OK trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

OK, anh đi lấy đồ đã.

OK, I will get my stuff first.

OpenSubtitles2018. v3

OK, em sẽ tới đó

Okay, I’ # be right there

opensubtitles2

Vì vậy, bạn nói, OK, tôi sẽ không phải lo lắng về toàn bộ điều này ngay bây giờ.

So you say, OK, I’m not going to worry about this whole thing right now.

QED

David Cavanagh nhận xét rằng những ảnh hưởng chính yếu của OK Computer đã được bắt nguồn từ những giai điệu ballad trong The Bends.

David Cavanagh said that most of OK Computer’s purported mainstream influence more likely stemmed from the ballads on The Bends.

WikiMatrix

OK, việc hút thuốc, làm sao anh biết?

OK, the smoking, how did you know?

OpenSubtitles2018. v3

Thế nhưng vì vật chất có tính thu hút trường hấp dẫn được nhúng trong không gian này, nó có xu hướng kéo chậm lại sự giãn nở của không gian, OK.

But because gravitationally attracting matter is embedded in this space, it tends to slow down the expansion of the space, OK.

QED

Vùng thư giãn ( Relaxation ) ổn — bạn vẫn cảm thấy ok.

Relaxation is fine — you still feel OK.

QED

Con chỉ nghĩ đến con thôi, OK?

You must only think about yourself, ok?

OpenSubtitles2018. v3

Ok, vậy là hầu hết mọi người.

OK, so the great majority of us.

ted2019

và tiếp tục vờ như chưa có gi xảy ra, ok?

And this thing here, just pretend it never happened, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn đang ở gần điện thoại và thiết bị Google Home thì chỉ Google Home mới phản hồi với “Ok Google”.

If you’re near your Google Home device and phone, only Google Home should respond to “Ok Google.”

support.google

Chúng tôi nói nhiều lần rồi: chiến tranh, OK.

We have said this time and again :

OpenSubtitles2018. v3

Ok. Nhưng tôi cảnh cáo anh trước là tôi là đồ đệ của Fupsy and Robbins

OK.But it’ s only fair to warn you that I’ m a prodigy of fupsy and robbins

opensubtitles2

Ok, sao bố lại cười?

OK, why are you smiling?

OpenSubtitles2018. v3

SB: Wow, OK.

SB: Wow, OK.

ted2019

OK, chúng ta cũng có hình ảnh giống thế.

OK, we get a similar-looking image.

ted2019

Chúng ta là OK!

We’re OK!

OpenSubtitles2018. v3

Ok, còn Tuck thì sao?

Okay, what about Tuck?

OpenSubtitles2018. v3

OK Computer được tái bản một lần nữa ngày 24 tháng 3 năm 2009 cùng với 2 album Pablo Honey và The Bends mà không có sự đồng ý của Radiohead.

EMI reissued OK Computer again on 24 March 2009, alongside Pablo Honey and The Bends, without Radiohead’s involvement.

WikiMatrix

OK, tiến hành thôi.

OK, let’s do it.

OpenSubtitles2018. v3

Video âm nhạc của họ, chào mừng Ok Go.

their music video, we have OK Go.

ted2019

OK, nếu chúng ta gặp may với vòng tuần hoàn này, vào cuối chu trình chúng ta sẽ có đủ năng lượng dự trữ cho chúng ta làm những việc khác.

OK, if we’re lucky with this cycle, at the end of the cycle we’ll have enough energy left over for us to be able to do something else.

ted2019

OK, bây giờ tôi muốn bạn để nó ở đấy.

OK, now, allow it to stay there.

ted2019

Anh ở cùng Man Ok Kwan sao?

You were at Man Ok Kwan?

QED

Ok, nhắn hồi nào?

Okay, when did you leave the message?

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories