phiên dịch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Chúa cũng hỗ trợ công việc phiên dịch này theo những cách khác.

The Lord sustains this translation work in other ways as well.

LDS

Ai sẽ phiên dịch từ tiếng Hoa, thứ tiếng có trên 400 triệu người sử dụng trên mạng?

Who’s going after Chinese, which now has 400 million internet users out there ?

QED

Công Việc Phiên Dịch

The Work of Translation

LDS

Người phiên dịch đã không dịch cho đến khi chúng tôi hỏi anh ta đang nói gì.

The translator didn�t interpret till we asked what he was saying.

Literature

Đại hội này đang được tiếp vận đến 68 quốc gia và được phiên dịch bằng 55 ngôn ngữ.

This conference is being broadcast to 68 countries and translated into 55 languages.

LDS

Người phiên dịch nói “Hắn biết anh là ai, và hỏi anh muốn gì?”

And she said, “He says he knows who you are, what do you want?”

ted2019

Điều này giúp họ quan sát diễn giả và người phiên dịch cùng một lúc.

This enables them to see both the interpreter and the speaker in the same line of sight without hindrance.

jw2019

Hai năm sau, ông có khả năng phiên dịch 20 ngôn ngữ “một cách dễ dàng và thanh tao”.

Two years later he was able to translate “with facility and elegance” 20 different tongues.

jw2019

Minh Họa Tiến Trình Phiên Dịch

Illustrating the Translation Process

LDS

3 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng, không cần phải phiên dịch Kinh Áp Bô Ríp Pha.

3 Verily, I say unto you, that it is not needful that the Apocrypha should be atranslated.

LDS

Phiên dịch của Davian, Phụ trách An ninh của ông ta.

Davian’s translator, his Head of Security.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải, phiên dịch viên nói ” Haram ” nghĩa là ” Điều Cấm Kỵ “.

No, the translator said ” Haram ” means ” forbidden knowledge “.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy nên, không cần phải phiên dịch nó.

Therefore it is not needful that it should be translated.

LDS

Nên bà mang tôi theo làm phiên dịch.

So she took me along to translate.

ted2019

Ngày 10-5-1925, anh Rutherford nói diễn văn tại nhà hát Novedades, Barcelona, có người phiên dịch.

On May 10, 1925, Brother Rutherford delivered his lecture through an interpreter at the Novedades Theater in Barcelona .

jw2019

Đến tháng Sáu năm đó, công việc phiên dịch của Joseph đã đạt được 116 trang bản thảo.

By June of that year, Joseph’s work on the translation had resulted in 116 pages of manuscript.

LDS

Hệ thống phiên dịch này chứng tỏ rất hữu hiệu.

This translation system has proved to be remarkably effective.

jw2019

Công việc phiên dịch tiến triển nhanh chóng ngay khi Oliver cam kết làm người biên chép.

The work of translation progressed rapidly once Oliver committed to act as scribe.

LDS

Tất cả đều phiên dịch sao?’

Do all interpret?’

LDS

Và rồi, người phiên dịch rời đi

And then, my translator left.

QED

b) Điều gì đã được thực hiện trong việc phiên dịch và xuất bản Kinh-thánh?

(b) What was accomplished in the translating and publishing of the Bible?

jw2019

Khởi đầu nó là ngôn ngữ phiên dịch.

First is translation.

WikiMatrix

Buổi họp này đã được phiên dịch ra 93 ngôn ngữ.

This meeting is being translated into 92 languages.

LDS

Sau một thời gian ngắn, Joseph đã được phép tiếp tục công việc phiên dịch của mình.

After a season, Joseph was allowed to resume his translation work.

LDS

Mớ dây này phiên dịch điện thế từ nhịp tim đập thành biểu đồ trên giấy.

The, wires translate voltage from your heartbeat into graphic notations on paper.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories