hủy diệt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

2 Tại sao các thành đó và dân cư ở trong đó đã bị hủy diệt?

2 Why were those cities and their inhabitants destroyed?

jw2019

Sẽ không có thêm đầu nào của con thú này xuất hiện trước khi nó bị hủy diệt.

No more heads will appear on this beast before it is annihilated.

jw2019

Sẽ có cuộc hủy diệt.

There will be destruction.

OpenSubtitles2018. v3

Người ác sẽ bị hủy diệt. —Thi thiên 37:10.

The wicked will be destroyed. —2 Peter 3:7.

jw2019

Ông tuyên bố có sự hủy diệt, thì phải có sự hủy diệt!

He had proclaimed doom, so doom it must be!

jw2019

Nước phương bắc gồm mười chi phái tồn tại 257 năm rồi bị dân A-si-ri hủy diệt.

The northern 10-tribe kingdom lasted 257 years before it was destroyed by the Assyrians.

jw2019

Cậu đến đây vì Zion sắp bị hủy diệt.

You are here because Zion is about to be destroyed.

OpenSubtitles2018. v3

Hoặc là chàng sẽ hủy diệt Ai Cập, hoặc là Ai Cập sẽ hủy diệt chàng.

You will destroy Egypt or Egypt will destroy you.

OpenSubtitles2018. v3

Nó sẽ hủy diệt thành phố.

They’ll destroy the whole city.

OpenSubtitles2018. v3

Các nước tích trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt để tiêu diệt lẫn nhau.

The nations store up weapons of mass destruction for mutual annihilation.

jw2019

Tất cả những cám dỗ lôi cuốn của nó là nhằm hủy diệt từng cá nhân một.

All of his enticing, alluring temptations have as their root the destruction of the individual.

LDS

Nó đến để hủy diệt hành tinh này.

It is here to destroy the planet.

OpenSubtitles2018. v3

Phải hủy diệt nó thôi

I have to destroy him.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu ấy hủy diệt cái thứ đó chỉ để cho vui mà thôi

He destroyed that chair for the sheer fun of it.

OpenSubtitles2018. v3

Lăo Bằng, nghe nói con ngựa kẻ hủy diệt cũng được lắm.

Eh… I heard the horse called Terminator,

OpenSubtitles2018. v3

đó là sự hủy diệt toàn cầu bằng vũ khí hạt nhân hoặc thảm họa môi trường.

that it will be a global destruction by nuclear weapons or environmental ruin.

jw2019

Ông nói tiếp: “Tính kiêu ngạo hủy diệt lòng biết ơn và thay thế bằng tính ích kỷ.

He continued: “Pride destroys our gratitude and sets up selfishness in its place.

LDS

Chữ ‘hủy diệt’ mới diễn đạt nổi sức mạnh của chữ này.. .

Slay utterly’ may express its force.. . .

jw2019

Kẻ hủy diệt.

Terminator.

OpenSubtitles2018. v3

Trận Nước Lụt tàn khốc hủy diệt cách đúng lý một thế gian hung ác.

That cataclysmic Flood brought a just end to a wicked world.

jw2019

Chúng hủy diệt hy vọng của cha.

They destroyed my hope.

OpenSubtitles2018. v3

Kinh Thánh dạy: “Kẻ thù bị hủydiệt sau-cùng, tức là sự chết”.

The Bible teaches: “The last enemy, death, is to be brought to nothing.”

jw2019

Sa Tan sẽ cố gắng hết sức để hủy diệt chứng ngôn đó.

Satan will try with all his might to destroy it.

LDS

Bên trong nó, chỉ nghe bạo lực và hủy diệt;+

Violence and destruction are heard in her;+

jw2019

Tất cả những người có nhiều vợ bị hủy diệt trong trận Nước Lụt.

All polygamists were destroyed in the Flood.

jw2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories