Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa>

Related Articles

a ) Khái niệm văn hóa và nền văn hóa

Văn hóa là hàng loạt những giá trị vật chất và niềm tin do con người phát minh sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động giải trí thực tiễn trong quy trình lịch sử dân tộc của mình, bộc lộ trình độ tăng trưởng xã hội trong từng thời kỳ lịch sử dân tộc nhất định .

Khi nghiên cứu và điều tra quy luật hoạt động và tăng trưởng của xã hội loài người, C.Mác và Ph. Ăngghen đã khái quát những hoạt động giải trí của xã hội thành hai mô hình hoạt động giải trí cơ bản là ” sản xuất vật chất ” và ” sản xuất niềm tin “. Do đó, văn hóa gồm có cả văn hóa vật chất và văn hóa ý thức .

Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người. Đó là những giá trị cần thiết cho hoạt động tinh thần, những tiêu chí, nguyên tắc chi phối hoạt động nói chung và hoạt động tinh thần nói riêng, chi phối hoạt động ứng xử, những tri thức, kỹ năng, giá trị khoa học, nghệ thuật được con người sáng tạo và tích lũy trong lịch sử của mình; là nhu cầu tinh thần, thị hiếu của con người và những phương thức thỏa mãn nhu cầu đó.

Như vậy, nói văn hóa là nói tới con người, nói tới việc phát huy những năng lượng thuộc thực chất của con người nhằm mục đích hoàn thành xong con người. Do đó, văn hóa xuất hiện trong mọi hoạt động giải trí của con người, trên mọi nghành hoạt động giải trí thực tiễn và sinh hoạt tinh thần của xã hội .

Tuy nhiên, với tư cách là hoạt động giải trí niềm tin, thuộc về ý thức của con người nên sự tăng trưởng của văn hóa khi nào cũng chịu sự lao lý của cơ sở kinh tế tài chính, chính trị của mỗi chính sách xã hội nhất định. Tách rời khỏi cơ sở kinh tế tài chính và chính trị ấy sẽ không hề hiểu được nội dung, thực chất của văn hóa. Do đó, văn hóa trong xã hội có giai cấp khi nào cũng mang tính giai cấp. Đây cũng là quy luật của xã hội có giai cấp, vì rằng phương pháp sản xuất niềm tin, văn hóa không hề không phản ánh và không bị chi phối bởi phương pháp sản xuất vật chất. Điều kiện hoạt động và sinh hoạt vật chất của mỗi xã hội và của mỗi giai cấp khác nhau, đặc biệt quan trọng là của giai cấp thống trị, là yếu tố quyết định hành động hình thành những nền văn hóa khác nhau .

Nói đến văn hóa là nói đến góc nhìn ý thức hệ của văn hóa, tính giai cấp của văn hóa và trên cơ sở đó hiều rõ sự hoạt động của văn hóa trong xã hội có giai cấp. Với cách tiếp cận như vậy, hoàn toàn có thể ý niệm : nền văn hóa là bộc lộ cho hàng loạt nội dung, đặc thù của văn hóa được hình thành và tăng trưởng trên cơ sở kinh tế tài chính – chính trị của mỗi thời kỳ lịch sử dân tộc, trong đó ý thức hệ của giai cấp thống trị chi phối phương hướng tăng trưởng và quyết định hành động mạng lưới hệ thống những chủ trương, pháp lý quản trị những hoạt động giải trí văn hóa .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories