mrbig244_Triethoc_tracnghiem

Related Articles

 c. Đê-mô-crít, chủ nghĩa duy tâm khách quan . d. A-ri-xtốt, - chủ nghĩa duy vật tự phát . 

Câu 228: Đồng nhất vật chất nói chung với một vật thể hữu hình cảm tính đang tồn tại trong thế giới bên ngoài là quan điểm của trường phái triết học nào?

a. Chủ nghĩa duy tâm . b. Chủ nghĩa duy vật tự phát. ( b ) c. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII . d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng . Câu 229 : Đồng nhất vật chất nói chung với nguyên tử - một thành phần vật chất nhỏ nhất, đó là quan điểm của phe phái triết học nào ? a. Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII . b. Chủ nghĩa duy vật tự phát. ( b ) c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng . Câu 230 : Đặc điểm chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại là gì ? a. Đồng nhất vật chất nói chung với nguyên tử . b. Đồng nhất vật chất nói chung với một dạng đơn cử hữu hình, cảm tính của vật chất. ( b ) c. Đồng nhất vật chất với khối lượng . d. Đồng nhất vật chất với ý thức .

Câu 131: Hạn chế chung của quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại.

a. Có đặc thù duy tâm chủ quan . b. Có đặc thù duy vật tự phát, là những phỏng đoán dựa trên những tài liệu cảm tính là hầu hết, chưa có cơ sở khoa học. ( b ) c. Có đặc thù duy vật máy móc siêu hình . Câu 232 : Đâu là mặt tích cực trong quan niệm duy vật về vật chất ở thời kỳ cổ đại ? a. Chống quan niệm máy móc siêu hình . b. Chống quan niệm duy tâm tôn giáo c. Thúc đẩy sự tăng trưởng tư tưởng khoa học về quốc tế . d. Gồm b và c. ( d ) g. Gồm cả a, b và c Câu 233 : Đỉnh cao nhất của tư tưởng duy vật cổ đại về vật chất là ở chỗ nào ? a. Ở quan niệm về lửa là bản nguyên của quốc tế b. Ở thuyết nguyên tử của Lơ-xíp và Đê-mô-crít. ( b ) c. Ở quan niệm về số lượng là bản nguyên của quốc tế .

Câu 234: Quan niệm duy vật về vật chất ở thế kỷ XVII - XVIII có tiến bộ hơn so với thời kỳ cổ đại không? nếu có thì tiến bộ ở chỗ nào?

a. Không văn minh hơn . b. Có tân tiến hơn ở chỗ không giống hệt vật chất với dạng đơn cử của vật chất . c. Có tân tiến ở chỗ coi vật chất và hoạt động không tách rời nhau, vật chất và hoạt động có nguyên do tự thân. ( c )

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories