K là gì trong toán hình

Related Articles

[ [ Thể loại : Trang cần được chỉnh sửa và biên tập lại thuộc chủ đề Toán học ] ]Nội dung chính

 • Mục lục
 • Hướng dẫnSửa đổi
 • Các ký hiệu không phải chữ cái khácSửa đổi
 • Các ký hiệu dựa trên chữ cáiSửa đổi
 • Bổ ngữ chữ cáiSửa đổi
 • Các ký hiệu dựa trên các chữ cái LatinhSửa đổiSymbolin HTML Symbolin TeX Name Explanation Examples Read as Category
 • Các ký hiệu dựa trên chữ cái tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy LạpSửa đổiSymbolin HTML Symbolin TeX Name Explanation Examples Read as Category {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}
 • Các biến thểSửa đổi
 • Xem thêmSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 • Liên kết ngoàiSửa đổi

Một số ký hiệu được sử dụng thoáng rộng trong toán học .

Sau đây là danh sách các ký hiệu toán học được sử dụng trong tất cả các nhánh của toán học để biểu thị một công thức hoặc để biểu diễn một hằng số.

Hehe ppppp g hợp, một quy ước khác hoàn toàn có thể được sử dụng. Cuối cùng, việc lựa chọn ký hiệu là một hành vi tùy ý được thực thi do lịch sử dân tộc tích góp của toán học. Ví dụ, tùy thuộc vào ngữ cảnh, thanh ba ” ” hoàn toàn có thể đại diện thay mặt cho sự tương đương hoặc một định nghĩa. Tuy nhiên, trong logic toán học, đẳng thức số đôi lúc được trình diễn bằng ” ” thay vì ” = “, với hàm sau bộc lộ đẳng thức của những công thức được hình thành tốt. Trong thời gian ngắn, quy ước quyết định hành động ý nghĩa .Mỗi hình tượng được hiển thị cả trong HTML, có cách hiển thị nhờ vào vào quyền truy vấn của trình duyệt vào một phông chữ thích hợp được thiết lập trên thiết bị đơn cử và sắp chữ dưới dạng hình ảnh qua TeX .

Mục lục

 • 1 Hướng dẫn
 • 2 Các ký hiệu không phải chữ cái khác
 • 3 Các ký hiệu dựa trên chữ cái
 • 3.1 Bổ ngữ chữ cái
 • 3.2 Các ký hiệu dựa trên các chữ cái Latinh
 • 3.3 Các ký hiệu dựa trên chữ cái tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy Lạp
 • 4 Các biến thể
 • 5 Xem thêm
 • 6 Tham khảo
 • 7 Liên kết ngoài

Hướng dẫnSửa đổi

Danh sách này được sắp xếp theo loại ký hiệu và nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc tìm kiếm một hình tượng không quen thuộc bằng hình thức trực quan của nó. Để biết list tương quan được sắp xếp theo chủ đề toán học, hãy xem Danh sách những ký hiệu toán học theo chủ đề. Danh sách đó cũng gồm có ghi lại LaTeX và HTML, và những điểm mã Unicode cho mỗi ký hiệu .( Lưu ý rằng bài viết này không có hai phần sau, nhưng chúng chắc như đinh hoàn toàn có thể được thêm vào. )

Có một hướng dẫn Wikibooks để sử dụng toán học trong LaTeX,[1] và một số danh sách toàn diện về các ký hiệu LaTeX.[2]  Cũng có thể kiểm tra xem một điểm mã Unicode có khả dụng dưới dạng lệnh LaTeX hay ngược lại.[3] Cũng lưu ý rằng nơi không có lệnh LaTeX nguyên bản cho một biểu tượng cụ thể (mặc dù có thể có các tùy chọn yêu cầu thêm gói), biểu tượng có thể được thêm thông qua các tùy chọn khác, chẳng hạn như thiết lập tài liệu để hỗ trợ Unicode,[4] và nhập ký tự theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: sao chép và dán, phím tắt, lệnh unicode{} [5]) cũng như các tùy chọn khác [6] và nhiều thông tin bổ sung.[7][8].

 • Các ký hiệu cơ bản: Các ký hiệu được sử dụng rộng rãi trong toán học. Các ý nghĩa nâng cao hơn được bao gồm với một số ký hiệu được liệt kê ở đây.
 • Biểu tượng dựa trên sự bình đẳng: Các ký hiệu bắt nguồn từ hoặc tương tự với dấu bằng ” = “, bao gồm các mũi tên hai đầu. Các ký hiệu này thường được kết hợp với một quan hệ tương đương.Lỗi chú thích: Không có

để đóng thẻ |examples= x + y     x   +    y }}| -| style = ” padding : 0 px ; ” | nearest integer functionnearest integer tonumbers

| x means the nearest integer to x.

(This may also be written [x], x, nint(x) or Round(x).) | 1 = 1, 1.6 = 2, 2.4 = 2, 3.49 = 3

| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 1 bgcolor = # ffffff align = center | { } { displaystyle { { , ! } } ! , }{displaystyle {{,! }}!,}

{{,! }} !, | style=”padding:0px;” | set bracketsthe set of…set theory

| { a, b, c } means the set consisting of a, b, and c. [ 9 ] | = { 1, 2, 3, … }| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center |

| rowspan=1 bgcolor=#ffffff align=center |Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle {: } !,}

{: } !,

{ | } {displaystyle { | }!,}

{displaystyle { | }!,}

{ | } !,

{ } {displaystyle {; }!,}

{displaystyle {; }!,}

{; } !, | style=”padding:0px;” | set builder notationthe set of… such thatset theory

| { x : P. ( x ) } means the set of all x for which P. ( x ) is true. [ 9 ] { x | P ( x ) } is the same as { x : P. ( x ) }. | { n : n2

lfloor ldots rfloor !, | style=”padding:0px;” | floorfloor;

greatest integer;

entiernumbers

| x means the floor of x, i.e. the largest integer less than or equal to x.

(This may also be written [x], floor(x) or int(x).) | 4 = 4, 2.1 = 2, 2.9 = 2, 2.6 = 3

| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 1 bgcolor = # ffffff align = center | { displaystyle lceil ldots rceil ! , }{displaystyle lceil ldots rceil !,}

lceil ldots rceil !, | style=”padding:0px;” | ceilingceilingnumbers

| x means the ceiling of x, i.e. the smallest integer greater than or equal to x.

(This may also be written ceil(x) or ceiling(x).) | 4 = 4, 2.1 = 3, 2.9 = 3, 2.6 = 2

| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 1 bgcolor = # ffffff align = center | { displaystyle lfloor ldots rceil ! , }{displaystyle lfloor ldots rceil !,}

lfloor ldots rceil !, | style=”padding:0px;” | nearest integer functionnearest integer tonumbers

| x means the nearest integer to x.

(This may also be written [x], ||x||, nint(x) or Round(x).) | 2 = 2, 2.6 = 3, 3.4 = 3, 4.49 = 4, 4.5 = 5

| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center |

| rowspan=1 bgcolor=#ffffff align=center |Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle [: ] !,}

[: ] !, | style=”padding:0px;” | degree of a field extensionthe degree offield theory

| [K: F] means the degree of the extension K: F. | [(2): ] = 2

[: ] = 2

[: ] =

| -| rowspan = 8 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 8 bgcolor = # ffffff align = center | [ ] { displaystyle [ ] ! , }{displaystyle [ ]!,}

[ ] !,

[ ] {displaystyle [, ]!,}

{displaystyle [, ]!,}

[, ] !,

[ ] {displaystyle [,, ]!,}

{displaystyle [,, ]!,}| style = ” padding : 0 px ; ” | equivalence classthe equivalence class ofabstract algebra

| [a] means the equivalence class of a, i.e. {x: x ~ a}, where ~ is an equivalence relation.

[a]R means the same, but with R as the equivalence relation. | Let a ~ b be true iff a  b (mod 5). Then [2] = {…, 8, 3, 2, 7,…}.

| –

| style=”padding:0px;” | floorfloor;

greatest integer;

entiernumbers

| [x] means the floor of x, i.e. the largest integer less than or equal to x.

(This may also be written x, floor(x) or int(x). Not to be confused with the nearest integer function, as described below.) | [3] = 3, [3.5] = 3, [3.99] = 3, [3.7] = 4

| -| style = ” padding : 0 px ; ” | nearest integer functionnearest integer tonumbers

| [x] means the nearest integer to x.

(This may also be written x, ||x||, nint(x) or Round(x). Not to be confused with the floor function, as described above.) | [2] = 2, [2.6] = 3, [3.4] = 3, [4.49] = 4

| -| style = ” padding : 0 px ; ” | Iverson bracket1 if true, 0 otherwisepropositional logic| [ S ] map a true statement S to 1 and a false statement S to 0. | [ 0 = 5 ] = 0, [ 7 > 0 ] = 1, [ 2 { 2,3,4 } ] = 1, [ 5 { 2,3,4 } ] = 0| -| style = ” padding : 0 px ; ” | imageimage of … under … everywhere

| f[X] means { f(x): x  X }, the image of the function f under the set X  dom(f).

(This may also be written as f(X) if there is no risk of confusing the image of f under X with the function application f of X. Another notation is Im f, the image of f under its domain.) |  sin [ R ] = [ 1, 1 ] {displaystyle sin[mathbb {R} ]=[-1,1]}

{displaystyle sin[mathbb {R} ]=[-1,1]}| -| style = ” padding : 0 px ; ” | closed intervalclosed intervalorder theory| [ a, b ] = { x R : a x b } { displaystyle [ a, b ] = { x in mathbb { R } : a leq x leq b } }{displaystyle [a,b]={xin mathbb {R} :aleq xleq b}}. | 0 and 50% are in the interval [ 0,1 ] .| -| style = ” padding : 0 px ; ” | commutatorthe commutator ofgroup theory, ring theory

| [g, h] = g1h1gh (or ghg1h1), if g, h  G (a group).

[a, b] = ab  ba, if a, b  R (a ring or commutative algebra). | xy = x[x, y] (group theory).

[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B (ring theory).

| -| style = ” padding : 0 px ; ” | triple scalar productthe triple scalar product ofvector calculus

| [a, b, c] = a × b · c, the scalar product of a × b with c. | [a, b, c] = [b, c, a] = [c, a, b].

| -| rowspan = 5 bgcolor = # d0f0d0 align = center |

| rowspan=5 bgcolor=#ffffff align=center |Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle () !,}

() !,

Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle (,) !,}

(,) !, | style=”padding:0px;” | function applicationofset theory

| f ( x ) means the value of the function f at the element x. | If f ( x ) : = x2 5, then f ( 6 ) = 62 5 = 36 5 = 31 .| -| style = ” padding : 0 px ; ” | imageimage of … under … everywhere

| f(X) means { f(x): x  X }, the image of the function f under the set X  dom(f).

(This may also be written as f[X] if there is a risk of confusing the image of f under X with the function application f of X. Another notation is Im f, the image of f under its domain.) |  sin ( R ) = [ 1, 1 ] {displaystyle sin(mathbb {R} )=[-1,1]}

{displaystyle sin(mathbb {R} )=[-1,1]}| -| style = ” padding : 0 px ; ” | precedence groupingparentheseseverywhere| Perform the operations inside the parentheses first. | ( 8/4 ) / 2 = 2/2 = 1, but 8 / ( 4/2 ) = 8/2 = 4 .| –

| style=”padding:0px;” | tupletuple; n-tuple;

ordered pair/triple/etc;

row vector; sequenceeverywhere

| An ordered list (or sequence, or horizontal vector, or row vector) of values. (Note that the notation (a,b) is ambiguous: it could be an ordered pair or an open interval. Set theorists and computer scientists often use angle brackets ⟨ ⟩ instead of parentheses.) | (a, b) is an ordered pair (or 2-tuple).

( a, b, c ) is an ordered triple ( or 3 – tuple ) .( ) is the empty tuple ( or 0 – tuple ) .| –

| style=”padding:0px;” | highest common factorhighest common factor;

greatest common divisor; hcf; gcdnumber theory

| (a, b) means the highest common factor of a and b.

(This may also be written hcf(a, b) or gcd(a, b).) | (3, 7) = 1 (they are coprime); (15, 25) = 5.

| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center |

| rowspan=1 bgcolor=#ffffff align=center |Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle (,) !,}

(,) !,(,) !,

] [ {displaystyle ], [!,}

{displaystyle ], [!,}

], [ !,] | style=”padding:0px;” | open intervalopen intervalorder theory

|  ( a, b ) = { x R : a <img alt="{displaystyle (a,b)={xin mathbb {R} :a<x. ( Note that the notation ( a, b ) is ambiguous : it could be an ordered pair or an open interval. The notation ] a, b [ can be used instead. ) | 4 is not in the interval ( 4, 18 ). ( 0, + ) equals the set of positive real numbers .| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 1 bgcolor = # ffffff align = center | ( ] { displaystyle ( , ] ! , }{displaystyle (, ]!,}

(, ] !,

] ] {displaystyle ], ]!,}

{displaystyle ], ]!,}

, ] !,] | style=”padding:0px;” | left-open intervalhalf-open interval;

left-open intervalorder theory

|  ( a, b ] = { x R : a <img alt="{displaystyle (a,b]={xin mathbb {R} :a. | ( 1, 7 ] and (, 1 ]| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center |

| rowspan=1 bgcolor=#ffffff align=center |Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle [,) !,}

[,) !,

[ [ {displaystyle [, [!,}

{displaystyle [, [!,}

[, [ !, | style=”padding:0px;” | right-open intervalhalf-open interval;

right-open intervalorder theory

|  [ a, b ) = { x R : a x <img alt="{displaystyle [a,b)={xin mathbb {R} :aleq x. | [ 4, 18 ) and [ 1, + )| -| rowspan = 6 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 6 bgcolor = # ffffff align = center | ⟨ ⟩ { displaystyle langle rangle ! , }{displaystyle langle rangle !,}

langle rangle !,

⟨ ⟩ {displaystyle langle , rangle !,}

{displaystyle langle , rangle !,}

langle, rangle !, | style=”padding:0px;” | inner productinner product oflinear algebra

| ⟨u,v⟩ means the inner product of u and v, where u and v are members of an inner product space.

Note that the notation ⟨u, v⟩ may be ambiguous: it could mean the inner product or the linear span.

There are many variants of the notation, such as ⟨u | v⟩ and (u | v), which are described below. For spatial vectors, the dot product notation, x · y is common. For matrices, the colon notation A: B may be used. As ⟨ and ⟩ can be hard to type, the more “keyboard friendly” forms are sometimes seen. These are avoided in mathematical texts. | The standard inner product between two vectors x = (2, 3) and y = (1, 5) is:

⟨x, y⟩ = 2 × 1 + 3 × 5 = 13

| -| style = ” padding : 0 px ; ” | averageaverage ofstatistics| let S be a subset of N for example, ⟨ S ⟩ { displaystyle langle S rangle }{displaystyle langle Srangle }represents the average of all the elements in S. | for a time series : g ( t ) ( t = 1, 2, … ) we can define the structure functions Sq ( τ { displaystyle tau }tau ) : S q = ⟨ | g ( t + τ ) g ( t ) | q ⟩ t { displaystyle S_ { q } = langle | g ( t + tau ) – g ( t ) | ^ { q } rangle _ { t } }{displaystyle S_{q}=langle |g(t+tau )-g(t)|^{q}rangle _{t}}| -| style = ” padding : 0 px ; ” | expectation valuethe expectation value ofprobability theory| For a single discrete variable x { displaystyle x }{displaystyle x}of a function f ( x ) { displaystyle f ( x ) }{displaystyle f(x)}, the expectation value of f ( x ) { displaystyle f ( x ) }is defined as ⟨ f ( x ) ⟩ = x f ( x ) P. ( x ) { displaystyle langle f ( x ) rangle = sum _ { x } f ( x ) P. ( x ) }{displaystyle langle f(x)rangle =sum _{x}f(x)P(x)}, and for a single continuous variable the expectation value of f ( x ) { displaystyle f ( x ) }is defined as ⟨ f ( x ) ⟩ = x f ( x ) P. ( x ) { displaystyle langle f ( x ) rangle = int _ { x } f ( x ) P. ( x ) }{displaystyle langle f(x)rangle =int _{x}f(x)P(x)}; where P. ( x ) { displaystyle P. ( x ) }{displaystyle P(x)}is the PDF of the variable x { displaystyle x }. [ 10 ] || –

| style=”padding:0px;” | linear span(linear) span of;

linear hull oflinear algebra

| ⟨S⟩ means the span of S  V. That is, it is the intersection of all subspaces of V which contain S.

⟨u1, u2,…⟩ is shorthand for ⟨{u1, u2,…}⟩.

Note that the notation ⟨u, v⟩ may be ambiguous: it could mean the inner product or the linear span.

The span of S may also be written as Sp(S). |  ⟨ ( 1 0 0 ), ( 0 1 0 ), ( 0 0 1 ) ⟩ = R 3 {displaystyle leftlangle left({begin{smallmatrix}1\0\0end{smallmatrix}}right),left({begin{smallmatrix}0\1\0end{smallmatrix}}right),left({begin{smallmatrix}0\0\1end{smallmatrix}}right)rightrangle =mathbb {R} ^{3}}

{displaystyle leftlangle left({begin{smallmatrix}1\0\0end{smallmatrix}}right),left({begin{smallmatrix}0\1\0end{smallmatrix}}right),left({begin{smallmatrix}0\0\1end{smallmatrix}}right)rightrangle =mathbb {R} ^{3}}.| -| style = ” padding : 0 px ; ” | subgroup generated by a setthe subgroup generated bygroup theory| ⟨ S ⟩ { displaystyle langle S rangle }

means the smallest subgroup of G (where S  G, a group) containing every element of S.

⟨ g 1, g 2, ⟩ {displaystyle leftlangle g_{1},g_{2},dots rightrangle }

{displaystyle leftlangle g_{1},g_{2},dots rightrangle }is shorthand for ⟨ { g 1, g 2, } ⟩ { displaystyle left langle left { g_ { 1 }, g_ { 2 }, dots right } right rangle }{displaystyle leftlangle left{g_{1},g_{2},dots right}rightrangle }. | In S3, ⟨ ( 1 2 ) ⟩ = { i d, ( 1 2 ) } { displaystyle langle ( 1 ; 2 ) rangle = { id, ; ( 1 ; 2 ) } }{displaystyle langle (1;2)rangle ={id,;(1;2)}}and ⟨ ( 1 2 3 ) ⟩ = { i d, ( 1 2 3 ), ( 1 3 2 ) ) } { displaystyle langle ( 1 ; 2 ; 3 ) rangle = { id, ; ( 1 ; 2 ; 3 ), ( 1 ; 3 ; 2 ) ) } }{displaystyle langle (1;2;3)rangle ={id,;(1;2;3),(1;3;2))}}.| –

| style=”padding:0px;” | tupletuple; n-tuple;

ordered pair/triple/etc;

row vector; sequenceeverywhere

| An ordered list ( or sequence, or horizontal vector, or row vector ) of values. ( The notation ( a, b ) is often used as well. ) | ⟨ a, b ⟩ { displaystyle langle a, b rangle }{displaystyle langle a,brangle }is an ordered pair ( or 2 – tuple ). ⟨ a, b, c ⟩ { displaystyle langle a, b, c rangle }{displaystyle langle a,b,crangle }is an ordered triple ( or 3 – tuple ) .⟨ ⟩ { displaystyle langle rangle }{displaystyle langle rangle }is the empty tuple ( or 0 – tuple ) .| -| rowspan = 1 bgcolor = # d0f0d0 align = center || rowspan = 1 bgcolor = # ffffff align = center | ⟨ | ⟩ { displaystyle langle | rangle ! , }{displaystyle langle | rangle !,}

langle | rangle !,

Không thể phân tích cú pháp (lỗi cú pháp): {displaystyle ( |) !,}

( |) !, | style=”padding:0px;” | inner productinner product oflinear algebra

| ⟨u | v⟩ means the inner product of u and v, where u and v are members of an inner product space.[11] (u | v) means the same.

Another variant of the notation is ⟨u, v⟩ which is described above. For spatial vectors, the dot product notation, x · y is common. For matrices, the colon notation A: B may be used. As ⟨ and ⟩ can be hard to type, the more “keyboard friendly” forms are sometimes seen. These are avoided in mathematical texts. |

| }

Các ký hiệu không phải chữ cái khácSửa đổi

Symbol

in HTML Symbol

in TeX Name Explanation Examples Read as Category {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

Các ký hiệu dựa trên chữ cáiSửa đổi

Bao gồm những vần âm lộn ngược .

Bổ ngữ chữ cáiSửa đổi

Còn được gọi là dấu phụ. Symbol

in HTML Symbol

in TeX Name Explanation Examples Read as Category} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

Các ký hiệu dựa trên các chữ cái LatinhSửa đổiSymbolin HTML Symbolin TeX Name Explanation Examples Read as Category

{{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

{{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

{{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

{{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

{{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

{{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

Các ký hiệu dựa trên chữ cái tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy LạpSửa đổiSymbolin HTML Symbolin TeX Name Explanation Examples Read as Category {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}} {{{name}}}{{{readas}}}{{{category}}} {{{explain}}} {{{examples}}}

Các biến thểSửa đổi

Trong toán học viết bằng tiếng Ba Tư hoặc tiếng Ả Rập, 1 số ít ký hiệu hoàn toàn có thể được đảo ngược để giúp viết và đọc từ phải sang trái thuận tiện hơn .

Xem thêmSửa đổi

 • Danh sách các ký hiệu toán học (Unicode và LaTeX)
 • Danh sách các ký hiệu toán học theo chủ đề
 • Danh sách các ký hiệu logic
 • Ký hiệu toán học chữ và số (khối Unicode)
 • Hằng số và hàm toán học
 • Bảng ký hiệu toán học theo ngày giới thiệu
 • Danh sách các ký tự Unicode
 • Bảng đen đậm # Cách sử dụng
 • Biểu tượng giống chữ cái
 • Khối Unicode
 • Danh sách các toán tử và ký hiệu Toán học trong Unicode
 • Toán tử toán học và toán tử toán học bổ sung
 • Các ký hiệu toán học khác: A, B, Kỹ thuật
 • Mũi tên (biểu tượng) và Biểu tượng khác và Mũi tên và biểu tượng mũi tên
 • ISO 31-11 (Ký hiệu và ký hiệu toán học để sử dụng trong khoa học vật lý và công nghệ)
 • Mẫu số
 • Hình dạng hình học
 • Âm tiêu
 • Ngôn ngữ toán học
 • Các quy ước về kiểu chữ và ý nghĩa chung của các ký hiệu:
 • Cú pháp và ký hiệu APL
 • Các chữ cái Hy Lạp được sử dụng trong toán học, khoa học và kỹ thuật
 • Chữ cái Latinh được sử dụng trong toán học
 • Danh sách các ký hiệu vật lý phổ biến
 • Danh sách các chữ cái được sử dụng trong toán học và khoa học
 • Danh sách các từ viết tắt toán học
 • Ký hiệu toán học
 • Kí hiệu trong xác suất và thống kê
 • Hằng số vật lý
 • Quy ước đánh máy trong công thức toán học

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ LaTeX/Mathematics. Wikibooks. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 2. ^ Comprehensive List of Mathematical Symbols (PDF). Math Vault. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2020.
 3. ^ Unicode / LaTeX Converter. www.johndcook.com. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2020.
 4. ^ LaTeX/Special Characters. Wikibooks. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 5. ^ unicode – Tex Command. TutorialsBay. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 6. ^ Unicode characters in pdflatex output using hexcode without UTF-8 input. Tex Stack Exchange. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 7. ^ fontenc vs inputenc. TeX Stack Exchange. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 8. ^ pdflatex crashes when Latex code includes unicode{f818} and unicode{f817} and how to handle it. TeX Stack Exchange. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 9. ^ a b Goldrei, Derek (1996), Classic Set Theory, Chapman and Hall, tr.3, ISBN978-0-412-60610-6
 10. ^ Expectation Value. MathWorld. Wolfram Research. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2017.
 11. ^ Nielsen, Michael A; Chuang, Isaac L (2000), Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, tr.62, ISBN978-0-521-63503-5, OCLC43641333Lỗi chú thích: Thẻ có tên  Copi được định nghĩa trong không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Liên kết ngoàiSửa đổi

 • Jeff Miller: Sử dụng nhiều nhất các ký hiệu toán học khác nhau
 • Numericana: Biểu tượng và biểu tượng khoa học
 • Hình ảnh GIF và PNG cho các ký hiệu toán học
 • Các ký hiệu toán học trong Unicode
 • Detexify: Công cụ nhận dạng chữ viết tay LaTeX

Một số biểu đồ Unicode của những toán tử và ký hiệu toán học :

 • Chỉ mục các ký hiệu Unicode
 • Dải 2100214F: Biểu tượng giống chữ Unicode
 • Dải 219021FF: Mũi tên Unicode
 • Dải 220022FF: Toán tử toán học Unicode
 • Dải 27C027EF: Các ký hiệu toán học linh tinh Unicode  A
 • Dải 298029FF: Các ký hiệu toán học linh tinh Unicode  B
 • Dải 2A002AFF: Toán tử toán học bổ sung Unicod

Một số tham chiếu chéo Unicode :

 • Danh sách ngắn các ký hiệu LaTeX thường được sử dụng và Danh sách ký hiệu LaTeX toàn diện
 • Các ký tự MathML – sắp xếp các tên Unicode, HTML và MathML / TeX trên một trang
 • Giá trị Unicode và tên MathML
 • Giá trị Unicode và tên Postscript từ mã nguồn cho Ghostscript

}}

leq>

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories