SỰ KHáC BIỆT GIỮA FCFF Và FCFE | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – ĐỜI SỐNG – 2022

Related Articles

FCFF v FCFE Xem xét kỹ hơn những thuật ngữ ” dòng tiền tự do cho công ty ” ( FCFF ) và ” dòng tiền tự do cho vốn chủ ở hữu ” ( FCFE ), phần ” dòng tiề

FCFF vs FCFE

Xem xét kỹ hơn các thuật ngữ “dòng tiền tự do cho công ty” (FCFF) và “dòng tiền tự do cho vốn chủ sở hữu” (FCFE), phần “dòng tiền tự do” là chung cho cả hai thuật ngữ. Dòng tiền tự do là số tiền còn lại sau khi giảm chi phí vốn từ dòng tiền hoạt động. Về cơ bản, dòng tiền tự do là khoản tiền còn lại sau khi tất cả các khoản thanh toán, đầu tư, v.v. được thực hiện. Dòng tiền tự do là dòng tiền còn lại để phân phối giữa các chủ sở hữu cổ phiếu, trái chủ và nhà đầu tư. Các điều khoản FCFF và FCFE tiếp tục phân tích thuật ngữ dòng tiền tự do. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về ý nghĩa của mỗi thuật ngữ này và chúng khác nhau như thế nào.

Dòng tiền tự do cho công ty (FCFF)

FCFF, viết tắt của dòng tiền tự do cho công ty, là một thước đo hiệu suất cao kinh tế tài chính xem xét lượng tiền mặt được tạo ra cho công ty khi toàn bộ những ngân sách, thuế, đổi khác trong vốn lưu động ròng và biến hóa trong những khoản góp vốn đầu tư được giảm bớt. Nó được tính là ,

FCFF = Dòng tiền hoạt động giải trí – ngân sách – thuế – biến hóa vốn lưu động ròng – biến hóa góp vốn đầu tưFCFF là số tiền được phân phối giữa những người nắm giữ CP và trái phiếu của công ty khi toàn bộ những luồng ra khác bị giảm. Việc đo lường và thống kê FCFF rất quan trọng so với bất kỳ công ty nào vì nó hoạt động giải trí như một chiêu thức xác lập năng lực sinh lời và sự không thay đổi kinh tế tài chính của một công ty. Nếu FCFF tạo ra giá trị cộng, công ty có thặng dư sau khi những khoản ngân sách được trừ đi và nếu FCFF là giá trị âm thì đây là tín hiệu nguy hại rằng công ty không có đủ lệch giá để hỗ trợ vốn cho những ngân sách hoặc góp vốn đầu tư .

Dòng tiền tự do trên vốn chủ sở hữu (FCFE)

FCFE là viết tắt của dòng tiền tự do trên vốn chủ sở hữu giám sát số tiền được phân phối cho những cổ đông khi ngân sách, đổi khác trong vốn lưu động ròng, năng lực trả nợ giảm và những khoản nợ mới được thêm vào. FCFE được tính bằng ,

FCFE = Thu nhập ròng – chi phí vốn ròng – thay đổi trong vốn lưu động ròng + nợ mới – trả nợ

FCFE rất quan trọng để thống kê giám sát vì thống kê giám sát FCFE sẽ giúp xác lập giá trị của công ty. FCFE cũng được những nhà nghiên cứu và phân tích sử dụng để nghiên cứu và phân tích giá trị của một công ty và hoàn toàn có thể được sử dụng thay cho cổ tức cho mục tiêu này. Điều này được chứng tỏ khi FCFE được sử dụng trong định giá CP. Trong quy mô định giá CP FCFE, dòng tiền tự do so với vốn chủ sở hữu được sử dụng để định giá CP thay vì cổ tức như trong quy mô chiết khấu cổ tức .

Sự khác biệt giữa FCFF và FCFE là gì?

Hai thuật ngữ dòng tiền tự do cho công ty ( FCFF ) và dòng tiền tự do cho vốn chủ sở hữu ( FCFE ) nghe khá giống nhau và hoàn toàn có thể dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, FCFF là số tiền được tạo ra cho công ty sau khi những ngân sách khác, thuế, v.v. được giảm khỏi dòng tiền và là tổng số tiền còn lại để phân phối cho những người nắm giữ CP và trái phiếu. Mặt khác, FCFE là số tiền để lại cho những cổ đông khi những khoản giao dịch thanh toán nợ, ngân sách vốn, v.v. được giảm từ thu nhập ròng .Xem xét kỹ hơn mối quan hệ của những pháp luật này, FCFF là tổng số tiền còn lại cho cả người chiếm hữu trái phiếu và CP, nhưng trái chủ được thanh toán giao dịch trước người chiếm hữu CP. Khi những nghĩa vụ và trách nhiệm so với tổng thể những nhà đầu tư khác được cung ứng và những ngân sách vốn khác, vốn lưu động và nợ được giảm bớt, chúng tôi đến FCFE, đây là số tiền sau cuối còn lại để phân phối cho những người nhận sau cuối ; những cổ đông .

Tóm lược:

FCFF vs FCFE

• FCFF, viết tắt của dòng tiền tự do cho công ty, là một thước đo hiệu suất cao kinh tế tài chính xem xét lượng tiền mặt được tạo ra cho công ty khi toàn bộ những ngân sách, thuế, đổi khác trong vốn lưu động ròng và đổi khác trong những khoản góp vốn đầu tư được giảm bớt .• FCFE, viết tắt của dòng tiền tự do trên vốn chủ sở hữu đo lường và thống kê số tiền được phân phối cho những cổ đông khi ngân sách, đổi khác trong vốn lưu động ròng, và năng lực trả nợ được giảm xuống và những khoản nợ mới được thêm vào .• FCFF là tổng số tiền còn lại cho cả người nắm giữ trái phiếu và CP, nhưng người chiếm hữu trái phiếu được giao dịch thanh toán trước người chiếm hữu CP, và sau khi giao dịch thanh toán nợ, và những ngân sách vốn khác và vốn lưu động được giảm xuống, chúng tôi chuyển đến FCFE, số tiền sau cuối còn lại để phân phối giữa những những người nhận ở đầu cuối ; những cổ đông .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories