Nghĩa của từ ‘ưu tú’ trong Từ điển Tiếng Việt

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” xuất sắc ưu tú “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ xuất sắc ưu tú, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ xuất sắc ưu tú trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. 05 Nhà giáo ưu tú.

2. Một nhóm người ưu tú.

3. Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú“.

4. Nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa.

5. Nghệ sĩ ưu tú Trọng Thuỷ.

6. Nghệ sĩ ưu tú Bùi Hùng 16.

7. 2012 : Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú .

8. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Hiền 9.

9. Bạn là một thính giả ưu tú.

10. Có giáo dục, kiên nhẫn, ưu tú.

11. Điểm của cậu thuộc hàng ưu tú.

12. Nghệ sĩ ưu tú Trần Trọng Bình 15.

13. Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007 .

14. “Nghệ sĩ ưu tú Phương Thanh qua đời”.

15. Giờ tầng lớp ưu tú được giải phóng.

16. Hee-Chul là một sinh viên ưu tú.

17. Trai tráng ưu tú bị tàn sát cả’. +

18. Nghệ sĩ ưu tú Lê Minh Hiền 3.

19. Bà đã được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

20. Một học sinh ưu tú với thành tích xuất sắc.

21. Chơi trong bộ phận ưu tú kể từ năm 2014.

22. 1 phát thanh viên ưu tú trong suốt 4 năm.

23. Được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 1993.

24. Ông đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

25. Candace với A. Tôi khó biết được ai ưu tú hơn.

26. Minh Đức kết hôn với nghệ sĩ ưu tú Lân Bích.

27. Lancelot là một mật vụ ưu tú, một Kingsman thực thụ.

28. “Nghệ sĩ ưu tú Phương Thanh đã ra đi mãi mãi”.

29. Em ấy là nam sinh ưu tú được mọi người yêu mến.

30. Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú do nhà nước phong tặng (1990).

31. Chúng ta công bố một người đồng hành tranh cử ưu tú.

32. Anh nghĩ rằng nữ sinh ưu tú muốn nổ tung phố Wall?

33. Desisa là nhà vô địch của các VĐV ưu tú năm 2013.

34. Bích Liên đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

35. Có vẻ như Trask không là nhân viên ưu tú của tháng.

36. Năm 1992, ông được trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

37. Phạm Văn Đồng người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

38. Ông đã nhận bằng cử nhân ưu tú tại Forman Christian College, Lahore.

39. “Vì sao nghệ sĩ Văn Hiệp chưa được phong Nghệ sĩ ưu tú?”.

40. Phải chăng chỉ một số người ưu tú mới có khả năng đó?

41. Mong là ngày mai tôi được gặp học sinh ưu tú của tôi

42. “Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý: Một mình nhưng tôi không cô đơn”.

43. Anh đã đưa cho tôi cái áo khoác vận động viên ưu tú.

44. Danh hiệu này được trao cùng lúc với danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

45. Tôi đã gặp được nhiều khuôn mặt ưu tú trong bữa tối hôm nay.

46. Em là một chiến binh ưu tú đã luyện thuật ấn núp nhiều năm.

47. “Nghệ sĩ ưu tú Lương Duyên – Từ cô thợ may đến nghệ sĩ chèo”.

48. Nó đã giết sạch cả một thế hệ ưu tú của Anh, Pháp và Đức …

49. Tính chất ưu tú này là của lễ dâng của một dân tộc lên Chúa.

50. Có 5 vị trí trên sân đối với các đội ở cấp độ ưu tú.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories