ốm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Đó là một con đười ươi con vô cùng ốm yếu, đó là lần đầu tôi gặp nó.

There was a very sick orangutan baby, my first encounter.

ted2019

Ốm nghén là gì ?

What is morning sickness ?

EVBNews

Năm 1642, Musashi chịu một loạt cơn đau dây thần kinh, báo trước cho sự đau ốm của mình trong tương lai.

In 1642, Musashi suffered attacks of neuralgia, foreshadowing his future ill-health.

WikiMatrix

Ép-ba-phô-đích là một tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất tại thành Phi-líp, đã “lo về anh em nghe mình bị đau-ốm”.

Epaphroditus, a first-century Christian from Philippi, became “depressed because [his friends] heard he had fallen sick.”

jw2019

Và, có chăng tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân của tôi tốt hơn nếu tôi coi họ như động vật bị ốm?

And, might I be taking better care of my human patient if I saw them as a human animal patient?

ted2019

Chị mình ốm rồi.

You must be so sad because your sister is hurt.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ đây ông ấy rất ốm yếu.

Now he’s really pretty sick.

QED

Nhưng tôi phát ốm vì nó.

But I’m sick of it.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tôi có thể nói với các bạn, đây là thời điểm cần được ghi nhận thông qua việc kết nối chúng ta với những người dân trên phố để bày tỏ sự ủng hộ đối với họ và biểu lộ cảm nghĩ này, một cảm nghĩ chung, về việc ủng hộ những người nghèo khổ, ốm yếu và những người bị áp bức để tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.

But I can tell you, this is the moment to celebrate through connecting ourselves with those people in the street and expressing our tư vấn to them and expressing this kind of feeling, universal feeling, of supporting the weak and the oppressed to create a much better future for all of us .

QED

Ai cũng trở nên ốm yếu khi bị sốt ; .

Everyone gets cranky when they have a fever .

EVBNews

Con gái tôi đang bị ốm.

My daughter was ill.

OpenSubtitles2018. v3

Ê-sai tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si, đấng sẽ đóng vai trò tương tự như con dê ấy và gánh “sự đau-ốm”, “sự buồn-bực” và “tội-lỗi nhiều người”, vì thế mở đường đến sự sống đời đời.—Đọc Ê-sai 53:4-6, 12.

16:7-10, 21, 22) Isaiah foretold the coming of the Messiah, who would play a similar role and carry away “sicknesses,” “pains,” and “the very sin of many people,” thus opening the way to everlasting life. —Read Isaiah 53:4-6, 12.

jw2019

“Trong anh em có ai đau-ốm chăng?

“Is there anyone sick among you?

jw2019

Tại Ki Society, Tōhei tạo ra một viễn cảnh, nơi mà Ki có thể được dạy cho học viên ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả những người tàn tật và ốm yếu, và những người không có khả năng thực hành môn võ Aikido khác.

At the Ki Society, Tohei envisioned a place where Ki could be taught to students of all ages, including the handicapped and infirm, and others who are incapable of Aikido martial art practice.

WikiMatrix

Người ốm liệt giường vẫn truyền bệnh cho 10, thậm chí hàng trăm cá nhân khác.

A person can be sick in bed and still infect tens, even hundreds of other individuals.

ted2019

Bà đã dần hồi phục nhưng lại ốm nặng một lần nữa vào tháng 3 năm 1714.

She recovered, but was seriously ill again in March.

WikiMatrix

Vận chuyển thuốc thang cho những ai bị ốm.

We should deliver medicines to those who are ill.

QED

Trong khi đó, Ip dành nhiều thời gian với người vợ ốm yếu, xấu hổ vì cảm thấy rằng anh đã bỏ rơi cô trước đó.

Meanwhile, Ip spends more time with his ailing wife, ashamedly feeling that he had neglected her earlier.

WikiMatrix

Điều này hiển nhiên đã xảy ra cho hội-thánh Cô-rinh-tô, nơi mà khi xưa có vài người “tật-nguyền, đau-ốm” bởi vì thiếu sự hiểu biết thiêng liêng (I Cô-rinh-tô 11:29-32).

This evidently happened in the congregation at Corinth, where some were “weak and sickly” because they lacked spiritual comprehension. —1 Corinthians 11:29-32.

jw2019

Tôi đã nhìn thấy lòng kiên trì của bà qua những cơn ốm nghén dữ dội và liên tục—thật sự bệnh cả ngày, mỗi ngày trong tám tháng—trong suốt ba lần mang thai.

I watched her persevere through intense and continuous morning sickness—literally sick all day every day for eight months—during each of her three pregnancies.

LDS

Khi tới buổi gặp mặt, Gastone cho Violetta biết Alfredo yêu cô, và trong khi cô ốm, anh ngày nào cũng đến hỏi thăm.

While walking to the salon, Gastone tells Violetta that Alfredo loves her, and that while she was ill, he came to her house every day.

WikiMatrix

Năm 1908, ông chuyển đến Đại học Parma, và năm 1911 thì ông bị ốm.

In 1908 he moved to University of Parma, and in 1911 fell ill.

WikiMatrix

ốm rồi!

You’re sick.

OpenSubtitles2018. v3

Ốm yếu, run rẩy, suy giảm khả năng.

Weakness, tremors, loss of abilities.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories