max trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

Max 20 dBm

Tối đa 20 dBm

support.google

My friend Max was baptized when he was eight years old.

Người bạn của tôi tên Max đã chịu phép báp têm vào lúc tám tuổi.

LDS

Max will be okay.

Max sẽ ổn thôi.

OpenSubtitles2018. v3

Max’s heart stopped.

Tim Max ngừng đập rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Max Reichpietsch, a stoker from Friedrich der Grosse was sentenced to death and executed by firing squad on 5 September in Cologne.

Max Reichpietsch, một thợ đốt lò trên chiếc Friedrich der Große, bị kết án tử hình và bị hành hình vào ngày 5 tháng 9 tại Köln.

WikiMatrix

Having spent the previous six years working on material for her debut album, she began putting finishing touches to the album with Luke and Max Martin.

Sau khi dành 6 năm để làm việc cho album đầu tay của mình, cô bắt đầu hoàn thiện nó cùng với Luke và Max Martin.

WikiMatrix

In places like Denmark and Germany, they’ve maxed out on wind already.

Ở những nơi như Đan Mạch và Đức, họ đã khai thác tối đa phong năng rồi.

QED

Max 21 dBm

Tối đa 21 dBm

support.google

Sir Max Hugh Macdonald Hastings FRSL FRHistS (/ˈheɪstɪŋz/; born 28 December 1945) is a British journalist, who has worked as a foreign correspondent for the BBC, editor-in-chief of The Daily Telegraph, and editor of the Evening Standard.

Sir Max Hugh Macdonald Hastings (sinh ngày 28 tháng 12 năm 1945) là một nhà báo, đã làm việc như là một phóng viên ở nước ngoài cho BBC, tổng biên tập của tờ The Daily Telegraph, biên tập viên của Evening Standard.

WikiMatrix

In 1938 he tied with Fine for first, with 81⁄2/14, in the all-star AVRO tournament, held in various cities in the Netherlands, ahead of chess legends Mikhail Botvinnik, Max Euwe, Reshevsky, Alekhine, Capablanca and Flohr.

Vào năm 1938, Keres với số điểm 81⁄2/14 cùng Reuben Fine chia sẻ vị trí số một tại giải AVRO tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau ở Hà Lan, xếp trên những danh thủ lẫy lừng như Mikhail Botvinnik, Max Euwe, Reshevsky, Alekhine, Capablanca và Flohr.

WikiMatrix

Sorry. We can’t release Max without full payment.

Xin lỗi, nếu không trả đủ tiền thì chúng tôi không thể để Max đi.

OpenSubtitles2018. v3

Prior to the flooding, Max Saavedra, president of the Cagayan de Oro Philippines Stake, had felt prompted to create a stake emergency response team.

Trước khi lũ lụt, chủ tịch Giáo Khu Cagayan de Oro Philippines là Max Saavedra, đã cảm thấy được thúc giục phải lập ra một đội đáp ứng tình trạng khẩn cấp trong giáo khu.

LDS

It was previously handled by Max Clifford.

Một số được cho là bởi nhà hoạt động Max Clifford.

WikiMatrix

1997’s Air Max 97 was inspired by high-speed Japanese bullet trains.

Bài chi tiết: Nike Air Max 97 Năm 1997, Air Max 97 ra đời với thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc tàu cao tốc có hình như viên đạn của Nhật Bản.

WikiMatrix

Filming took place in Paris and Vancouver from February 9, 2016 to July 12, 2016, under the working title, “Further Adventures of Max and Banks 2 & 3.”

Phim được bấm máy tại Paris và Vancouver từ ngày 9 tháng 2 năm 2016 đến ngày 12 tháng 7 năm 2016, dưới tiêu đề làm việc “Further Adventures of Max and Banks 2 & 3.”

WikiMatrix

Max wants to have lunch today.

Hôm nay Max muốn ăn trưa.

OpenSubtitles2018. v3

In “And the Wedding Cake Cake Cake”, Max reveals that she and Deke are no longer together.

Trong tập “And the Wedding Cake Cake Cake”, Max tiết rộ rằng cả hai đã không còn là của nhau.

WikiMatrix

Even fundamental issues, such as Max Born’s basic rules concerning probability amplitudes and probability distributions, took decades to be appreciated by society and many leading scientists.

Ngay cả các vấn đề cơ bản như là các quy tắc Max Born liên quan đến biên độ xác suất và phân bố xác suất cũng phải mất đến hàng thập kỷ mới được thừa nhận.

WikiMatrix

In season five, Andy returns to Williamsburg and invites Caroline and Max to his wedding, where he gets married to Romy, a hat designer.

Trong Season 5, Andy trở lại Williamsburg và mời Caroline và Max để đám cưới của mình.

WikiMatrix

In 2014 game developer Max Dohme joined Matt Griffiths in creating an updated release for the game.

Năm 2014 nhà phát triển game Max Dohme đã gia nhập cùng Matt Griffiths trong việc tạo bản phát hành cập nhật cho trò chơi.

WikiMatrix

In May 2003, Lewis married Mark Whitfield, with whom she has a son, Max.

Vào tháng 5 năm 2003, Lewis kết hôn với Mark Whitfield, người mà cô đã có con trai cùng, Max. ^ “Patricia Lewis Bio”.

WikiMatrix

Use the nosnippet meta tag to prevent Google from displaying a snippet for your page in Search results, or use the max-snippet:[number] meta tag to specify the maximum length for your result snippets.

Sử dụng thẻ meta nosnippet để ngăn Google hiển thị đoạn trích cho trang của bạn trong Kết quả Tìm kiếm hoặc sử dụng thẻ meta max-snippet:[số] để chỉ định độ dài tối đa cho đoạn trích trong kết quả.

support.google

Oinari-sama to Motemote no Tatari, and Limit Max’s Hime Nin: Sakura.

Oinari-sama to Motemote no Tatari của Whirlpool và Hime Nin: Sakura của Limit Max.

WikiMatrix

That’s where Max is.

Max đấy.

OpenSubtitles2018. v3

A young woman named Carmen Herrera comes in to tell Max that she is working with the community of the Lower East Side to prevent big time developers from tearing down parts of the neighborhood to build huge complex buildings.

Một người phụ nữ trẻ tên là Carmen Herrera bước vào và nói với Max rằng cô ấy đang làm việc với cộng đồng Lower East Side để chống lại việc xây dựng những tòa nhà phức hợp khổng lồ.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories