thích nghi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nhưng người khác đã thích nghi được thì những giáo sĩ mới cũng có thể thích nghi được.

But others have adapted, and the new missionaries can too.

jw2019

Ở Pháp và Đức, họ biết thích nghi với chế độ phong kiến.

In France and Germany they fitted into the feudal hierarchy.

Literature

Dường như chúng đã thích nghi được.

They seem to have adapted.

OpenSubtitles2018. v3

* Thực hiện những điều thích nghi phù hợp.

* Implement the accommodations.

LDS

Cậu cũng sẽ thích nghi thôi.

You do get used to it.

OpenSubtitles2018. v3

Ếch thích nghi với sa mạc.

Frogs adapted to deserts.

ted2019

Nó cũng còn giết chết những ai không thích nghi được với cái khí hậu khắc nghiệt này .

It will continue to kill those who do not honor this extreme climate .

EVBNews

Khả năng thích nghi/ứng phó với môi trường.

Responsiveness when interacting with the environment.

WikiMatrix

Cho nên bạn nên hết sức thích nghi và đừng có ích kỷ quá đáng như vậy nữa.

So you had better make the best of it and stop being so bloody selfish.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do vì sao ta phải thích nghi.

That’s why we must adapt.

QED

Sự thích nghi là một phần của đời sống.

Adjustments are a part of life.

jw2019

Nó dễ dàng thích nghi với điều kiện nuôi nhốt và được mua bán làm chim cảnh.

It readily adapts to aviculture and is sold as a cagebird.

WikiMatrix

Cố gắng thích nghi.

Adapt yourself.

OpenSubtitles2018. v3

Trải nghiệm cái đẹp là một phần trong một chuỗi các thể thích nghi Darwin.

The experience of beauty is one component in a whole series of Darwinian adaptations.

QED

10 phút: “Anh chị có sẵn sàng thích nghi?”.

10 min: “Are You Willing to Adapt?”

jw2019

Theo những tiền đề của Spencer thì sự thích nghi hoàn toàn sẽ là cái chết.

On Spencer’s premisses, complete adaptation would be death.

Literature

Borg sẽ nhanh chóng thích nghi.

The Borg will adapt quickly.

OpenSubtitles2018. v3

Ông biết thích nghi với mọi hạng người và mọi hoàn cảnh.

(Philippians 3:13, 14) He adapted to all kinds of people and circumstances.

jw2019

Bé của bạn luôn thích nghi được với cuộc sống bên trong tử cung .

Your baby is constantly adapting to life inside the uterus .

EVBNews

Để sống sót, chúng buộc phải thích nghi với đại dương.

To survive, they were forced to tackle the ocean

QED

Anh có thích nghi với Vaudrec được không?

How do you get along with Vaudrec?

OpenSubtitles2018. v3

Thích nghi với nhu cầu

Adjusting Needs

jw2019

Tôi sẽ phải tự thích nghi với cô.

I’ll have to readjust myself to you.

OpenSubtitles2018. v3

Tương tự, không phải ai cũng thích nghi trong hội thánh mới với cùng tốc độ.

Likewise, not everyone adapts to a new congregation at the same pace.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories