Tài chính – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Tài chính (hay còn đọc là tài chánh) là phạm trù kinh tế phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Sự sinh ra[sửa|sửa mã nguồn]

Sản xuất hàng hóa và tiền tệ là nhân tố mang tính khách quan có ý nghĩa quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính và Nhà nước là nhân tố có ý nghĩa định hướng tạo điều kiện, tạo ra hành lang pháp lý và điều tiết sự phát triển của tài chính.

Sự sinh ra do sản xuất sản phẩm & hàng hóa và tiền tệ[sửa|sửa mã nguồn]

Khi xã hội có sự phân công về lao động, có sự chiếm hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và loại sản phẩm lao động, nền sản xuất sản phẩm & hàng hóa sinh ra và tiền tệ Open. Các quỹ tiền tệ được tạo lập và được sử dụng bởi những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai xã hội hay cá thể nhằm mục đích mục tiêu tiêu dùng và góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Các quan hệ kinh tế tài chính đó đã làm phát sinh phạm trù tài chính .

Sự ra đời của nền sản xuất hàng hóa – tiền tệ làm xuất hiện các nguồn tài chính, đó là của cải xã hội được biểu hiện dưới hình thức giá trị. Sản xuất và trao đổi hàng hóa xuất hiện, theo đó tiền tệ đã xuất hiện như một đòi hỏi khách quan với tư cách là vật ngang giá chung trong quá trình trao đổi. Trong điều kiện kinh tế hàng hóa – tiền tệ, hình thức tiền tệ đã được các chủ thể trong xã hội sử dụng vào việc phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để tạo lập nên các quỹ tiền tệ riêng phục vụ cho những mục đích riêng của mỗi chủ thể.

Sự sinh ra do sự Open nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Cùng với quy trình tăng trưởng của xã hội, khi Nhà nước sinh ra đã thôi thúc sự tăng trưởng của hoạt động giải trí tài chính. Nhà nước, với công dụng, quyền lực tối cao và để duy trì hoạt động giải trí của mình đã tạo lập quỹ ngân sách nhà nước trải qua quy trình phân phối tổng loại sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, hình thành nghành tài chính nhà nước, thôi thúc sự tăng trưởng của nền kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa, thôi thúc và lan rộng ra khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của tài chính .Hoạt động phân phối tài chính là khách quan nhưng chịu sự chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà nước trải qua những chủ trương được phát hành và vận dụng trong nền kinh tế tài chính ( chủ trương thuế, chủ trương tiền tệ, … ). Bằng quyền lực tối cao chính trị và trải qua một mạng lưới hệ thống chủ trương, chính sách, nhà nước đã tạo nên thiên nhiên và môi trường pháp lý cho sự hoạt động giải trí của tài chính ; đồng thời nắm lấy việc đúc tiền, in tiền và lưu thông tiền tệ .

Các mối quan hệ tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Căn cứ vào hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của doanh nghiệp hoàn toàn có thể có những mối quan hệ tài chính sau :

Mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Mối quan hệ này bộc lộ ở chỗ Nhà nước cấp phép, tương hỗ vốn và góp vốn CP theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định để thực thi sản xuất kinh doanh thương mại và phân loại doanh thu. Đồng thời, mối quan hệ tài chính này cũng phản ánh những quan hệ kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị phát sinh trong quy trình phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân giữa ngân sách Nhà nước với những doanh nghiệp được bộc lộ trải qua những khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo luật định .

Mối quan hệ tài chính giữa những doanh nghiệp với thị trường tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Các quan hệ này được bộc lộ trải qua việc hỗ trợ vốn những nhu yếu vốn của doanh nghiệp. Với thị trường tiền tệ trải qua mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước, những doanh nghiệp nhận được những khoản tiền vay để hỗ trợ vốn cho những nhu yếu vốn thời gian ngắn và ngược lại, những doanh nghiệp phải hoàn trả vốn vay và tiền lãi trong thời hạn nhất định. Với thị trường vốn, trải qua mạng lưới hệ thống những tổ chức triển khai tài chính trung gian khác, doanh nghiệp tìm kiếm những nguồn hỗ trợ vốn khác để phân phối nhu yếu vốn dài hạn bằng cách phát hành những sàn chứng khoán. trái lại, những doanh nghiệp phải hoàn trả mọi khoản lãi cho những chủ thể tham gia góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp bằng một khoản tiền cố định và thắt chặt hay nhờ vào vào năng lực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. ( thị trường sàn chứng khoán ) Thông qua thị trường tài chính, những doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vốn nhàn nhã của mình bằng cách ký gửi vào mạng lưới hệ thống ngân hàng nhà nước hoặc góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán của những doanh nghiệp khác .

Mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với những thị trường khác[sửa|sửa mã nguồn]

Các thị trường khác như thị trường sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động, … Là chủ thể hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, những doanh nghiệp phải sử dụng vốn để shopping những yếu tố sản xuất như vật tư, máy móc thiết bị, trả công lao động, chi trả những dịch vụ … Đồng thời, trải qua những thị trường, doanh nghiệp xác lập nhu yếu loại sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đáp ứng, để làm cơ sở hoạch định ngân sách góp vốn đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị … nhằm mục đích làm cho mẫu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp luôn thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của thị trường .

Mối quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Đây là mối quan hệ tài chính khá phức tạp, phản ánh quan hệ tài chính giữa những bộ phận sản xuất kinh doanh thương mại, giữa những bộ phận quản trị, giữa những thành viên trong doanh nghiệp, giữa quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn .

Bản chất của tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

 • Là các quan hệ tài chính trong phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức tổng giá trị, thông qua đó tạo lập các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế
 • Tài chính phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền
 • Giá cả của các hàng hóa trên thị trường sẽ phản ánh xu hướng phát triển của nền kinh tế. Giá cả hàng hóa giảm thì hiệu quả nền kinh tế sẽ yếu, giá cả hàng hóa tăng thì nền kinh tế có hiệu quả (ngoại trừ lạm phát).

Chức năng của tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Chức năng kêu gọi[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đây là chức năng tạo lập các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.
 • Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn.

Chức năng phân phối[sửa|sửa mã nguồn]

Chức năng phân phối của tài chính là một năng lực khách quan của phạm trù tài chính. Con người nhận thức và vận dụng năng lực khách quan đó để tổ chức triển khai việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Khi đó, tài chính được sử dụng với tư cách một công cụ phân phối .

Chức năng phân phối của tài chính là tính năng mà nhờ đó, những nguồn tài lực đại diện thay mặt cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào những quỹ tiền tệ khác nhau, để sử dụng cho những mục tiêu khác nhau, bảo vệ những nhu yếu, những quyền lợi khác nhau của đời sống xã hội .

 • Phân phối qua tài chính là sự phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị. Thông qua chức năng này, các quỹ tiền tệ tập trung và không tập trung được hình thành và sử dụng theo những mục đích nhất định.
 • Phân phối thông qua tài chính gồm: phân phối lần đầu (là việc phân phối tại các khâu cơ sở, đó là các khâu tham gia trực tiếp vào các hoạt hoạt động sản xuất) và phân phối lại (là phân phối cho các khâu không tham gia trực tiếp trong quá trình sản xuất mà chỉ nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của xã hội).
 • Tuy nhiên, thực tế phân phối được chia thành 3 nhóm:
  • Phân phối có hoàn lại có thời hạn. Ví dụ: Tín dụng
  • Phân phối không hoàn lại. Ví dụ: Ngân sách nhà nước
  • Phân phối hoàn lại có điều kiện. Ví dụ: Bảo hiểm

Đối tượng phân phối[sửa|sửa mã nguồn]

Đối tượng phân phối là của cải xã hội dưới hình thức giá trị, là tổng thể các nguồn tài chính có trong xã hội.

 • Xét về mặt nội dung, nguồn tài chính bao gồm các bộ phận:
  • Bộ phận của cải xã hội mới được tạo ra trong kỳ – Tổng sản phẩm trong nước GDP; Oke
  • Bộ phận của cải xã hội còn lại từ kỳ trước – Phần tích lũy quá khứ của xã hội và dân cư;
  • Bộ phận của cải được chuyển từ nước ngoài vào và bộ phận của cải từ trong nước chuyển ra nước ngoài;
  • Bộ phận tài sản, tài nguyên quốc gia có thể cho thuê, nhượng bán có thời hạn.
 • Xét về mặt hình thức tồn tại, nguồn tài chính tồn tại dưới dạng:
  • Nguồn tài chính hữu hình;
  • Nguồn tài chính vô hình.

Chủ thể phân phối[sửa|sửa mã nguồn]

Chủ thể phân phối : nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, hộ mái ấm gia đình, cá thể .

Kết quả phân phối[sửa|sửa mã nguồn]

Kết quả phân phối của tài chính là sự hình thành hoặc sử dụng những quỹ tiền tệ nhất định cho những mục tiêu khác nhau của những chủ thể trong xã hội .

Đặc điểm của phân phối[sửa|sửa mã nguồn]

 • Là sự phân phối chỉ diễn ra dưới hình thức giá trị, nó không kèm theo sự thay đổi hình thái giá trị;
 • Là sự phân phối luôn luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định;
 • Là quá trình phân phối diễn ra một cách thường xuyên, liên tục bao gồm cả phân phối lần đầu và phân phối lại.

Quá trình phân phối[sửa|sửa mã nguồn]

Phân phối lần đầu loại sản phẩm xã hội là quy trình phân phối chỉ diễn ra ở nghành nghề dịch vụ sản xuất cho những chủ thể tham gia vào quy trình tạo ra của cải vật chất hay triển khai những dịch vụ .

 • Chủ thể phân phối: doanh nghiệp, người lao động, nhà nước, ngân hàng,…
 • Kết quả phân phối: Hình thành nên các phần thu nhập của các chủ thể phân phối.

Phân phối lại là quá trình tiếp tục phân phối những phần thu nhập cơ bản đã hình thành qua phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xã hội để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, thỏa mãn nhiều lợi ích khác nhau trong xã hội.

Chức năng giám sát[sửa|sửa mã nguồn]

 • Đây là chức năng kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.
 • Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi thời kỳ, kiểm tra các chế độ tài chính của Nhà nước…

Hệ thống tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Hệ thống tài chính là toàn diện và tổng thể những hoạt động giải trí tài chính trong những nghành nghề dịch vụ khác nhau của nền kinh tế tài chính quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng những quỹ tiền tệ ở những chủ thể kinh tế tài chính – xã hội hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ đó. Hệ thống tài chính gồm có ;

Các thành phần này có quan hệ mật thiết với nhau, tương hỗ và thôi thúc sự tăng trưởng của tài chính .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories