lô trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Phao- giải thích: “Tôi muốn anh em được thong-thả, chẳng phải lo lắng gì.

Paul explained: “I want you to be free from anxiety.

jw2019

Việc “không ngừng cầu nguyện” chứng tỏ chúng ta có đức tin thật sự.—1 Tê-sa--ni-ca 5:17.

To “pray constantly” in this way shows we have genuine faith. —1 Thessalonians 5:17.

jw2019

Và dù công việc may lều là tầm thường và khó nhọc, họ đã vui lòng làm thế, ngay cả làm việc “cả ngày lẫn đêm” hầu đẩy mạnh công việc của Đức Chúa Trời—cũng giống như nhiều tín đồ đấng Christ ngày nay làm việc bán thời gian hoặc làm theo mùa để nuôi thân hầu dành phần nhiều thời giờ còn lại để giúp người ta nghe tin mừng (I Tê-sa--ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).

And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.

jw2019

(1 Tê-sa--ni-ca 5:14) Có lẽ những người “ngã lòng” thấy rằng mình thiếu can đảm và họ không thể vượt qua những trở ngại trước mặt mà không có người giúp.

( 1 Thes salonians 5 : 14 ) Perhaps those “ depressed souls ” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand .

jw2019

Chúng ta chắc hẳn hình dung được cuộc hành trình như thế có thể làm người ta lo lắng và ngần ngại, nhưng Ép-ba-phô-đích (không nên lầm với Ê-pháp-ra ở thành Cô--se) sẵn sàng thi hành sứ mạng khó khăn đó.

We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not to be confused with Epaphras of Colossae) was willing to carry out that difficult mission.

jw2019

Sứ đồ Phao- cảnh cáo: “Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn.

The apostle Paul warned: “You must realise that in the last days the times will be full of danger.

jw2019

21 Sa--môn nghiên cứu về công lao, nỗi khó khăn và khát vọng của loài người.

21 Solomon surveyed human toiling, struggles, and aspirations.

jw2019

Lý do nào có thể đã khiến Phao- nói với tín hữu thành Cô-rinh-tô rằng “tình yêu-thương hay nhịn-nhục”?

Why, possibly, did Paul tell the Corinthians that “love is long-suffering”?

jw2019

(Mác 12:28-31) Phao- khuyên chúng ta, các tín đồ Đấng Christ, phải bày tỏ tình yêu thương thành thật.

(Mark 12:28-31) Paul exhorts us to make sure that the love we show as Christians is sincere.

jw2019

Những người Do Thái bác bỏ Chúa Giê-su xem Phao- là kẻ bội đạo.—Công 21:21, 27, 28.

The Jews, who rejected Jesus, viewed Paul as an apostate. —Acts 21:21, 27, 28.

jw2019

Phao- đã cho thấy ông thể hiện tinh thần hy sinh như thế nào? Và các trưởng lão ngày nay có thể làm tương tự ra sao?

How did Paul show a self-sacrificing spirit, and how can Christian elders today do the same?

jw2019

Tỉ lệ được tạo ra bởi chia tổng diện tích sàn xây dựng trên diện tích đất, có sử dụng cùng một đơn vị.

The ratio is generated by dividing the building area by the parcel area, using the same units.

WikiMatrix

Sau hai năm trong tù, sứ đồ Phao- bấy giờ đứng trước một người cai trị dân Do Thái, Hê-rốt Ạc-ríp-ba II.

After two years in jail, the apostle Paul now stood before the ruler of the Jews, Herod Agrippa II.

jw2019

5 Chúng ta đã đọc rằng Phao- “có nhận nơi Chúa” về các điều liên quan đến lễ Kỷ niệm.

5 We have read what Paul “received from the Lord” as to the Memorial.

jw2019

Khi bị tù ở Rô-ma, sứ đồ Phao- đã khiêm nhường xin anh em tín đồ Đấng Christ cầu nguyện cho ông.

When the apostle Paul became a prisoner in Rome, he humbly asked fellow Christians to pray in his behalf.

jw2019

3 Từ lúc Y-sơ-ra-ên rời xứ Ê-díp-tô đến khi Sa--môn, con của Đa-vít, chết—một khoảng thời gian dài hơn 500 năm—mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên hợp thành một quốc gia thống nhất.

3 From the time that Israel left Egypt until the death of David’s son Solomon —a period of just over 500 years— the 12 tribes of Israel were united as one nation.

jw2019

Vì vậy, lời khuyên cuối cùng của Phao- cho người Cô-rinh-tô thích hợp cho ngày nay cũng như cho hai ngàn năm trước đây: “Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu” (1 Cô-rinh-tô 15:58).

Hence, Paul’s final exhortation to the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago : “ Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always having plenty to do in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord. ” — 1 Corinthians 15 : 58 .

jw2019

Tuy nhiên phát triển tử đinh hương thế hệ một hoạt bát sau khi cánh cửa và cây ngang và các ngưỡng cửa đã mất hết, mở ra các hoa có mùi thơm của nó ngọt mỗi mùa xuân, được ngắt các du khách mơ màng; trồng và có xu hướng một lần bằng tay của trẻ em, trong sân phía trước – bây giờ đứng bởi wallsides trong nghỉ hưu đồng cỏ, và địa điểm cho các khu rừng mới tăng; – cuối cùng rằng stirp, duy nhất người sống sót của gia đình mà.

Still grows the vivacious lilac a generation after the door and lintel and the sill are gone, unfolding its sweet – scented flowers each spring, to be plucked by the musing traveller ; planted and tended once by children’s hands, in front – yard plots — now standing by wallsides in retired pastures, and giving place to new – rising forests ; — the last of that stirp, sole survivor of that family .

QED

SỨ ĐỒ Phao- đã hăng hái công bố về Nước Đức Chúa Trời.

THE apostle Paul was a zealous proclaimer of God’s Kingdom.

jw2019

Nhiều người được thu hút đến với Giáo Hội là nhờ vào lời thuyết giảng của Sứ Đồ Phao và những người khác.

Many were attracted to it through the preaching of the Apostle Paul and others.

LDS

Phao- giải thích là “ngài vẫn làm chứng về mình”.

He has not left “ himself without witness, ” explained Paul .

jw2019

Ông viết cho hội thánh ở Tê-sa--ni-ca: “Vì lòng rất yêu-thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước-ao ban cho anh em, không những Tin-lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết-nghĩa với chúng tôi là bao”.

He wrote to the congregation in Thessalonica: “Having a tender affection for you, we were well pleased to impart to you, not only the good news of God, but also our own souls, because you became beloved to us.”

jw2019

3 Phao- nhận biết rằng để tiếp tục hợp tác với nhau, mỗi tín đồ cần cố gắng hết sức để đẩy mạnh sự hợp nhất.

3 Paul realized that if Christians are to continue cooperating in harmony, each of them must make an earnest effort to promote unity.

jw2019

Tuy nhiên, dưới mắt Đức Chúa Trời, người chồng là người chịu trách nhiệm chính yếu trong gia đình (Cô--se 3:18, 19).

Yet God holds the husband primarily accountable for the family. — Colossians 3 : 18, 19 .

jw2019

Một tin nặc danh đã đưa cảnh sát tới bãi sân chơi… thuộc 4700 trên Đại lộ 8 vào khuya đêm qua.

An anonymous tip brought police to a playground in the 4700 block of Eighth Avenue late last night.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories