‘sao vậy’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” sao vậy “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ sao vậy, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ sao vậy trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Tiểu Thiến, muội sao vậy?

Siu Sin, how are you doing ?

2. Khương lão, ông sao vậy?

What’s wrong with you, old man ?

3. Anh sao vậy, gà hả?

What are you, chicken ?

4. Anh sao vậy, sợ độ cao à?

What are you, afraid of heights ?

5. Sao vậy đang trình diên cơ mà?

What’s up guys how’s it going ?

6. Em đang tới ngày à hay sao vậy?

Are you having your period or something ?

7. Nào, gì vậy, đi picnic hay sao vậy?

TlTO : What is this, a picnic ?

8. Ôi trời, cậu sao vậy hả, Ha Ni?!

Oh my gosh what’s wrong with you, Ha Ni ! ?

9. Cũng như cờ Mĩ phải có những ngôi sao vậy.

Astar in our flag .

10. Ổng còn nói chuyện với gà nữa mà, tại sao vậy?

He talks to his chickens.Why?

11. Sao vậy, Linh mục, anh không thích nghe thuyết giáo hả?

What’s the matter, Preacher, don’t you like being preached at ?

12. Mm- hmm. tay cô làm sao vậy? bố tôi cũng nghiện ngập

Mm – hmm. What happened to your arm ? My dad drinks, too

13. 3. a) Ai tự mạo nhận là những người chết, và tại sao vậy?

3. ( a ) Who pretend to be dead persons, and why ?

14. Ai là những người không bị thất-kinh mất vía, và tại sao vậy?

Who are the ones not giving way to fear, and why so ?

15. Sao vậy? Để rồi anh sẽ say sỉn và cằn nhằn là không có con.

When you get drunk, you yell about not having children .

16. Ai đã là những “người lạ” mà Giê-su đã nói đến, và tại sao vậy?

Who were the “ strangers ” that Jesus spoke of, and how was that the case ?

17. Và khi tôi đang đứng dựa bên lò sưởi thì mẹ tôi hỏi tôi làm sao vậy.

And as I leaned up to the fireplace, bmother inquired what the matter was .

18. Áp lực bạn bè có thể đánh lừa người ta và gây nguy hiểm. Tại sao vậy?

Learn how one man won his lifelong battle against religious oppression .

19. b) Ai đã có thể gìn-giữ sự vui-vẻ mình ngay khi bị đau-khổ và tại sao vậy?

( b ) Who are able to rejoice over their sufferings, and why ?

20. □ Về vấn đề việc làm đòi hỏi phải võ trang, có lời khuyên nào cho người tín-đồ đấng Christ và tại sao vậy?

□ With regard to armed employment, what course is counseled for Christians, and why ?

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories