Lãng phí là gì?

Related Articles

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và các nguồn tài nguyên khác một cách tiết kiệm. Tuy nhiên, thực tế việc sử dụng, quản lý các loại tài nguyên này vẫn chưa thật sự hiệu quả. Tình trạng lãng phí vẫn còn nhiều. Vậy lãng phí là gì? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với vấn đề này như thế nào?

Khái niệm lãng phí?

Căn cứ theo lao lý tại Khoản 2 Điều 3 Luật thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí năm 2013, lãng phí được hiểu là việc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, sử dụng vốn, gia tài, lao động, thời hạn lao động và tài nguyên khác của vương quốc một cách không hiệu suất cao .

Đối với những nghành đã có định mức, tiêu chuẩn, chính sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ấn định thì lãng phí được hiểu là việc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể quản trị, sử dụng gia tài nhà nước, lao động, thời hạn lao động trong khu vực nhà nước và những nguồn tài nguyên khác mà vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chính sách hoặc không đạt tiềm năng đã định .

Trái ngược với lãng phí là tiết kiệm. Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật thực hành tiết kiệm, chỗng lãng phí 2013, tiết kiệm là cơ quan, tổ chức, cá nhân giảm bớt trong việc sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và các nguồn tài nguyên khác nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Bên cạnh đó, tiết kiệm còn được hiểu là cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ những vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt cao hơn mục tiêu đã định.

Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí        

Nhằm sử dụng hài hòa và hợp lý những nguồn ngân sách Nhà nước, vốn nhà nước, gia tài nhà nước cũng như những nguồn những tài nguyên khác, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể cần tuân thủ những nguyên tắc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí sau :

Thứ nhất: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát.

Thứ hai: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không thể tùy ý mà cần căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và việc thực hiện phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thứ ba: Việc thực hành tiết kiệm phải gắn với các cải cách hành chính và việc thực hiện này phải bảo đảm rằng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cơ quan nhà nước.

Thứ tư: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không phải là nhiệm vụ riêng của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ năm: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cáp, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bên cạnh Lãng phí là gì thì việc thực hiện tiết kiệm từ những người đứng đầu cơ quan nhà nước là tấm gương để cấp dưới noi theo. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng, chỉ huy thực thi chương trình, kế hoạch thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí gắn với trách nhiệm cải cách hành chính, xác lập rõ tiềm năng, chỉ tiêu tiết kiệm ngân sách và chi phí và nhu yếu chống lãng phí trong khoanh vùng phạm vi nghành, trong cơ quan, tổ chức triển khai được giao quản trị ; kiến thiết xây dựng những giải pháp để thực thi nhằm mục đích đạt được tiềm năng thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí .

Trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm và quyền hạn của mình, người đứng đầu của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành những văn bản riêng biệt không tương thích thực tiễn hoặc trái pháp lý gây lãng phí .

Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức triển khai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể về việc tổ chức triển khai thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí ; định kỳ nhìn nhận, rút kinh nghiệm tay nghề việc triển khai chương trình, kế hoạch và báo cáo giải trình về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức triển khai mình .

Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp, báo cáo giải trình tình hình và tác dụng thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí của cơ quan, tổ chức triển khai. Bảo đảm việc triển khai quyền giám sát thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống lãng phí của công dân, cơ quan, tổ chức triển khai pháp luật tại Điều 6 của Luật này. Khi nhận được phản ánh về những hành vi lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai phải chỉ huy kiểm tra, xem xét để có giải pháp ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời và vấn đáp bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đã phát hiện .

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo điều kiện kèm theo thiết yếu cho hoạt động giải trí thanh tra nhân dân ; tổ chức triển khai hoạt động giải trí truy thuế kiểm toán nội bộ, kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền ; giải quyết và xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp lý so với người trong cơ quan, tổ chức triển khai mình có hành vi gây lãng phí ; thực thi công khai minh bạch việc giải quyết và xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan, tổ chức triển khai .

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Theo pháp luật tại Điều 8 Luật chống lãng phí, thực hành thực tế tiết kiện, cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ và trách nhiệm sau trong việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí :

Thứ nhất: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao.

Thứ hai: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc để xảy ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.

Thứ ba: Tham gia hoạt động thanh tra nhân dân, tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tổng hợp về Lãng phí là gì mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Chúng tôi hi vọng thông qua bài viết này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và các nguồn tài nguyên khác một cách hiệu quả hơn.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories