ma túy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi có dùng ma túy, rất nhiều loại… để có sức làm việc, anh hiểu chứ?”

I was on drugs, a lot of things … just to keep going, you know?”

WikiMatrix

Ma túy

Taking drugs

jw2019

Nếu cha nghiện rượu hoặc ma túy, bạn có thể đương đầu như thế nào?

If one of your parents is addicted to alcohol or drugs, how can you cope?

jw2019

Tốt nhất là em không nên bán ma túy nữa đâu nhé, Carl.

You better not be selling drugs again, Carl.

OpenSubtitles2018. v3

Tiền, ma túy, rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Money, drugs, Post-Traumatic stress disorder.

OpenSubtitles2018. v3

Trong vòng một tháng, tôi quyết định bỏ ma túy và rượu.

Within a month, I decided to quit drugs and alcohol.

jw2019

□ Dùng ma túy

□ Taking drugs

jw2019

Hiện nay ma túy đã len lỏi vào được các trường cấp thấp hơn.

Now drugs have penetrated the lower schools.

jw2019

Tôi là kẻ buôn ma túy.

l’m a drug dealer.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy đó không phải là ma túy.

So it’s not drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Các anh không lấy được thứ này từ những tay buôn ma túy.

You didn’t get this from drug dealers.

OpenSubtitles2018. v3

Một loại ma túy mới, nhưng hiện đang tạo cơn sốt.

Only just hit the grid, but it’s making big waves.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta có dùng ma túy ko?

Does he use any drugs?

OpenSubtitles2018. v3

Em luôn phải lòng một con nghiện ma túy.

You’ve always been in love with a heroin addict.

OpenSubtitles2018. v3

Nó từng cắt nó làm ma túy.

He used to cut it with a psychedelic.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy hiểu rằng các em không thể dùng ma túy, rượu hoặc thuốc lá.

Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

LDS

Không rượu, không thuốc, không ma túy.

no drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi biết là anh đã quen với việc dùng ma túy.

I know you don’t have a problem taking drugs.

OpenSubtitles2018. v3

Mày thường chạy ma túy cho Mickey Cohen.

You used to run dope for Mickey Cohen.

OpenSubtitles2018. v3

Đối thủ cạnh tranh trong giới buôn ma túy.

Rival elements from the trafficking world.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn là một tên trùm ma túy.

He’s a drug dealer!

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả đã bị loại bỏ hoặc bị dính súng sơn bởi bọn buôn ma túy khác.

They’ve all either been disabled or paint-balled by local dealers.

OpenSubtitles2018. v3

Cả ba bác sĩ mà anh ta đã gặp đều đã loại trừ ma túy và rượu.

The three doctors he’s already seen already ruled out drugs and alcohol.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn chúng sắp làm hư hỏng và giết chúng ta bằng ma túy của chúng!

They are going to fuck us up and kill us with their drugs!

OpenSubtitles2018. v3

Không còn người phân phối ma túy nữa, Gary.

There are no drug dealers anymore, Gary.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories