Quyền sở hữu tài sản là gì?

Related Articles

Quyền sở hữu tài sản là một trong những quyền cơ bản của công dân. Đây là yếu tố cơ bản của pháp luật dân sự, là tiền đề của những quan hệ pháp luật dân sự về tài sản ở bất kể một vương quốc nào trên quốc tế, trong đó có Nước Ta. Bộ luật dân sự của Nước Ta coi đây là chế định cơ bản cần tập trung chuyên sâu lao lý, làm cơ sở quan trọng cho việc lao lý những chế định khác như hợp đồng dân sự, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, thừa kế, …

Nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin  dưới bài viết sau về quyền sở hữu tài sản là gì?

Quyền sở hữu là gì?

Quyền sở hữu là quyền trong đó gồm có ba thế lực cơ bản là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt .

Thuật ngữ “Quyền sở hữu” xuất hiện cũng với sự ra đời của Nhà nước La mã cổ đại cùng với hệ thống pháp Luật La mã- Đây là hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhất của Nhà nước chiếm hữu nô lệ được xây dựng cách đây khoảng hơn 2000 năm (449 TCN), áp dụng cho thành Roma và sau đó là cả Đế quốc La mã; đây cũng là nguồn luật quan trọng của phần lớn các quốc gia Châu Âu. Mặc dù vậy, các luật gia La mã không đưa ra khái niệm về “quyền sở hữu” mà chỉ có sự phân loại vật để chỉ rõ đối tượng của quyền sở hữu, phương thức dịch chuyển quyền sở hữu đối với những đối tượng quan trọng của quyền sở hữu và nội dung của quyền sở hữu mà thôi.

Trong mạng lưới hệ thống pháp lý Nước Ta cũng chưa có khái niệm tường minh “ quyền sở hữu là gì ” mà chỉ có sự phân định những tài sản là đối tượng người dùng quyền, phương pháp di dời và nội dung quyền sở hữu. Do đó, hoàn toàn có thể hiểu khái niệm “ Quyền sở hữu ” như sau :

Th nhất: Trong khoa học pháp lý

Quyền sở hữu được hiểu là một phạm trù pháp lý phản ánh những quan hệ sở hữu trong một chính sách sở hữu nhất định, gồm có tổng hợp những quy phạm pháp luật về sở hữu nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ sở hữu trong đời sống xã hội. Các quy phạm pháp luật về sở hữu là cơ sở để xác nhận, pháp luật và bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản .

Thứ hai: Trên phương diện là một chế định của pháp luật dân sự

Một bộ phận thuộc thượng tầng kiến trúc, quyền sở hữu chỉ Open khi xã hội đã có sự phân loại giai cấp và có Nhà nước. Pháp luật về sở hữu chính là mẫu sản phẩm của xã hội có giai cấp nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi trước hết là của giai cấp thống trị, giai cấp nắm quyền chỉ huy trong xã hội. Pháp luật về sở hữu dù được ghi nhận và lao lý dưới bất kể góc nhìn nào cũng luôn mang tính giai cấp và phản ánh những phương pháp chiếm giữ của cải vật chất trong xã hội. Vì vậy, pháp lý về sở hữu khi nào cũng nhằm mục đích mục tiêu :

– Xác nhận và bảo vệ bằng pháp lý việc chiếm giữ những tư liệu sản xuất đa phần của giai cấp thống trị .

– Bảo vệ những quan hệ sở hữu tương thích với quyền lợi của giai cấp thống trị .

Tạo Điều kiện pháp lý thiết yếu bảo vệ cho giai cấp thống trị khai thác được nhiều nhất những tư liệu sản xuất đang chiếm hữu để Giao hàng cho sự thống trị ; đồng thời xác lập mức độ xử sự và những ranh giới hạn chế cho những chủ sở hữu trong khoanh vùng phạm vi những thế lực : chiếm hữu, sử dụng, định đoạt .

Với cách hiểu này, khái niệm quyền sở hữu hoàn toàn có thể hiểu theo hai nghĩa sau :

– Theo nghĩa khách quan ( còn được gọi là nghĩa rộng ), quyền sở hữu là pháp luật về sở hữu trong một mạng lưới hệ thống pháp lý nhất định. Do đó, quyền sở hữu là tổng hợp một mạng lưới hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước phát hành để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong nghành chiếm hữu, sử dụng và định đoạt những tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, những của cải vật chất trong đời sống xã hội .

– Theo nghĩa chủ quan ( còn được gọi là nghĩa hẹp ), quyền sở hữu là mức độ xử sự mà pháp lý được cho phép một chủ thể được triển khai những thế lực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt trong những điều kiện kèm theo nhất định. Với cách hiểu này thì quyền sở hữu chính là những quyền lực dân sự chủ quan của từng loại chủ sở hữu nhất định so với một tài sản đơn cử, được pháp luật trong những quy phạm pháp luật về sở hữu đơn cử .

Thứ ba: Trên phương diện khoa học luật dân sự, quyền sở hữu

Được hiểu là một quan hệ pháp luật dân sự – quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu. Bởi, bản thân nó chính là hệ quả của sự tác động ảnh hưởng của một bộ phận pháp lý vào những quan hệ xã hội ( những quan hệ sở hữu ). Theo cách hiểu này, quyền sở hữu gồm có khá đầy đủ ba yếu tố của quan hệ pháp luật dân sự : chủ thể, khách thể và nội dung như một quan hệ pháp luật dân sự bất kể .

Từ những nghiên cứu và phân tích ở trên ta thấy, khái niệm “ quyền sở hữu ” sử dụng trong luật dân sự được hiểu theo ba phương diện khác nhau : khoa học pháp lý, chế định luật dân sự và khoa học luật dân sự. Chỉ khi nào hiểu “ quyền sở hữu ” trên cả ba tư cách này thì mới hoàn toàn có thể hiểu hết nghĩa của khái niệm “ quyền sở hữu ” .

Điều 158 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật về quyền sở hữu như sau : Quyền sở hữu gồm có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo pháp luật của luật .

Nội dung trên đã giải thích được khái niệm quyền sở hữu vậy quyền sở hữu tài sản là gì?

Tài sản là gì?

Tài sản là vật, tiền, sách vở có giá và quyền tài sản ; tài sản gồm có bất động sản và động sản hoàn toàn có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai .

Theo Điều 105 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật về tài sản như sau :

1. Tài sản là vật, tiền, sách vở có giá và quyền tài sản .

2. Tài sản gồm có bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản hoàn toàn có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai .

Quyền sở hữu tài sản là gì?

Quyền sở hữu tài sản là mức độ xử sử mà pháp lý được cho phép chủ thể được triển khai quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt so với vật, tiền, sách vở có giá và quyền tài sản thuộc sở hữu của chủ thể đó trong những điều kiện kèm theo nhất định .

Ví dụ về quyền sở hữu tài sản?

Quyền sở hữu tài sản là gì? đã được giải thích ở nội dung trên, ở nội dung này sẽ nêu ví dụ về quyền sở hữu tài sản.

Anh A nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và quyển sở hữu nhà ở gắn liền với đất từ anh B, đã triển khai thủ tục sang tên và được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy :

– Anh A có quyền sở hữu so với căn nhà trên mảnh đất đã nhận chuyển nhượng ủy quyền ( tài sản ở đây là bất động sản hiện có )

– Anh A có quyền sử dụng đất, thực chất ở đây là anh A có quyền sở hữu so với quyền tài sản ( hay chính là quyền sở hữu so với quyền sử dụng đất ). Vì đất đai là loại tài sản đặc biệt quan trọng, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện thay mặt chủ sở hữu trao quyền sử dụng cho người dân. Chính thế cho nên, anh A có quyền sở hữu tài sản với quyền sử dụng đất chứ không phải quyền sở hữu với đất .

Quyền sở hữu tài sản gồm có những quyền nào ?

Theo lao lý của Bộ luật Dân sự thì quyền sở hữu là những quyền dân sự so với tài sản và Điều 158 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái xác nhận : “ Quyền sở hữu gồm có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo pháp luật của luật ”. Đây là những quyền dân sự đơn cử của chủ sở hữu, ba quyền lực trên hợp thành nội dung quyền sở hữu .

Quyền chiếm hữu bao gồm những quyền gì?

Quyền chiếm hữu gồm có những quyền sau :

Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Chủ sở hữu được triển khai mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp lý, đạo đức xã hội .

Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản

1. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản triển khai việc chiếm hữu tài sản đó trong khoanh vùng phạm vi, theo phương pháp, thời hạn do chủ sở hữu xác lập .

2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không hề trở thành chủ sở hữu so với tài sản được giao theo pháp luật tại Điều 236 của Bộ luật này .

Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự

1. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác trải qua thanh toán giao dịch dân sự mà nội dung không gồm có việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải triển khai việc chiếm hữu tài sản đó tương thích với mục tiêu, nội dung của thanh toán giao dịch .

2. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu chấp thuận đồng ý .

3. Người được giao tài sản không hề trở thành chủ sở hữu so với tài sản được giao theo lao lý tại Điều 236 của Bộ luật này .

Quyền sử dụng bao gồm những quyền gì?

Quyền sử dụng

Quyền sử dụng là quyền khai thác hiệu quả, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ tài sản .

Quyền sử dụng hoàn toàn có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo lao lý của pháp lý .

Quyền sử dụng của chủ sở hữu

Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng tác động đến quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, quyền lợi công cộng, quyền và quyền lợi hợp pháp của người khác .

Quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu

Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận hợp tác với chủ sở hữu hoặc theo pháp luật của pháp lý .

Quyền định đoạt bao gồm những quyền gì?

Quyền định đoạt

Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản .

Điều kiện thực hiện quyền định đoạt

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lượng hành vi dân sự triển khai không trái lao lý của pháp lý .

Trường hợp pháp lý có lao lý trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó .

Quyền định đoạt của chủ sở hữu

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc triển khai những hình thức định đoạt khác tương thích với pháp luật của pháp lý so với tài sản .

Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

Hạn chế quyền định đoạt

1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật lao lý .

2. Khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống theo pháp luật của Luật di sản văn hóa truyền thống thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua .

Trường hợp cá thể, pháp nhân có quyền ưu tiên mua so với tài sản nhất định theo lao lý của pháp lý thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho những chủ thể đó .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories