sea urchin trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

I shared my nursery with other embryos and juveniles, from clams and crabs to sea urchins and anemones.

Tôi ở chung nhà trẻ với các phôi và các sinh vật con, từ sò, cua đến nhím biển và hải quỳ.

QED

And within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.

Trong vòng 1 vài tháng, sau việc nhím biển chết, loài tảo biển bắt đầu phát triển.

QED

Even this VW Beetle has an internal living habitat to encourage crustaceans such as lobsters and sea urchins.

Ngay cả chiếc VW Beetle cũng có môi trường sống ở bên trong để khuyến khích các loài giáp xác như tôm hùm và nhím biển.

ted2019

Sea urchin eggs are transparent and can be manipulated easily in the research laboratory.

Trứng nhím biển là trong suốt và có thể được thao tác dễ dàng trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.

WikiMatrix

Sea Urchin?

Cầu Gai à?

OpenSubtitles2018. v3

With every storm, parts of the cliffs fall, including rocks and fossils of sponges, oysters and sea urchins.

Trong mỗi cơn bão, một số phần vách đá rơi xuống, bao gồm cả đá và hóa thạch của hải miên, hàu và nhím biển.

WikiMatrix

Oscar Hertwig (1876), in Germany, described the fusion of nuclei of spermatozoa and of ova from sea urchin.

Oscar Hertwig (1876) ở Đức, đã mô tả sự hợp nhất của hạt nhân của tinh trùng và của ova từ nhím biển.

WikiMatrix

Why don’t you try sea urchin?

Sao anh không thýÒ ” sea urchin “?

OpenSubtitles2018. v3

Sea urchins crawl across the bodies feeding at night.

Nhím biển bò qua thân tượng khi kiếm ăn vào ban đêm.

ted2019

For more than a century, developmental biologists have valued the sea urchin as an experimental model organism.

Trong hơn một thế kỷ, các nhà sinh vật học phát triển đã đánh giá loài cầu gai này là một sinh vật mô hình thử nghiệm.

WikiMatrix

So yes, my pelvis is now part sea urchin.

Đúng, Xương chậu của tôi giờ là một phần của nhím biển.

ted2019

Using the strictest measure, the purple sea urchin and humans share 7,700 genes.

Sử dụng hệ thống đo lường chặt chẽ nhất, nhím biển tía và con người có chung 7.700 loại gen.

WikiMatrix

Its natural habitat includes beds of sea grass and coral reefs, where sea urchins are found.

Môi trường sống tự nhiên của nó bao gồm cỏ biển và các rạn san hô, nơi nhím biển được tìm thấy.

WikiMatrix

The sea urchin genome is estimated to encode about 23,500 genes.

Bộ gen nhím biển được ước tính để mã hóa khoảng 23.300 gen.

WikiMatrix

Marine products, such as oysters and sea urchins, are the main products of the island.

Các loại hải sản như hàu và nhím biển là các sản phẩm chủ yếu của quần đảo.

WikiMatrix

You always carry around sea urchins to eat?

Bình thường cô hay mang theo nhím biển bên mình để ăn sao?

OpenSubtitles2018. v3

A sea urchin.

Nhím biển.

OpenSubtitles2018. v3

This is the first time I’ve had sea urchins.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn nhím biển.

OpenSubtitles2018. v3

Now the pheromone page took me to a video of a sea urchin having sex.

Bây giờ trang pheromone đưa tôi đến một video của một loài nhím biển đang giao hợp.

ted2019

A sea urchin opener.

Mở nhím biển.

OpenSubtitles2018. v3

So here we see, for example, a sponge spicule, two bits of coral here, that’s a sea urchin spine.

Và ở đây chúng ta thấy, ví dụ, một gai bọt biển, 2 miếng của san hô, đó là gai nhím biển.

ted2019

Tripneustes depressus, the white sea urchin or sea egg, is a species of sea urchin in the family Toxopneustidae.

Tripneustes depressus, nhím biển trắng hoặc trứng biển, là một loài nhím biển trong họ Toxopneustidae.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories