Mẫu Hợp đồng nguyên tắc và các thông tin liên quan

Related Articles

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

( V / v mua và bán sản phẩm & hàng hóa … … … … … … … … … … … … … .. )

Số : … … … … …. … … … … …

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái ;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 / QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 ;

– Căn cứ nhu yếu và năng lực của hai Bên .

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … … … … … … … … … … … … … … … … chúng tôi gồm :

BÊN BÁN : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điện thoại : … … … … … Fax : … … … …

Số ĐKKD : … … … … … …

Mã số thuế : … … … … … … … …

Đại diện : … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … …

( Sau đây gọi là “ Bên A ” )

BÊN MUA : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ :

Điện thoại : … … … … Fax : … … … … … … … … … .

Số ĐKKD : … … … … …

Mã số thuế : … … … … … … … … … … ..

Đại diện : … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … …

( Sau đây gọi là “ Bên B ” )

XÉT RẰNG :

– Bên A là một doanh nghiệp Nước Ta hoạt động giải trí trong nghành … … … … … … … … .. tại Nước Ta, có năng lực … … … … … … … ;

– Bên B là một doanh nghiệp Nước Ta hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ … … … … .. có nhu yếu … … … … … … … … … … … ;

Sau khi thỏa thuận hợp tác, hai Bên cùng chấp thuận đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc đáp ứng sản phẩm & hàng hóa … … … … … … …. cho bên B ( sau đây gọi là “ Hợp đồng ” ) với những lao lý sau :

Điều 1: Các nguyên tắc chung

Hai Bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ bạn hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng những lao lý của pháp lý .

Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận hợp tác của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản đổi khác nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không hề tách rời của Hợp đồng .

Các nội dung hợp tác, mua và bán sản phẩm & hàng hóa đơn cử theo từng thời gian sẽ được cụ thể hóa trong những bản Hợp đồng mua và bán đơn cử .

Điều khoản nào trong Hợp đồng mua và bán xích míc với những lao lý trong Hợp đồng này thì sẽ triển khai theo những pháp luật được lao lý trong Hợp đồng này .

Các tài liệu có tương quan và gắn liền với Hợp đồng này gồm có :

– Các Hợp đồng mua và bán đơn cử theo từng thời gian trong thời hạn Hợp đồng nguyên tắc này có hiệu lực hiện hành ;

– … … … … … … … … …

– … … … … … … … … …

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong khoanh vùng phạm vi Hợp đồng này và những tài liệu khác tương quan và gắn liền với Hợp đồng này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thể hiên những nguyên tắc chung làm cơ sở cho sự hợp tác giữa hai bên trong quan hệ đáp ứng sản phẩm & hàng hóa … … … … … .. và là cơ sở cho những Hợp đồng mua và bán đơn cử sau này .

2 … … … … … … … … … … … .

Điều 3: Hàng hóa mua bán

Bên A đồng ý chấp thuận bán và bên B chấp thuận đồng ý mua số sản phẩm & hàng hóa đơn cử như sau :

… … … … … … … … … … … .

– Đơn giá: theo bảng báo giá của bên B có sự xác nhận của Bên A.

– Khối lượng đơn cử được biểu lộ bằng những bản Hợp đồng mua và bán đơn cử được ký kết giữa hai bên .

Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị hợp đồng là tạm tính địa thế căn cứ vào đơn giá được xác nhận giữa 2 bên từng thời gian và khối lượng trong thực tiễn được nghiệm thu sát hoạch giữa hai bên .

Bên B thanh toán giao dịch giá trị hợp đồng cho bên A bằng hình thức giao nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của bên A, số thông tin tài khoản … … … … … … … … mở tại Ngân hàng … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đồng tiền sử dụng để giao dịch thanh toán theo Hợp đồng này là Nước Ta Đồng ( viết tắt VNĐ ) .

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Quyền của bên A

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Nghĩa vụ của bên A

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Quyền của bên B

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. Nghĩa vụ của bên B

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 7: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Trong trường hợp mỗi bên triển khai không đúng hoặc không khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này, bên đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đó, gồm có cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra .

Mỗi bên thực thi không đúng hoặc không khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này còn phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền … … … … … … … … … … … …

Điều 8: Bảo mật

Các Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giữ kín tổng thể những thông tin tương quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin người mua mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng .

Mỗi Bên không được bật mý cho bất kỳ Bên thứ ba nào bất kể thông tin nói trên trừ trường hợp được đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo nhu yếu của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền .

Mỗi Bên phải thực thi mọi giải pháp thiết yếu để bảo vệ rằng không một nhân viên cấp dưới nào hay bất kể ai thuộc sự quản trị của mình vi phạm lao lý này .

Điều khoản này vẫn còn hiệu lực hiện hành ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực thực thi hiện hành và hai bên không còn hợp tác .

Điều 9: Loại trừ trách nhiệm của mỗi bên

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không hề triển khai hoặc thực thi không không thiếu quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng này thì nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ .

Điều 10: Sửa đổi, tạm ngừng thực hiện và chấm dứt Hợp đồng

Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ trợ nào so với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực hiện hành khi có thoả thuận bằng văn bản của những Bên .

Tạm ngừng thực thi Hợp đồng trong những trường hợp sau :

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … …

Hợp đồng chấm hết trong những trường hợp sau :

a ) Hợp đồng hết hạn và những Bên không gia hạn Hợp đồng ;

b ) Các Bên thỏa thuận hợp tác chấm hết Hợp đồng trước thời hạn ;

c ) Một trong những Bên ngừng kinh doanh thương mại, không có năng lực chi trả những khoản nợ đến hạn, lâm vào thực trạng hoặc bị xem là mất năng lực thanh toán giao dịch, có quyết định hành động giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng phương pháp do hai Bên thoả thuận và / hoặc tương thích với những lao lý của pháp lý hiện hành ;

d ) Thanh lý Hợp đồng : Khi có nhu yếu thanh lý Hợp đồng, hai Bên triển khai đối soát, giao dịch thanh toán hoàn thành xong những khoản phí. Sau khi hai Bên hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sẽ thực thi ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng .

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

Tất cả những phát sinh nếu có tương quan đến hợp đồng này sẽ được xử lý bằng thương lượng .

Nếu không thương lượng đươc thì tranh chấp sẽ được xử lý tại Tòa án có thẩm quyền. Chi tiêu sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận hợp tác của hai Bên .

Điều 12: Điều khoản quy định về hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành từ ngày ký đến hết ngày … / … / … .

Trong vòng một (01) tháng trước khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, nếu hai bên trong hợp đồng không có ý kiến gì thì hợp đồng này được tự động gia hạn 12 (Mười hai) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần.

Hợp đồng này được lập thành 02 ( hai ) bản, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản có giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories