ngẫu nhiên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Xác suất để lấy ra ngẫu nhiên một bi không phải màu xanh dương từ trong túi?

What is the probability of randomly selecting a non – blue marble from the bag ?

QED

Các chữ ngẫu nhiên.

Random letters.

OpenSubtitles2018. v3

Nó là tính ngẫu nhiên, tính lộn xộn, tính hỗn loạn của một số hệ thống.

It’s the randomness, the disorder, the chaoticness of some systems.

QED

Nó đã được chuẩn bị cho mọi tình huống ngẫu nhiên phát sinh.

He is fully prepared for all possible contingencies.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi ngẫu nhiên có bức số 3 và số 4, chúng tôi nói với đối tượng.

We happen to have number three and number four, ” we tell the subject.

QED

Cách cư xử nhân đức có phải chỉ là vấn đề ngẫu nhiên không?

Is virtuous behavior simply a matter of chance?

jw2019

Thật ngẫu nhiên khi gặp các cháu phía bên này. chú hãy hướng thẳng về Thiên Đường.

When we get to earth and I release you, it’s an express straight to heaven .

OpenSubtitles2018. v3

Kiểu Chảy Ngẫu nhiên

Random Melt Style

KDE40. 1

Ồ, không phải ngẫu nhiên.

Oh, it’s not random.

OpenSubtitles2018. v3

Sự sống sót đó không do ngẫu nhiên mà được.

(Revelation 7:9, 10, 14) Such survival is not going to be a matter of chance.

jw2019

Những trò chơi xúc sắc, chẳng hạn như backgammon, thì có tính ngẫu nhiên.

Games with dice, for example, like backgammon, are stochastic.

QED

Có ai tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

Does anyone believe this is a coincidence?

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ một bậc thầy kế hoạch đã tạo nên sự ngẫu nhiên đó.

Perhaps there’s a master plan That drives the randomness of creation.

OpenSubtitles2018. v3

Và sau đó, hắn công kích ngẫu nhiên.

And after that, he just lashed out at random.

OpenSubtitles2018. v3

Sự sống không thể nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên được”.

Life cannot have arisen by chance.”

jw2019

Cây mà người viết Thi-thiên miêu tả không mọc lên cách ngẫu nhiên.

The tree that is described by the psalmist does not spring up by accident.

jw2019

Đây không thể là ngẫu nhiên.

It can’t be random.

OpenSubtitles2018. v3

Con biết không, thật ngẫu nhiên là ông của con…

You know, it’s just by sheer happenstance that his grandfather…

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một sự kiện cục bộ và ngẫu nhiên thưa ngài.

It was a random localized event, sir.

OpenSubtitles2018. v3

STOKES: Giờ chúng ta biết rằng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều được tính toán trước.

So now we know it’s not random, it’s systematic.

OpenSubtitles2018. v3

Mục tiêu chọn lựa ngẫu nhiên:

Random target selection:

OpenSubtitles2018. v3

Như trường hợp ta bị cúm và ngẫu nhiên ăn một vài thứ trước thời điểm ói mửa.

Such is the case when we have the flu, and, by accident, we ingest some food moments prior to vomiting.

QED

Không phải ngẫu nhiên.

It’s not by chance.

ted2019

Game qua internet có thể được chọn ngẫu nhiên, dưới hình thức của một trận đấu nhanh.

Games over the Internet can be completely random, in the form of a Quick Match.

WikiMatrix

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng họ biết ADN xuất hiện ngẫu nhiên.

Yet, some assert that they know that it all came about by undirected chance and accidents.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories