lollipop trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

Lollipop also contains major new platform features for developers, with over 5,000 new APIs added for use by applications.

Lollipop cũng bao gồm các tính năng nền tảng lớn cho các nhà phát triển, với hơn 5.000 API mới được thêm vào cho các ứng dụng sử dụng.

WikiMatrix

Sean is also the voice actor behind the character of Swan in the Warner Brothers video game Lollipop Chainsaw, also written by his brother James.

Sean cũng từng lồng tiếng cho nhân vật Swan trong video game Lollipop Chainsaw của Warner Brothers, cũng được lên kịch bản bởi người anh trai James.

WikiMatrix

It was introduced on December 2, 2015, along with Samsung Galaxy A3 (2016), Samsung Galaxy A5 (2016), and Samsung Galaxy A9 (2016) The Samsung Galaxy A7 (2016) runs Android 5.1.1 Lollipop right out-of-the-box and is upgradeable to Android 6.0.1 Marshmallow in the coming months.

Dòng điện thoại này được Samsung giới thiệu vào ngày 2 tháng 12 năm 2015, cùng với những dòng điện thoại khác là Samsung Galaxy A3 (2016), Samsung Galaxy A5 (2016) và Samsung Galaxy A9 (2016) Samsung Galaxy A7 (2016) chạy hệ điều hành Android 5.1.1 Lollipop và có thể nâng cấp lên Android 6.0.1 Marshmallow.

WikiMatrix

A device-specific Lollipop 5.0.2 (LRX22G) version was released for the first-generation Nexus 7 on December 19, 2014.

Một phiên bản Lollipop 5.0.2 (LRX22G) dành riêng cho Nexus 7 thế hệ thứ nhất đã được phát hành vào ngày 19 tháng 12 năm 2014.

WikiMatrix

You were handing the lollipops out to people in line, and talking about Shinerama.

Anh rảo vòng quanh và phát kẹo cho những người đứng trong hàng và nói về Shinerama.

ted2019

The requirement for mandatory device encryption was originally intended to take effect on Lollipop, but was delayed due to performance issues.

Yêu cầu nhiệm vụ mã hóa thiết bị ban đầu được dự định có hiệu lực từ phiên bản Lollipop, nhưng bị trì hoãn do vấn đề hiệu năng.

WikiMatrix

Sticks on lollipops are dangerous.

Quen trên kẹo rất nguy hiểm. không hề.

OpenSubtitles2018. v3

The first Android One smartphones were by the Indian brands Micromax, Spice and Karbonn in September 2014, the second generation Android One smartphones were by Indonesia brands Mito Impact, Evercoss One X, Nexian journey in February 2015 and the first Android One preinstalled with Android 5.0 Lollipop.

Những chiếc điện thoại thông minh Android One đầu tiên được mang các nhãn hiệu Micromax, Spice và Karbonn của Ấn Độ vào tháng 9 năm 2014, các điện thoại thông minh Android One thế hệ thứ hai mang các nhãn hiệu Mito Impact, Evercoss One X, Nexian journey của Indonesia vào tháng 2 năm 2015 và thiết bị Android One đầu tiên được cài đặt sẵn Android 5.0 Lollipop.

WikiMatrix

Later that month, Android 5.1.1 Lollipop was released for the Nexus 9 as well.

Cuối tháng đó, Android 5.1.1 Lollipop cũng được phát hành cho Nexus 9.

WikiMatrix

Or to tell you buy a lollipop.

Hay mua cho cô một que kẹo ngọt.

OpenSubtitles2018. v3

“Official Android Blog: Android 5.1: Unwrapping a new Lollipop update”.

Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2015. ^ “Official Android Blog: Android 5.1: Unwrapping a new Lollipop update”.

WikiMatrix

Google stated that Nexus (including the Nexus 4, 5, 7, and 10) and Google Play edition devices would receive updates to Lollipop “in the coming weeks”; one more developer preview build for Nexus devices and the new SDK revision for application developers would be released on October 17, 2014.

Google thông báo rằng các thiết bị Nexus (bao gồm Nexus 4, 5, 7, và 10) và Google Play edition sẽ nhận bản cập nhật lên Lollipop “trong vài tuần tới”; thêm một bản xem trước nữa cho các thiết bị Nexus và bản SDK mới cho các nhà phát triển ứng dụng sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 10 năm 2014.

WikiMatrix

I always get the fuzzy end of the lollipop.

Tôi luôn luôn nhận được đầu gỗ của que kẹo.

OpenSubtitles2018. v3

The Nexus 6 was released with Android 5.0 Lollipop.

Nexus 9 được cài đặt sẵn phiên bản Android 5.0 Lollipop.

WikiMatrix

Lollipop is succeeded by Marshmallow, which was released in October 2015.

Lollipop được thay thế bởi Marshmallow, được phát hành tháng 10 năm 2015.

WikiMatrix

Jujubes, lollipops, milk chocolate…

Kẹo táo, kẹo que, chocolat sữa…

OpenSubtitles2018. v3

“We were working on the remixes for Lil Wayne’s ‘Lollipop‘ and Young Jeezy’s ‘Put On’ and he fell in love with the Auto-Tune”, producer Mike Dean explained.

“Chúng tôi đã thực hiện phối lại ‘Lollipop‘ của Lil Wayne và ‘Put On’ của Young Jeezy và anh ấy đã phải lòng Auto-Tune”, nhà sản xuất Mike Dean giải thích.

WikiMatrix

Am I supposed to be scared of him’cause he sucks on a lollipop?

Việc gì phải ngán chúng chứ?

OpenSubtitles2018. v3

I’m gonna take this lollipop and shove it up your ass.

Tôi chỉ muốn nhét cái kẹo mút vào chỗ tồi tệ ấy của cô.

OpenSubtitles2018. v3

Lollipop” was released as a download only and peaked separately at number fifty-nine.

Lollipop” chỉ được phát hành download và được xếp hạng riêng tại #59.

WikiMatrix

The group debuted on January 27, 2016, with their single album “Lollipop“.

Nhóm mắt vào ngày 27 tháng 1 năm 2016, với đĩa đơn”Lollipop“.

WikiMatrix

Chupa Chups (Spanish pronunciation: Spanish: 😉 is a popular Spanish brand of lollipop and other confectionery sold in over 150 countries around the world.

Chupa Chups ( /ˈtʃʌpə tʃʌps/; phát âm: tiếng Tây Ban Nha: 😉 là một hãng kẹo mút nổi tiếng của Tây Ban Nha đã được bán ở hơn 150 quốc gia trên thế giới.

WikiMatrix

Kids should learn that money can be a means to help other people and not just a way to buy a lollipop .

Trẻ nên học để biết tiền có thể là phương tiện giúp đỡ người khác và không phải chỉ là thứ dùng mua kẹo mút .

EVBNews

In 2015, Amazon.com forked Lollipop to produce Fire OS 5 “Bellini” for Amazon’s Fire HD-series devices.

Vào năm 2015, Amazon.com đã chỉnh sửa lại Lollipop để sản xuất Fire OS 5 “Bellini” cho dòng thiết bị Kindle Fire.

WikiMatrix

The following year, Park produced “Lollipop” for a collaboration between Big Bang and 2NE1.

Năm 2009, Park sản xuất ” Lollipop ” cho sự hợp tác giữa Big Bang và 2NE1.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories