phân!

I think this autism is a bunch of shit.

OpenSubtitles2018. v3

Arthur Jr. bị mắc chứng tự kỷ, với khả năng nói rất ít.

Arthur Jr. was autistic, with very little speech ability.

WikiMatrix

Nó thực ra là Justin đã gần như chắc chắn không mắc chứng tự kỷ.

It turned out that Justin was almost certainly not autistic .

QED

Cốt truyện xoay quanh Tim, một em bé trai bịnh tự kỷ.

The series revolves around Heart De Jesus, a sick kid who becomes a spirit.

WikiMatrix

Khi một người mọt sách mắc phải hội chứng Asperger, một chứng tự kỷ nhẹ?

When does a nerd turn into Asperger, which is just mild autism?

ted2019

Justin Senigar 7 tuổi đã tới phòng bện của tôi với chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ trầm trọng.

Seven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.

ted2019

Rất khó biết được nguyên nhân thật sự của bệnh tự kỷ vì não người rất phức tạp .

Knowing the exact cause of autism is hard because the human brain is very complicated .

EVBNews

Các bạn biết đấy. vấn đề là, tự kỷ có nhiều mức độ.

The thing is, autism comes in different degrees.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories