‘pediatrician’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” pediatrician “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ pediatrician, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ pediatrician trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Ross still sees his pediatrician!

Ross vẫn còn gặp bác sĩ nhi của anh ấy .

2. DOC RAWLINGS WAS HIS PEDIATRICIAN.

Bác sĩ Rawlings là bác sĩ nhi khoa của cậu ấy .

3. When in doubt, ask your pediatrician .

Nếu còn hoài nghi điều gì thì hãy tìm hiểu thêm quan điểm của bác sĩ nhi khoa nhé .

4. Well, we’ve gotta find a new pediatrician.

Well, Chúng ta phải tìm 1 bác sĩ khoa nhi mới .

5. We have to find a pediatrician.

Phải tìm 1 bác sĩ khoa nhi mới .

6. The pediatrician will take all the credit.

Mấy lão bác sĩ nhi rồi sẽ nhận hết công trạng cho xem .

7. If you have any worries, ask your pediatrician .

Nếu lo ngại bất kể điều gì, xin tìm hiểu thêm quan điểm của bác sĩ nhi khoa .

8. Consult the pediatrician right away if you observe any problems.

Khi thấy có bất kể yếu tố nào, hãy liên lạc ngay với bác sĩ khoa nhi .

9. If you wanna blame someone, blame the pediatrician.

Nếu như muốn trách cứ ai thì nên trách mấy tay nhi khoa ấy .

10. Consult your pediatrician to determine whether your child needs treatment .

Hãy tìm hiểu thêm quan điểm của bác sĩ nhi khoa để xem liệu con bạn cần nên được điều trị không .

11. And since Mommy and Daddy obviously didn’t take him to a pediatrician

Vì bố và mẹ không mang cục cưng đến bác sĩ khoa nhi …

12. He’s a pediatrician from Mexico who’s based out of Boston.

Là bác sĩ nhi khoa người Mễ hiện ở Boston .

13. Uh, I’m sorry, my dad said you were a pediatrician of some sort?

Uh, tôi xin lỗi, tôi nghe ba nói cô là bác sĩ nhi khoa hay gì đó ?

14. But be sure to consult your pediatrician for proper diagnosis and treatment .

Nhưng nên nhớ là phải bảo vệ việc tìm hiểu thêm quan điểm của bác sĩ nhi khoa để được khám và điều trị đúng đắn .

15. See your pediatrician if the rash does n’t clear up in two to three days .

Bạn nên đến khám bác sĩ nhi khoa nếu thấy thực trạng rôm sảy vẫn còn dai dẳng không hết trong vòng từ 2 đến 3 ngày .

16. I’m a pediatrician and an anesthesiologist, so I put children to sleep for a living.

Tôi là một bác sĩ nhi và cũng là một bác sĩ gây mê, nên tôi kiếm sống bằng việc làm cho những đứa trẻ ngủ .

17. Check with your pediatrician about using over-the-counter lotions or creams to treat eczema .

Bạn nên kiểm tra lại với bác sĩ nhi khoa về việc sử dụng kem dưỡng da hoặc kem mua tự do không theo toa để điều trị chàm .

18. During the first years of Joel’s life, the pediatrician often repeated to us, “Joel needs lots of love.”

Trong những năm đầu đời của Joel, bác sĩ khoa nhi thường nói với chúng tôi : “ Cháu cần được yêu thương nhiều ” .

19. During that time, I was also the Chief Resident Pediatrician at a Georgia hospital and an Assistant Attorney General for the State of Louisiana.

Trong thời hạn đó, tôi cũng là giám đốc bệnh viện Georgia và là trợ lý chánh án cho tòa án nhân dân tối cao bang Lusiana .

20. They have four children: Magdalena (1974), a History and Geography Teacher; Cecilia (1979), a Pediatrician; Sebastián (1982), a Commercial Engineer Cristóbal (1984), a Psychologist.

Họ có bốn người con : Magdalena ( 1974 ), một giáo viên lịch sử vẻ vang và địa lý ; Cecilia ( 1979 ), một bác sĩ nhi khoa ; Sebastián ( 1982 ), Kỹ sư thương mại Cristóbal ( 1984 ), một nhà tâm lý học .

21. From 2010 until 2015, she worked as a lecturer in pediatrics at Gulu University and concurrently served as a consultant pediatrician at Gulu Regional Referral Hospital.

Từ năm 2010 đến năm ngoái, cô làm giảng viên khoa nhi tại Đại học Gulu và đồng thời làm bác sĩ tư vấn nhi khoa tại Bệnh viện khu vực Gulu .

22. But if your infant is inconsolable for an hour and crying is associated with fever, rash, or persistent vomiting, call your pediatrician as soon as possible .

Nhưng nếu bé khóc dai dẳng không nín trong cả tiếng đồng hồ đeo tay và kèm theo sốt, phát ban, hoặc ói liên tục, thì bạn nên gọi bác sĩ y nhi khoa càng nhanh càng tốt .

23. One of the first patients I had to see as a pediatrician was Sol, a beautiful month-old baby who was admitted with signs of a severe respiratory infection.

Một trong những bệnh nhân trẻ tiên phong mà tôi chăm nom là Sol một cô bé dễ thương và đáng yêu mới tròn 1 tháng cô bé nhập viện vì có tín hiệu nhiễm trùng phổi nặng .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories