Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 có đáp án hay nhất

Related Articles

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Với câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 33 : Một số hình thức đa phần của tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp có đáp án, tinh lọc sẽ giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10 .

Trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Câu 1: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là

Quảng cáo

A. Vùng công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Điểm công nghiệp .

D. Trung tâm công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung ?

A. Có rảnh giới rõ ràng, vị trí thuận tiện .

B. Đồng nhất với một điểm dân cư .

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp sản xuất .

D. Sản xuất những mẫu sản phẩm dể tiêu dùng, xuất khẩu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Quảng cáo

Câu 3: Một trong những đặc điểm chinh của khu công nghiệp tập trung là

A. Có những xí nghiệp sản xuất hạt nhân .

B. Bao gồm 1 đến 2 nhà máy sản xuất đơn lẻ .

C. Không có mối liên hệ giữa những xí nghiệp sản xuất .

D. Có những nhà máy sản xuất hỗ trợ sản xuất công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 4: Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của.

A. Điểm công nghiệp .

B. Vùng công nghiệp .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 5: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp ?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư .

B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận tiện .

C. Có những ngành ship hàng và hỗ trợ .

D. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Quảng cáo

Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?

A. Điểm công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 7: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?

A. Điểm công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 8: Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 9: Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

A. Đạt được hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội cao .

B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao .

C. Có nhiều ngành nghề thủ công bằng tay truyền thống lịch sử .

D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú và đa dạng .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích :

Các nước đang tăng trưởng châu Á, trong đó có Nước Ta, thông dụng hình thức khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, vì :

– Các nước này đang trong quy trình tiến độ thực thi công nghiệp hóa tân tiến hóa quốc gia .

– Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu được hình thành nhằm mục đích lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm tay nghề quản lí của những nước tăng trưởng. Ngoài ra còn góp thêm phần tạo nhiều việc làm cho người lao động và công nghiệp hướng ra xuất khẩu .

Câu 10: Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của.

A. Vùng công nghiệp .

B. Điểm công nghiệp .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 11: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp ?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư .

B. Không có mối liên hệ giữa những xí nghiệp sản xuất .

C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa .

D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp sản xuất gần nguồn nguyên – nguyên vật liệu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Mục II, SGK / 131 địa lí 10 cơ bản .

Câu 12: Cho sơ đồ sau :

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

A. Điểm công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Sơ đồ trên có một vài nhà máy sản xuất, có ranh giới rõ ràng, … Như vậy, sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

Câu 13: Cho sơ đồ sau:

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

A. Điểm công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Sơ đồ trên tương đối đơn thuần, có cả khu dân cư và chỉ có 1 xí nghiệp sản xuất công nghiệp → Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp điểm công nghiệp .

Câu 14: Cho sơ đồ sau :

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

A. Điểm công nghiệp .

B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Sơ đồ trên gồm có nhiều ngành công nghiệp, những ngành công nghiệp tạo nên những hướng chuyên môn hóa, … → Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp vùng công nghiệp .

Câu 15: Cho sơ đồ sau :

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

A. Điểm công nghiệp .

B. Vùng công nghiệp .

C. Trung tâm công nghiệp .

D. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sơ đồ trên có những ngành công nghiệp gắn với những đô thị, có nhiều điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất có mối liên hệ với nhau, … → Sơ đồ trên tương thích với hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp TT công nghiệp .

Câu 16: Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là

A. Điểm công nghiệp giống hệt với một điểm dân cư, KCN không có dân cư sinh sống .B. Điểm công nghiệp không có dân cư sinh sống, khu công nghiệp gắn với đô thị .C. Điểm công nghiệp có nhiều nhà máy sản xuất tập trung chuyên sâu, khu công nghiệp có 1 – 2 xí nghiệp sản xuất .D. Điểm công nghiệp phân bổ ở nơi có vị trí thuận tiện, khu công nghiệp phân bổ gần những vùng nguyên vật liệu .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : So sánh đặc thù của điểm công nghiệp và khu công nghiệp :- Điểm công nghiệp giống hệt với một điểm dân cư. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu không có dân cư sinh sống => Nhận xét A đúng, nhận xét B sai .- Điểm công nghiệp chỉ gồm 1 đến 2 nhà máy sản xuất. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu nhiều nhà máy sản xuất trên một khu vực => Nhận xét C sai .- Điểm công nghiệp phân bổ gần vùng nguyên – nguyên vật liệu ; khu công nghiệp tập trung chuyên sâu có vị trí thuận tiện, phân bổ gần trường bay, cảng biển, quốc lộ lớn, trường bay … => Nhận xét D sai .

Câu 17: Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là

A. Điểm công nghiệp không có dân cư sinh sống, khu công nghiệp như nhau với một điểm dân cư .B. Điểm công nghiệp có mối liên hệ ngặt nghèo giữa những nhà máy sản xuất, khu công nghiệp thì không .C. Điểm công nghiệp có 1 – 2 xí nghiệp sản xuất, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu tương đối nhiều xí nghiệp sản xuất .D. Điểm công nghiệp phân bổ ở nơi có vị trí thuận tiện, khu công nghiệp phân bổ gần những vùng nguyên vật liệu .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : So sánh đặc thù của điểm công nghiệp và khu công nghiệp :- Điểm công nghiệp giống hệt với một điểm dân cư. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu không có dân cư sinh sống => Nhận xét A sai .- Điểm công nghiệp chỉ gồm 1 đến 2 nhà máy sản xuất. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu nhiều xí nghiệp sản xuất trên một khu vực => Nhận xét C đúng .- Điểm công nghiệp phân bổ gần vùng nguyên – nguyên vật liệu ; khu công nghiệp tập trung chuyên sâu có vị trí thuận tiện, phân bổ gần trường bay, cảng biển, quốc lộ lớn, trường bay, … => Nhận xét D sai- Điểm công nghiệp không có mối liên hệ ngặt nghèo giữa những xí nghiệp sản xuất => Nhận xét B sai

Câu 18: Cho các sơ đồ sau:

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp (Phần 4)

Các sơ đồ trên lần lượt tương thích với những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?A. Điểm công nghiệp, TT công nghiệp, khu công nghiệp, vùng công nghiệp .B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, điểm công nghiệp, TT công nghiệp, vùng công nghiệp .C. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, vùng công nghiệp, TT công nghiệp .D. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, TT công nghiệp, vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích :- Hình 1 : có 1 điểm công nghiệp và 1 điểm dân cư -> đây là đặc thù của điểm công nghiệp : gồm có 1 – 2 xí nghiệp sản xuất công nghiệp đơn lẻ và thường gắn với một điểm dân cư .- Hình 2 : không có điểm dân cư sinh sống, có ranh giới phân định tạo thành một khu riêng không liên quan gì đến nhau, gần sông, cảng biển, trường bay … => đây là đặc thù của khu công nghiệp : có ranh giới rõ ràng và vị trí địa lí thuận tiện, tách biệt với khu dân cư .- Hình 3 : gồm nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp với hướng chuyên môn hóa khác nhau ; những nhà máy sản xuất công nghiệp có mối liên hệ và hỗ trợ cho nhau ; gắn với nhiều điểm dân cư ; gần sông, mạng lưới hệ thống giao thông vận tải thuận tiện ( cảng, trường bay, đường tàu, đường xe hơi, … ) .=> Đây là đặc thù của TT công nghiệp : gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp có mối liên hệ ngặt nghèo về sản xuất, kĩ thuật, công nghệp ; gắn với đô thị, vị trí thuận tiện .- Hình 4 : Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành có mối liên hệ với nhau ( dựa vào mũi tên ) và hỡ trợ nhau tăng trưởng ; có một vài ngành công nghiệp hạt nhân, đóng vai trò quan trọng => Đặc điểm này tương thích với vùng công nghiệp : Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành có mối liên hệ với nhau, trong đó có một vài ngành công nghiệp đa phần tạo nên hướng chuyên môn hóa .=> Như vậy, sơ đồ trên lần lượt tương thích với những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp là : điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, TT công nghiệp, vùng công nghiệp .

Câu 19: Cho các sơ đồ sau:

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp (Phần 4)

Các sơ đồ trên lần lượt tương thích với những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?A. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, TT công nghiệp, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp .B. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, điểm công nghiệp, TT công nghiệp, vùng công nghiệp .C. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, vùng công nghiệp, TT công nghiệp .D. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, TT công nghiệp, vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích :- Hình 1 : không có điểm dân cư sinh sống, có ranh giới phân định tạo thành một khu riêng không liên quan gì đến nhau, gần sông, cảng biển, trường bay, … => đây là đặc thù của khu công nghiệp : có ranh giới rõ ràng và vị trí địa lí thuận tiện, tách biệt với khu dân cư .- Hình 2 : gồm nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp với hướng chuyên môn hóa khác nhau ; những nhà máy sản xuất công nghiệp có mối liên hệ và hỗ trợ cho nhau ; gắn với nhiều điểm dân cư ; gần sông, mạng lưới hệ thống giao thông vận tải thuận tiện ( cảng, trường bay, đường tàu, đường xe hơi, … ) => Đây là đặc thù của TT công nghiệp : gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp có mối liên hệ ngặt nghèo về sản xuất, kĩ thuật, công nghệp ; gắn với đô thị, vị trí thuận tiện .- Hình 3 : Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành có mối liên hệ với nhau ( dựa vào mũi tên ) và hỡ trợ nhau tăng trưởng ; có một vài ngành công nghiệp hạt nhân, đóng vai trò quan trọng => Đặc điểm này tương thích với vùng công nghiệp : Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành có mối liên hệ với nhau, trong đó có một vài ngành công nghiệp đa phần tạo nên hướng chuyên môn hóa .- Hình 4 : có 1 điểm công nghiệp và 1 điểm dân cư -> đây là đặc thù của điểm công nghiệp : gồm có 1 – 2 nhà máy sản xuất công nghiệp đơn lẻ và thường gắn với một điểm dân cư .=> Như vậy, sơ đồ trên lần lượt tương thích với những hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp là khu công nghiệp tập trung chuyên sâu, TT công nghiệp, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp .

Câu 20: Việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam bị chi phối mạnh mẽ bởi yếu tố nào dưới đây?

A. Vị trí địa lí .B. Khoáng sản và nguồn nước .C. Dân cư và chủ trương nhà nước .D. Cơ sở hạ tầng và vốn góp vốn đầu tư .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Các khu công nghiệp và khu công nghiệp thường phân bổ đa phần ở những vùng gần trục đường giao thông vận tải, những cảng biển, … để thuận tiện cho hoạt động giải trí luân chuyển, trao đổi máy móc, nguyên vật liệu sản phẩm & hàng hóa. Như vậy, vị trí địa lí có tính năng lớn nhất đến việc lựa chọn khu vực thiết kế xây dựng khu công nghiệp trên quốc tế cũng như ở Nước Ta .

Câu 21: “TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Nam; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau; các khu công nghiệp tiêu biểu là khu công nghiệp Tân Thuận, Hiệp Phước; khu công nghệ cao Linh Trung 1, Linh Trung 2…”. Những đặc điểm trên cho biết TP. HCM thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp .B. Khu công nghiệp .C. Trung tâm công nghiệp .D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :Đặc điểm của TT công nghiệp :- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận tiện .- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp có mối liên hệ ngặt nghèo về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến .=> TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt quan trọng của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải vận tải đường bộ của khu vực phía Nam ; gồm nhiều khu công nghiệp ( khu công nghệ cao ), điểm công nghiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp có mốí liên hệ ngặt nghèo với nhau. Các đặc thù của TP. Hồ Chí Minh tương thích với đặc thù của một TT công nghiệp. Như vậy, TP. Hồ Chí Minh là TT công nghiệp lớn của nước ta .

Câu 22. Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp?

A. Đồng nhất với một điểm dân cư .B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận tiện .C. Có những ngành Giao hàng và hỗ trợ .D. Khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Một trong những đặc thù của vùng công nghiệp là có những ngành ship hàng và hỗ trợ .

Câu 23: Nhân tố nào có tác động lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam?

A. Vị trí địa lí .B. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên .C. Dân cư và nguồn lao động .D. Cơ sở hạ tầng .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Các khu công nghiệp và khu công nghiệp thường phân bổ đa phần ở những vùng gần trục đường giao thông vận tải, những cảng biển, … để thuận tiện cho hoạt động giải trí luân chuyển, trao đổi máy móc, nguyên vật liệu sản phẩm & hàng hóa => Vị trí địa lí có công dụng lớn nhất đến việc lựa chọn khu vực kiến thiết xây dựng khu công nghiệp trên quốc tế cũng như ở Nước Ta .

Câu 24: Đối với các nước đang phát triển, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ là nhờ

A. Xây dựng những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu .B. Phát triển vùng công nghiệp trọng điểm .C. Đa dạng cơ cấu tổ chức ngành của TT công nghiệp .D. Phát triển, lan rộng ra quy mô điểm công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận tiện ( gần cảng, gần trường bay, gần biển, quốc lộ lớn ), có kiến trúc tương đối tốt và năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường quốc tế cùng với chính sách chủ trương thông thoáng. Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu được xây dựng nhằm mục đích lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( những nước tăng trưởng chuyển giao công nghệ tiên tiến sản xuất, đặt cơ sở sản xuất tại những nước đang tăng trưởng ) từ đó tạo điều kiện kèm theo chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tiên tiến sản xuất văn minh từ những nước tăng trưởng .

Câu 25: “Hà Nội là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Bắc; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau; các khu công nghiệp tiêu biểu là khu công nghiệp Sài Đồng A, B, Bắc Thăng Long, Nội Bài”. Những đặc điểm trên cho biết Hà Nội thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Điểm công nghiệp .B. Khu công nghiệp .C. Trung tâm công nghiệp .D. Vùng công nghiệp .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :Đặc điểm của TT công nghiệp :- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận tiện .- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp có mối liên hệ ngặt nghèo về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến .=> Thành Phố Hà Nội là đô thị đặc biệt quan trọng của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải vận tải đường bộ của khu vực phía Nam ; gồm nhiều khu công nghiệp ( khu công nghệ cao ), điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất công nghiệp có mốí liên hệ ngặt nghèo với nhau. Các đặc thù của TP.HN tương thích với đặc thù của một TT công nghiệp. Như vậy, TP.HN là TT công nghiệp lớn của nước ta .

Câu 26: Đối với các nước đang phát triển, các khu công nghiệp tập trung thường được xây dựng nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Đẩy mạnh quy trình công nghiệp hóa .B. Thu hút vốn góp vốn đầu tư quốc tế để xử lý vốn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến .C. Sản xuất Giao hàng xuất khẩu .D. Tạo sự hợp tác sản xuất giữa những xí nghiệp sản xuất công nghiệp với nhau .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Các khu công nghiệp tập trung chuyên sâu là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận tiện ( gần cảng, gần trường bay, gần biển, quốc lộ lớn ), có kiến trúc tương đối tốt và năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường quốc tế cùng với chính sách chủ trương thông thoáng. Việc xây dựng những khu công nghiệp tập trung chuyên sâu nhằm mục đích lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư quốc tế ( những nước tăng trưởng chuyển giao công nghệ tiên tiến sản xuất, đặt cơ sở sản xuất tại những nước đang tăng trưởng ) từ đó tạo điều kiện kèm theo chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tiên tiến sản xuất tân tiến từ những nước tăng trưởng .

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 10 có đáp án, hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories