table trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

This will display the data in aggregate in the chart and table.

Điều này sẽ hiển thị dữ liệu tổng hợp trong biểu đồ và bảng.

support.google

From table “Significant Earthquakes of the World” in the book Terra Non Firma, by James M.

Trích bản thống “Những trận động đất quan trọng trên thế giới” (“Significant Earthquakes of the World”) trong cuốn Terra Non Firma, của James M.

jw2019

We had to rearrange the tables and chairs for each of our meetings.

Mỗi lần có nhóm họp, chúng tôi phải sắp xếp lại bàn ghế.

jw2019

Together they began to walk between the tables of fabric, quietly repeating the words “Connor, if you can hear my voice, say, ‘Here I am.’”

Họ bắt đầu cùng nhau đi bộ giữa các dãy bàn để vải và dịu dàng lặp đi lặp lại những lời: “Connor ơi, nếu cháu có thể nghe được tiếng của tôi, thì hãy nói: ‛Cháu ở đây nè.’”

LDS

Alone in his cell, he climbed upon the table to look out.

Ở một mình trong phòng giam, anh trèo lên bàn để nhìn ra ngoài.

Literature

Betel-nut vendors, sometimes with their children, set up their tables in public markets and on the streets.

Những người bán trầu, đôi khi dẫn con theo, bày hàng trên những cái bàn ở chợ hoặc trên các đường phố.

jw2019

I appear to have grazed your billiard table.

Hình như tôi đã làm rách bàn bi-da của ông rồi.

OpenSubtitles2018. v3

“New-look Benfica return to table top”.

Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2012. ^ “New-look Benfica return to table top”.

WikiMatrix

What symbol does the Peutinger Table use to represent Rome?

Trên Bản Đồ Peutinger, ký hiệu nào được dùng để chỉ Rô-ma?

jw2019

The existing stations are operated without exceptions in the operating period. → Table: Route of the U1 line Since the last expansion, which was completed on 29 May, 1999, the U2 line serves a distance of 24,377 kilometers and a total of 27 metro stations.

Trong khi hoạt động, tàu dài với sáu chiếc xe thường được sử dụng. → Bảng: Đường đi tuyến U1 Tuyến U2 hoạt động kể từ lần mở rộng cuối cùng vào ngày 29 tháng 5 năm 1999 khoảng đường 24,377 Kilômét và tổng cộng 27 trạm.

WikiMatrix

Reconstructions of the well known Palermo Stone, a black basalt table presenting the yearly events of the kings from the beginning of the 1st dynasty up to king Neferirkare in the shape of clearly divided charts, leads to the conclusion that Nebra and his predecessor, king Hotepsekhemwy, ruled altogether for 39 years.

Quá trình phục dựng lại tấm bia đá Palermo nổi tiếng, mà trên đó có ghi chép lại các sự kiện hàng năm của các vị vua bắt đầu từ triều đại thứ nhất cho đến vua Neferirkare, đã giúp đưa đến kết luận rằng Nebra và vị tiên vương trước đó là vua Hotepsekhemwy đã cai trị tổng cộng trong 39 năm.

WikiMatrix

Victims were given the opportunity to sit at the table with Amnesty Commission leadership, and they expressed the big injustice they suffered when the Commission ignored them and instead facilitated the resettlement of the war perpetrators.

Các nạn nhân có được cơ hội ngồi vào bàn với lãnh đạo Ủy ban ân xá, và bày tỏ những bất công lớn lao mà họ phải gánh chịu khi Ủy ban phớt lờ thay vì tạo điều kiện cho họ tái định cư.

ted2019

Right on the kitchen table.

Ngay trên bàn ăn.

OpenSubtitles2018. v3

“You cannot be partaking of ‘the table of Jehovah’ and the table of demons.” —1 Corinthians 10:21.

“Anh em.. . chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ”.—1 Cô-rinh-tô 10:21.

jw2019

No one leaves this table without singing the blues, Billy.

Sẽ không ai rời bàn khi chưa được nghe chuyện của cậu, Billy.

OpenSubtitles2018. v3

Mom puts the food on folding tables, takes a seat next to Jake, and we all start to eat.

Mẹ để đồ ăn trên bàn gấp, ngồi cạnh Jake, và tất cả chúng tôi bắt đầu ăn.

Literature

18 How the tables will have turned for those whom Jesus judged as “sheep”!

18 Tình thế hoàn toàn đảo ngược đối với những ai được Chúa Giê-su xem là “chiên”!

jw2019

They’re probably gonna want us to give up our table.

Có lẽ họ sẽ muốn chúng ta trả lại bàn.

OpenSubtitles2018. v3

A summary of these tools, the questions they help answer and the associated logical constructs used is presented in the table below.

Tóm tắt các công cụ này, các câu hỏi mà chúng giúp trả lời và các cấu trúc logic liên quan được sử dụng được trình bày trong bảng dưới đây.

WikiMatrix

He is sitting at the table.

Anh ta ngồi ở bàn.

Tatoeba-2020. 08

Lily leaned across the table, and she and Rhonda chatted about what they’d been doing since high school.

Lily rướn người qua bàn, và cô cùng Rhonda tán gẫu về những gì họ đã làm từ khi học xong cấp ba.

Literature

The full standard ISO 11940-2:2007 includes pronunciation rules and conversion tables of Thai consonants and vowels.

Tiêu chuẩn đầy đủ ISO 11940-2:2007 bao gồm các luật phát âm và bảng chuyển đổi nguyên âm và phụ âm Thái Lan.

WikiMatrix

To change the data displayed on your table, click the ‘Metrics type’ and ‘Group rows by’ drop-downs near the top of the table and click an icon.

Để thay đổi dữ liệu hiển thị trên bảng của bạn, hãy nhấp vào danh sách thả xuống “Loại chỉ số” và “Nhóm hàng theo” gần đầu bảng và nhấp vào một biểu tượng.

support.google

For other names, please see the table below.

Để có các tên gọi khác, xem bảng dưới.

WikiMatrix

Because gambling was illegal, the gambling tables were built so that they could be folded inside the walls and the floor.

Bởi vì ở đây, đánh bạc là bất hợp pháp, nên những bàn đánh bạc được thiết kế sao cho có thể gập được vào tường và trên sàn nhà.

WikiMatrix

More on this topic

Previous articletack tiếng Anh là gì?
Next articleHỏi Phật

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories