Sao Hải Vương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1989, Voyager 2 phát hiện ra sáu vệ tinh mới của Sao Hải Vương.

From July to September 1989, Voyager 2 discovered six moons of Neptune.

WikiMatrix

Rời khỏi Sao Hải Vương, Voyager 2 đã chụp được một trong những bức ảnh xuất sắc nhất.

Leaving Neptune, Voyager 2 snapped one of the most remarkable pictures ever taken.

QED

C / 1999 F1 thực hiện cách tiếp cận gần nhất với sao Hải vương vào tháng 8 năm 2017.

C/1999 F1 made its closest approach to Neptune in August 2017.

WikiMatrix

Ngày nay, rất ít nước trên Sao Thiên VươngSao Hải Vương còn ở dạng băng.

Today, very little of the water in Uranus and Neptune remains in the form of ice.

WikiMatrix

Sao Hải Vương cũng có những vệ tinh giả tạm thời như, (309239) 2007 RW10.

Neptune also has a temporary quasi-satellite, (309239) 2007 RW10.

WikiMatrix

Vật thể đầu tiên tồn tại ở điểm Lagrange L5 đi theo sau Sao Hải Vương là 2008 LC18.

The first object identified as associated with Neptune’s trailing L5 Lagrangian point was 2008 LC18.

WikiMatrix

Quên chuyện vệ tinh Sao Hải vương hay Sao Mộc đi.

Forget about the moons of Neptune or Jupiter.

ted2019

Ví dụ, Psamathe quay quanh Sao Hải Vương ở 40% bán kính Hill.

For example, Psamathe orbits Neptune at 40% of the Hill radius.

WikiMatrix

Ngoài vũ trụ, sao Thổ và sao Hải Vương thằng hàng

Apparently, Saturn is in line with Neptune

opensubtitles2

Nó là vệ tinh thứ hai của Sao Hải Vương được phát hiện, bởi Gerard Kuiper năm 1949.

It was the second moon of Neptune to be discovered, by Gerard Kuiper in 1949.

WikiMatrix

Sao Hải Vương và mặt trăng lạnh lẽo Triton, trong ánh sáng mờ nhạt của Mặt Trời.

Neptune and its cold moon Triton, framed by the dim light of the Sun.

QED

Và hành tinh lớn đó chính là sao Hải Vương.

And the big planet was Neptune.

QED

Độ dài của một ngày trên Sao Hải Vương được đo bởi tàu Voyager 2 là 17 tiếng và 14 phút.

The length of a day on Uranus as measured by Voyager 2 is 17 hours and 14 minutes.

WikiMatrix

Sau hơn 12 năm rong ruổi, Voyager 2 giờ đây từ từ tiến đến cuộc hẹn với Sao Hải Vương.

After 12 years on the road, Voyager 2 now sped toward its rendezvous with Neptune.

QED

Ngoài vũ trụ, sao Thổ và sao Hải Vương thằng hàng.

Apparently, Saturn is in line with Neptune.

OpenSubtitles2018. v3

Các Sao Hải Vương nóng quá cảnh thì bao gồm Gliese 436 b và HAT-P-11b.

Transiting hot Neptunes include Gliese 436 b and HAT-P-11b.

WikiMatrix

Chúng có chu kỳ quỹ đạo giống như Sao Hải Vương và đi theo đường quỹ đạo tương tự.

They therefore have approximately the same orbital period as Neptune and follow roughly the same orbital path.

WikiMatrix

(486958) 2014 MU69, còn gọi là Ultima Thule, là một thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương thuộc vành đai Kuiper.

(486958) 2014 MU69, nicknamed Ultima Thule, is a trans-Neptunian object located in the Kuiper belt.

WikiMatrix

Sao Hải Vương là hành tinh thứ tám và xa nhất tính từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời.

Neptune is the eighth and farthest known planet from the Sun in the Solar System.

WikiMatrix

Vào năm 2006 một điểm tối tương tự như Điểm Tối Lớn trên Sao Hải Vương đã được phát hiện.

In 2006 a dark spot similar to the Great Dark Spot on Neptune was detected.

WikiMatrix

Bốn thiên thể Troia của Sao Hải Vương được phát hiện đầu tiên có màu sắc tương tự nhau.

The first four discovered Neptune trojans have similar colors.

WikiMatrix

Trục tự quay của Sao Hải Vương nghiêng 28,32°, xấp xỉ gần bằng so với của Trái Đất (23°) và Sao Hỏa (25°).

The axial tilt of Neptune is 28.32°, which is similar to the tilts of Earth (23°) and Mars (25°).

WikiMatrix

Trong số các hành tinh được công bố, Kepler-4b là nhỏ nhất, về kích thước bằng sao Hải Vương.

Of the presented planets, Kepler-4b was the smallest, around the size of planet Neptune.

WikiMatrix

Lưu ý rằng một tính năng trong bầu khí quyển của Sao Hải Vương còn được gọi là Great Dark Spot.

Note that a feature in the atmosphere of Neptune was also called the Great Dark Spot.

WikiMatrix

Nereid là vệ tinh lớn thứ ba của Sao Hải Vương và có bán kinh trung bình vào khoảng 170 kilômét (110 mi).

Nereid is third-largest of Neptune’s satellites, and has an average radius of about 170 kilometres (110 mi).

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories