quân sư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Nhưng, ông biết đó, hình như phải có một quân sư đứng sau loại chuyện như vầy.

But it seems there’d be a mastermind behind this kind of thing.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy có một quân sư đi cùng

She has a co-conspirator.

OpenSubtitles2018. v3

Quân sư của Người là một kẻ thông minh.

He’s a clever man, your Hand.

OpenSubtitles2018. v3

Vương Quân sư cho gọi cả hai.

Strategist Wang request your presence.

OpenSubtitles2018. v3

Nên ta mới đến thỉnh giáo quân sư đó.

So I called the military counselor

OpenSubtitles2018. v3

Bạch Long! Quân sư.

‘ Ping An’is a name …

QED

Quân sư nói đúng đó.

The Military Counselor is right.

OpenSubtitles2018. v3

Hai, là quân sư Phạm Tăng của Hạng Vũ.

Second of all is Xiang Yu’s Fan Zeng

OpenSubtitles2018. v3

Trương Lương sai người giết quân sư của ta

Zhang Liang has sent people to kill my counselor

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó Đức vua tiếp tục chuyến đi săn, lần này không có vị quân sư .

The King later went on a hunting trip, this time without the advisor .

EVBNews

Thần đọc sách về quân sư ở thư viện

I read a book on military tactics in the library

opensubtitles2

Vương quân sư lo ngại rằng chúng đang tiến hóa.

Strategist Wang warned they are evolving.

OpenSubtitles2018. v3

Triệu tướng quân. Quân sư, ngài đã trở về!

The enemy has entered the trap

QED

Bà là cô giáo, họa sỹ và là quân sư của tôi đấy ạ.

Teacher, painter, my guru.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là quân sư của hội nữ sinh này

I’m mentoring this sorority.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày xưa có một ông vua nọ có một người quân sư thông thái .

There was once a King who had a wise advisor .

EVBNews

Quân sư!

Counselor!

OpenSubtitles2018. v3

Cậu là quân sư mà.

You’re the idea guy.

OpenSubtitles2018. v3

Đi gọi các quân sư của ta.

Summon my counselors.

OpenSubtitles2018. v3

quân sư chiến tranh và công chúa đều đã có mặt.

The high admirals, the high generals, the war ministers… and the princes have all arrived.

OpenSubtitles2018. v3

Carolyn chính là quân sư đằng sau của anh ấy.

Carolyn was his behindthe-scenes advisor.

OpenSubtitles2018. v3

Vợ tôi không phải là một quân sư chiến lược.

My wife’s not some criminal mastermind.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay cả một bậc quân sư cũng không khôn ngoan hơn chiếc xe này.

Even a mastermind can be outsmarted by this car!

OpenSubtitles2018. v3

Đức vua liền nhận ra những gì vị quân sư của mình nói là đúng .

The King suddenly realized what his advisor said was true .

EVBNews

Quân sư, ta thật sự không biết ngươi đang nói gì nữa.

Counselor, I have no idea what you are talking about!

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories