Khái niệm kế hoạch hóa – Tài liệu text

Related Articles

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (285.13 KB, 18 trang )

KháI niệm kế hoạch hoá

KháI niệm kế hoạch hoá

Kế hoạch hoá là một nội dung và là một chức năng quan

Kế hoạch hoá là một nội dung và là một chức năng quan

trọng nhất của quản lý. Kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa

trọng nhất của quản lý. Kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa

chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương

chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương

lai của một doanh nghiệp.

lai của một doanh nghiệp.

Kế hoạch hoá vạch ra mục tiêu và chương trình hành động

Kế hoạch hoá vạch ra mục tiêu và chương trình hành động

trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp.

trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp.

Kế hoạch hoá có nghĩa là xác định trước phải làm gì; làm

Kế hoạch hoá có nghĩa là xác định trước phải làm gì; làm

như thế nào; làm khi nào và ai sẽ làm

như thế nào; làm khi nào và ai sẽ làm

?

?

Nội dung của kế hoạch hoá

Nội dung của kế hoạch hoá

Xác định các mục tiêu và các nhiệm vụ để thực hiện các mục

Xác định các mục tiêu và các nhiệm vụ để thực hiện các mục

tiêu đó;

tiêu đó;

Xây dựng các phương án để thực hiện các mục tiêu và nhiệm

Xây dựng các phương án để thực hiện các mục tiêu và nhiệm

vụ đã đề ra;

vụ đã đề ra;

Xác định các nguồn lực cần thiết về vật chất, công nghệ, vốn,

Xác định các nguồn lực cần thiết về vật chất, công nghệ, vốn,

lao động,

lao động,

Xác định các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc (hoàn thành)

Xác định các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc (hoàn thành)

các công việc, các nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được mục tiêu

các công việc, các nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được mục tiêu

chung đã đề ra;

chung đã đề ra;

Phân công trách nhiệm cho các bộ phận, các tổ chức, các tập

Phân công trách nhiệm cho các bộ phận, các tổ chức, các tập

thể, cá nhân,

thể, cá nhân,

Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch

Ph©n lo¹i kÕ ho¹chTheo tiªu chÝ thêi gian

Theo tiªu chÝ thêi gian

:

:KÕ ho¹ch dµi h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l­îc)

KÕ ho¹ch dµi h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l­îc)KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp)

KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp)KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp)

KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp)Theo tiªu chÝ lÜnh vùc ho¹t ®éng

Theo tiªu chÝ lÜnh vùc ho¹t ®éng

:

:KÕ ho¹ch tµi chÝnh

KÕ ho¹ch tµi chÝnhKÕ ho¹ch marketing

KÕ ho¹ch marketingKÕ ho¹ch s¶n xuÊt

KÕ ho¹ch s¶n xuÊtKÕ ho¹ch mua s¾m

KÕ ho¹ch mua s¾mKÕ ho¹ch nh©n sù

KÕ ho¹ch nh©n sù

.

.

mục tiêu chung

mục tiêu chung

của kế hoạch hoá sản xuất

của kế hoạch hoá sản xuất

Kế hoạch hoá sản xuất thường được lập nhằm mục

Kế hoạch hoá sản xuất thường được lập nhằm mục

đích sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có của doanh

đích sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có của doanh

nghiệp trên cơ sở thoả mãn cao nhất nhu cầu của thị

nghiệp trên cơ sở thoả mãn cao nhất nhu cầu của thị

trường về các loại sản phẩm mà doanh nghiệp sản

trường về các loại sản phẩm mà doanh nghiệp sản

xuất.

xuất.

Phân loại kế hoạch

Phân loại kế hoạch

sản xuất

sản xuất

Kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến lược hoặc kế hoạch

Kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến lược hoặc kế hoạch

sản xuất và tiêu thụ): 3-5 năm;

sản xuất và tiêu thụ): 3-5 năm;

Kế hoạch trung hạn (kế hoạch chiến thuật hoặc kế

Kế hoạch trung hạn (kế hoạch chiến thuật hoặc kế

hoạch tổng hợp): 1-3 năm (3-18 tháng);

hoạch tổng hợp): 1-3 năm (3-18 tháng);

Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch tác nghiệp): một tháng,

Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch tác nghiệp): một tháng,

một vài tháng đến một năm.

một vài tháng đến một năm.

Kế hoạch

ngắn hạn

-Phân công công việc

-Đặt hàng

-Điều độ công việc,…

Kế hoạch

trung hạn

-Kế hoạch bán hàng

-Kế hoạch sản xuất

và dự thảo ngân sách

-Sắp xếp nhân lực,

tồn kho, hợp đồng

gia công ngoài,

Kế hoạch

DàI hạn

-Nghiên cứu và phát triển

-Sản xuất SP mới

-Định vị và phát triển DN

Chiều

kế

hoạch

1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 5năm 6năm

Thời

gian

Các cấp quyết định

Các cấp quyết định

Quyết định chiến lược: dài hạn

Quyết định chiến lược: dài hạn

Các quyết định phương hướng

Các quyết định phương hướng

Quyết định chiến thuât: trung hạn

Quyết định chiến thuât: trung hạn

Các quyết định chỉ đạo

Các quyết định chỉ đạo

Quyết định tác nghiệp: ngắn hạn

Quyết định tác nghiệp: ngắn hạn

Các quyết định điều hành

Các quyết định điều hành

Xây dựng những giải pháp để triển khai những tiềm năng và nhiệmXây dựng những giải pháp để thực thi những tiềm năng và nhiệmvụ đã đề ra ; vụ đã đề ra ; Xác định những nguồn lực thiết yếu về vật chất, công nghệ tiên tiến, vốn, Xác định những nguồn lực thiết yếu về vật chất, công nghệ tiên tiến, vốn, lao động, lao động, Xác định những mốc thời hạn khởi đầu và kết thúc ( hoàn thành xong ) Xác định những mốc thời hạn khởi đầu và kết thúc ( hoàn thành xong ) những việc làm, những trách nhiệm đơn cử nhằm mục đích đạt được mục tiêucác việc làm, những trách nhiệm đơn cử nhằm mục đích đạt được mục tiêuchung đã đề ra ; chung đã đề ra ; Phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho những bộ phận, những tổ chức triển khai, những tậpPhân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho những bộ phận, những tổ chức triển khai, những tậpthể, cá thể, thể, cá thể, Ph © n lo¹i kÕ ho¹chPh © n lo¹i kÕ ho¹chTheo tiªu chÝ thêi gianTheo tiªu chÝ thêi gianKÕ ho¹ch dµi h¹n ( kÕ ho¹ch chiÕn l ­ îc ) KÕ ho¹ch dµi h¹n ( kÕ ho¹ch chiÕn l ­ îc ) KÕ ho¹ch trung h¹n ( kÕ ho¹ch tæng hîp ) KÕ ho¹ch trung h¹n ( kÕ ho¹ch tæng hîp ) KÕ ho¹ch ng¾n h¹n ( kÕ ho¹ch t ¸ c nghiÖp ) KÕ ho¹ch ng¾n h¹n ( kÕ ho¹ch t ¸ c nghiÖp ) Theo tiªu chÝ lÜnh vùc ho¹t ® éngTheo tiªu chÝ lÜnh vùc ho¹t ® éngKÕ ho¹ch tµi chÝnhKÕ ho¹ch tµi chÝnhKÕ ho¹ch marketingKÕ ho¹ch marketingKÕ ho¹ch s ¶ n xuÊtKÕ ho¹ch s ¶ n xuÊtKÕ ho¹ch mua s¾mKÕ ho¹ch mua s¾mKÕ ho¹ch nh © n sùKÕ ho¹ch nh © n sùmục tiêu chungmục tiêu chungcủa kế hoạch hoá sản xuấtcủa kế hoạch hoá sản xuấtKế hoạch hoá sản xuất thường được lập nhằm mục đích mụcKế hoạch hoá sản xuất thường được lập nhằm mục đích mụcđích sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có của doanhđích sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có của doanhnghiệp trên cơ sở thoả mãn cao nhất nhu yếu của thịnghiệp trên cơ sở thoả mãn cao nhất nhu yếu của thịtrường về những loại loại sản phẩm mà doanh nghiệp sảntrường về những loại mẫu sản phẩm mà doanh nghiệp sảnxuất. xuất. Phân loại kế hoạchPhân loại kế hoạchsản xuấtsản xuấtKế hoạch dài hạn ( kế hoạch kế hoạch hoặc kế hoạchKế hoạch dài hạn ( kế hoạch kế hoạch hoặc kế hoạchsản xuất và tiêu thụ ) : 3-5 năm ; sản xuất và tiêu thụ ) : 3-5 năm ; Kế hoạch trung hạn ( kế hoạch giải pháp hoặc kếKế hoạch trung hạn ( kế hoạch giải pháp hoặc kếhoạch tổng hợp ) : 1-3 năm ( 3-18 tháng ) ; hoạch tổng hợp ) : 1-3 năm ( 3-18 tháng ) ; Kế hoạch thời gian ngắn ( kế hoạch tác nghiệp ) : một tháng, Kế hoạch thời gian ngắn ( kế hoạch tác nghiệp ) : một tháng, một vài tháng đến một năm. một vài tháng đến một năm. Kế hoạchngắn hạn-Phân công công việc-Đặt hàng-Điều độ việc làm, … Kế hoạchtrung hạn-Kế hoạch bán hàng-Kế hoạch sản xuấtvà dự thảo ngân sách-Sắp xếp nhân lực, tồn dư, hợp đồnggia công ngoài, Kế hoạchDàI hạn-Nghiên cứu và phát triển-Sản xuất SP mới-Định vị và tăng trưởng DNChiềukếhoạch1 tháng 2 tháng 3 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 6 nămThờigianCác cấp quyết địnhCác cấp quyết địnhQuyết định kế hoạch : dài hạnQuyết định kế hoạch : dài hạnCác quyết định hành động phương hướngCác quyết định hành động phương hướngQuyết định chiến thuât : trung hạnQuyết định chiến thuât : trung hạnCác quyết định hành động chỉ đạoCác quyết định hành động chỉ đạoQuyết định tác nghiệp : ngắn hạnQuyết định tác nghiệp : ngắn hạnCác quyết định hành động điều hànhCác quyết định hành động quản lý

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories