mê trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Gia phả và danh tánh của Đấng -si

Genealogy and Messiah’s Identification

jw2019

Thời điểm Đấng -si đến được tiết lộ

The Time of Messiah’s Coming Revealed

jw2019

Tình cờ, cô vào đúng ngay ruộng của Bô-ô, một địa chủ giàu có và là bà con của Ê-li--léc, chồng quá cố của Na-ô-mi.

She chanced upon the fields of a man named Boaz, a wealthy landowner and a relative of Naomi’s dead husband, Elimelech .

jw2019

Cô bảo vệ hắn vì cô đã say hắn!

You are defending him because you’ve become infatuated with him.

OpenSubtitles2018. v3

Dani bắt đầu đam bóng đá từ nhỏ khi gia nhập SSB AM TRI sau đó là với nhiều câu lạc bộ như PSST TRIDADI, SU, PORDA SLEMAN và PSS Sleman.

Dani began to like football since childhood by entering SSB AM TRI then joined with several clubs PSST TRIDADI, SU, PORDA SLEMAN and PSS Sleman .

WikiMatrix

Và muốn hiểu rõ nó bạn phải có năng lượng, đam vô hạn.

And to understand it you have to have tremendous energy, passion.

Literature

Người -đi và Phe-rơ-sơ xem chiến thắng vẻ vang quan trọng hơn chiến lợi phẩm.

The Medes and the Persians regarded the glory resulting from a conquest more highly than the spoils of war.

jw2019

Trung tâm của cung.

The center of the maze.

OpenSubtitles2018. v3

Lời mời này được Đấng Tiên Tri của các vị tiên tri, Đức Thầy của các vị thầy, Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Si nói cùng tất cả nhân loại.

It is addressed to all mankind by the one who is the Prophet of prophets, the Teacher of teachers, the Son of God, the Messiah.

LDS

Các đập nước trên sông -kông có thể đe doạ nguồn thủy sinh

Mekong Dams Could Threaten Aquatic Life

EVBNews

9 Các con trai của Hết-rôn là Giê-rác--ên, + Ram + và Kê-lu-bai.

9 The sons of Hezʹron who were born to him were Je·rahʹme·el,+ Ram,+ and Che·luʹbai.

jw2019

Hãy xem điều gì đã xảy ra khi tộc trưởng Áp-ra-ham sai đầy tớ lớn tuổi nhất của ông, dường như là Ê-li-ê-se, đến -sô-bô-ta-mi để tìm cho con trai mình là Y-sác một người vợ kính sợ Đức Chúa Trời.

Consider what happened when the patriarch Abraham sent his eldest servant — likely Eliezer — to Mesopotamia to obtain a God-fearing wife for Isaac .

jw2019

12 Loại bằng cớ thứ ba chứng tỏ Giê-su là đấng -si đến từ sự xác nhận của chính Đức Chúa Trời.

12 The third type of evidence of Jesus’ Messiahship is the testimony of God himself.

jw2019

Nó là cái mà tôi có sẵn trong ý tưởng cho một công ty, Nhưng như nhiều người ở đây biết thực hiện ý tưởng đó rất khó và cần phải có năng lực dồi dào, sự tự tin và quyết đoán, dám liều cả với gia đình và nhà cửa, và suốt 24 giờ trên 7 ngày, tôi trực chiến với đam gần như bị thôi miên.

It’s one thing to have an idea for an enterprise, but as many people in this room will know, making it happen is a very difficult thing and it demands extraordinary energy, self-belief and determination, the courage to risk family and home, and a 24/7 commitment that borders on the obsessive.

ted2019

Các loài nhện trong họ này trong tiếng Anh được gọi là “nhện dệt tấm” (từ hình dạng của lưới của họ), hoặc một số nước châu Âu gọi là nhện tiền (ở Vương quốc Anh, Ireland và Bồ Đào Nha, từ tín dị đoan rằng nếu như nhện này sa vào người, nó đã đến quay quần áo mới, có nghĩa là may mắn tài chính).

Spiders in this family are commonly known as sheet weavers (from the shape of their webs), or money spiders (in the United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, and in Portugal, from the superstition that if such a spider is seen running on you, it has come to spin you new clothes, meaning financial good fortune).

WikiMatrix

* Sự đau đớn của Đấng -si đã lên tới tột độ khi ngài bị đâm, bị hành hạ và bị thương tích—những lời mạnh mẽ này biểu thị một cái chết khốc liệt và đau đớn.

* The Messiah’s suffering culminated in his being pierced, crushed, and wounded —strong words that denote a violent and painful death.

jw2019

Ngay lập tức, Sa-lô- quay trở lại và tâu với Hê-rốt: “Xin vua ban ngay cho con đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm”.—Mác 6:24, 25.

Immediately, Salome comes back to Herod with her request: “I want you to give me right away on a platter the head of John the Baptist.” —Mark 6:24, 25.

jw2019

(1 Các Vua 4:20; Hê-bơ-rơ 11:12) Hơn nữa, khoảng 1.971 năm sau khi Áp-ra-ham rời Cha-ran, một người thuộc dòng dõi của ông, Chúa Giê-su, được Giăng Báp-tít làm báp têm trong nước và rồi được Đức Giê-hô-va làm báp têm bằng thánh linh để trở thành Đấng -si, Dòng Dõi của Áp-ra-ham theo ý nghĩa thiêng liêng, trọn vẹn.

(1 Kings 4:20; Hebrews 11:12) Moreover, some 1,971 years after Abraham left Haran, a descendant of his, Jesus, was baptized in water by John the Baptizer and then in holy spirit by Jehovah himself to become the Messiah, Abraham’s Seed in the complete, spiritual sense.

jw2019

Phải u cực kỳ mới không ngờ vực một lúc nào rằng lực lượng Kháng chiến căm giận y.

You would have to be amazingly moronic not to suspect even for a moment that the Resistance was after him .

Literature

Đam của họ khuyến khích tôi quay lại lớp vẽ, nhưng lúc này, tôi là giáo viên

Their passion encourages me to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.

ted2019

Walters bình luận mà đại Diện của Lee “niềm đam sắc bình đẳng là đáng ngưỡng mộ, nhưng cô ấy nắm sự thật là không.”

Walters commented that Representative Lee’s “passion for racial equality is admirable, but her grasp of the facts is not”.

WikiMatrix

Cô đã miêu tả một vẻ đẹp thanh tao mà nhân vật của Robert De Niro, Travis Bickle, bị hoặc.

She portrayed an ethereal beauty with whom Robert De Niro’s character, Travis Bickle, becomes enthralled.

WikiMatrix

Chính đây là động lực khiến tôi đam nghiên cứu khoa học.

This is what really gets me going about science .

QED

Ês 13:17—Người -đi chẳng quí bạc, chẳng thích vàng theo nghĩa nào?

Isa 13:17 —In what sense did the Medes regard silver as nothing and take no delight in gold?

jw2019

Phim này là phim đầu tiên trong loạt phim xXx với Vin Diesel là ngôi sao chính trong vai Xander Cage, một người diễn viên đóng thế thích nổi loạn, say thể thao mạo hiểm chuyển sang làm đặc vụ cho Cơ quan An ninh Quốc gia.

The first installment in the XXX film series, the film stars Vin Diesel as Xander Cage, a thrill-seeking extreme sports enthusiast, stuntman and rebellious athlete-turned reluctant spy for the National Security Agency.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories