Nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn bao gồm những gì theo thông tư 200?

Related Articles

(5/5) – 66 bình chọn.

(5/5) – 66 bình chọn.20/09/20212249

Bài trước đây, Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc Hướng dẫn Lập và Trình bày Bảng cân đối Kế toán theo Thông tư 200.

Đi vào chi tiết hơn trong Bảng cân đối kế toán, hôm nay Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán, và Cách trình bày Nợ ngắn hạn:

Ngoài ra những bạn hoàn toàn có thể Tìm hiểu thêm :

1. Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

2. Nợ ngắn hạn bao gồm những gì?

Trên bảng cân đối kế toán, Nợ ngắn hạn bao gồm các chỉ tiêu sau:

– Phải trả người bán ngắn hạn ( Mã số 311 )

– Người mua trả tiền trước ngắn hạn ( Mã số 312 )

– Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( Mã số 313 )

– Phải trả người lao động ( Mã số 314 )

– Ngân sách chi tiêu phải trả ngắn hạn ( Mã số 315 )

– Phải trả nội bộ ngắn hạn ( Mã số 316 )

– Phải trả theo quy trình tiến độ kế hoạch hợp đồng thiết kế xây dựng ( Mã số 317 )

– Doanh thu chưa thực thi ngắn hạn ( Mã số 318 )

– Phải trả ngắn hạn khác ( Mã số 319 )

– Vay và nợ thuê kinh tế tài chính ngắn hạn ( Mã số 320 )

– Dự phòng phải trả ngắn hạn ( Mã số 321 )

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( Mã số 322 )

– Quỹ bình ổn giá ( Mã số 323 )

– Giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước ( Mã số 324 )

3. Chi tiết các khoản mục Nợ ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán:

+ Phải trả người bán ngắn hạn (Mã số 311)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán giao dịch còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của thông tin tài khoản 331 “ Phải trả cho người bán ” mở chi tiết cụ thể cho từng người bán .

+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn (Mã số 312)

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gia tài cố định và thắt chặt, bất động sản góp vốn đầu tư và doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình ( không gồm có những khoản doanh thu nhận trước ). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số phát sinh Có cụ thể của thông tin tài khoản 131 “ Phải thu của người mua ” mở cụ thể cho từng người mua .

+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 313)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số những khoản doanh nghiệp còn phải nộp cho Nhà nước tại thời gian báo cáo giải trình, gồm có cả những khoản thuế, phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của Tài khoản 333 “ Thuế và những khoản phải nộp nhà nước ” .

+ Phải trả người lao động (Mã số 314)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản doanh nghiệp còn phải trả cho người lao động tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của Tài khoản 334 “ Phải trả người lao động ” .

+ Chi phí phải trả ngắn hạn (Mã số 315)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị những khoản nợ còn phải trả do đã nhận sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa có hóa đơn hoặc những khoản ngân sách của kỳ báo cáo giải trình chưa có đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc như đinh sẽ phát sinh cần phải được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại và sẽ phải giao dịch thanh toán trong vòng 12 tháng hoặc trong chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tiếp theo tại thời gian báo cáo giải trình, như trích trước tiền lương nghỉ phép, lãi vay phải trả … Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của Tài khoản 335 “ Chi tiêu phải trả ” .

+ Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải trả nội bộ có kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình ( ngoài phải trả về vốn kinh doanh thương mại ) giữa đơn vị chức năng cấp trên và đơn vị chức năng thường trực không có tư cách pháp nhân hạch toán nhờ vào và giữa những đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào trong một doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của những thông tin tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị chức năng cấp trên lập Báo cáo kinh tế tài chính tổng hợp với những đơn vị chức năng cấp dưới hạch toán nhờ vào, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “ Phải thu nội bộ ngắn hạn ” trên Bảng cân đối kế toán của những đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào .

+ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 317)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa tổng số tiền luỹ kế người mua phải giao dịch thanh toán theo tiến trình kế hoạch lớn hơn tổng số lệch giá đã ghi nhận luỹ kế tương ứng với phần việc làm đã hoàn thành xong đến cuối kỳ báo cáo giải trình của những hợp đồng kiến thiết xây dựng dở dang. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có của Tài khoản 337 “ Thanh toán theo tiến trình kế hoạch hợp đồng kiến thiết xây dựng ” .

+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 318)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản lệch giá chưa thực thi tương ứng với phần nghĩa vụ và trách nhiệm mà doanh nghiệp sẽ phải thực thi trong vòng 12 tháng tiếp theo hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết cụ thể của thông tin tài khoản 3387 – “ Doanh thu chưa triển khai ” .

+ Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319)

Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tại thời gian báo cáo giải trình, ngoài những khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong những chỉ tiêu khác, như : Giá trị gia tài phát hiện thừa chưa rõ nguyên do, phải nộp cho cơ quan BHXH, KPCĐ, những khoản nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn … Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của những thông tin tài khoản : TK 338, 138, 344 .

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Mã số 320)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị những khoản doanh nghiệp đi vay, còn nợ những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai, công ty kinh tế tài chính và những đối tượng người tiêu dùng khác có kỳ hạn thanh toán giao dịch còn lại không quá 12 tháng tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết cụ thể của TK 341 và 34311 ( cụ thể phần đến hạn thanh toán giao dịch trong 12 tháng tiếp theo ) .

+ Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 321)

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự trữ cho những khoản dự kiến phải trả không quá 12 tháng hoặc trong chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thương mại thường thì tiếp theo tại thời gian báo cáo giải trình, như dự trữ bh loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, khu công trình thiết kế xây dựng, dự trữ tái cơ cấu tổ chức, những khoản ngân sách trích trước để sửa chữa thay thế TSCĐ định kỳ, ngân sách hoàn nguyên thiên nhiên và môi trường trích trước … Các khoản dự trữ phải trả thường được ước tính, chưa chắc như đinh về thời hạn phải trả, giá trị phải trả và doanh nghiệp chưa nhận được sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung ứng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của Tài khoản 352 “ Dự phòng phải trả ” .

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322)

Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản trị điều hành quản lý chưa sử dụng tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 353 “ Quỹ khen thưởng, phúc lợi ” .

+ Quỹ bình ổn giá (Mã số 323)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị Quỹ bình ổn giá hiện có tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá .

+ Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 324)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu nhà nước của bên bán khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua và bán lại tại thời gian báo cáo giải trình. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 171 “ Giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước ” .

4. Trình bày Nợ ngắn hạn trênBảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN

số

Thuyết minh

Số cuối năm (3)

Số

đầu  năm

(3)

1

2

3

4

5

C – NỢ PHẢI TRẢ

300

I. Nợ ngắn hạn

310

1. Phải trả người bán ngắn hạn

311

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

3. Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước

313

4. Phải trả người lao động

314

5. giá thành phải trả ngắn hạn

315

6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

316

7. Phải trả theo quá trình kế hoạch hợp đồng thiết kế xây dựng

317

8. Doanh thu chưa triển khai ngắn hạn

318

9. Phải trả ngắn hạn khác

319

10. Vay và nợ thuê kinh tế tài chính ngắn hạn

320

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

321

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

13. Quỹ bình ổn giá

323

14. Giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước

324

Trên đây, Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc làm rõ thêm về các khái niệm: Nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn bao gồm các chỉ tiêu nào trên Bảng cân đối kế toán.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy đặt câu hỏi cho Thành Nam để được tư vấn miễn phí nhé.

Các bạn hoàn toàn có thể khám phá thêm về :

Dịch vụ Kiểm toán - Dịch vụ Kế toán - Công ty Kiểm toán Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories