Hướng dẫn khởi kiện vụ án dân sự – Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức

Related Articles

I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN(Điều 25 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)

 1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
 3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp các bên đều có mục đích lợi nhuận.
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
 9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 10. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 11. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 12. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

II. QUYỀN, PHẠM VI KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

 1. Người khởi kiện phải có năng lực pháp luật tố tụng dân sựvànăng lực hành vi tố tụng dân sự:

– Năng lực pháp lý tố tụng dân sự là năng lực có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tố tụng dân sự do pháp lý lao lý. Mọi cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có năng lượng pháp lý tố tụng dân sự như nhau trong việc nhu yếu Toà án bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .

– Năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.

– Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có khá đầy đủ năng lượng hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lượng hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc pháp lý có lao lý khác .

– Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lượng hành vi dân sự thì không có năng lượng hành vi tố tụng dân sự. Việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện thay mặt hợp pháp của họ triển khai .

– Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho những người này tại Toà án do người đại diện thay mặt hợp pháp của họ triển khai .

– Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc thanh toán giao dịch dân sự bằng gia tài riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có tương quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, Toà án có quyền triệu tập người đại diện thay mặt hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho họ tại Toà án do người đại diện thay mặt hợp pháp của họ triển khai .

– Đương sự là cơ quan, tổ chức triển khai do người đại diện thay mặt hợp pháp tham gia tố tụng .

 1. Quyền khởi kiện vụ án dân sự

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền tự mình hoặc trải qua người đại diện thay mặt hợp pháp khởi kiện vụ án ( sau đây gọi chung là người khởi kiện ) tại Toà án có thẩm quyền để nhu yếu bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .

– Cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để nhu yếu Toà án bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ mình đảm nhiệm .

 1. Phạm vi khởi kiện

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể khởi kiện một hoặc nhiều cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai khác về một quan hệ pháp lý hoặc nhiều quan hệ pháp lý có tương quan với nhau để xử lý trong cùng một vụ án .

– Nhiều cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai hoàn toàn có thể cùng khởi kiện một cá thể, một cơ quan, một tổ chức triển khai khác về một quan hệ pháp lý hoặc nhiều quan hệ pháp lý có tương quan với nhau để xử lý trong cùng một vụ án .

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền do Bộ luật này lao lý hoàn toàn có thể khởi kiện so với một hoặc nhiều cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai khác về một quan hệ pháp lý hoặc nhiều quan hệ pháp lý có tương quan với nhau để xử lý trong cùng một vụ án .

III. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN (Điều 159 Bộ Luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011)

 1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sựlà thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được thực thi theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp pháp lý không có pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì triển khai như sau :

+ Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản ; tranh chấp về đòi lại gia tài do người khác quản trị, chiếm hữu ; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai thì không vận dụng thời hiệu khởi kiện ;

+ Tranh chấp không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là 02 năm, kể từ ngày cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai biết được quyền và quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm .

 1. Một số thời hiệu khởi kiện cụ thể:

– Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng dân sự : 02 năm kể từ ngày quyền và quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm ( Điều 427 BLDS ) ;

– Thời hiệu khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại : 02 năm kể từ ngày quyền và quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm ( Điều 607 BLDS ) ;

– Thời hiệu khởi kiện về thừa kế ( Điều 645 BLDS ) :

+ Thời hiệu khởi kiện nhu yếu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời gian mở thừa kế ;

+ Thời hiệu khởi kiện nhu yếu người thừa kế thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời gian mở thừa kế ;

IV. HỒ SƠ KHỞI KIỆN

Hồ sơ khởi kiện tại Tòa án gồm có :

– Đơn khởi kiện ( theo mẫu ) ;

– Các tài liệu, chứng cứ chứng tỏ cho nhu yếu khởi kiện là có địa thế căn cứ và hợp pháp ( ví dụ : hồ sơ nhà đất, hợp đồng vay nợ, giấy vay nợ, di chúc … ) ;

– Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu mái ấm gia đình ( có xác nhận hoặc công chứng ), nếu người khởi kiện là cá thể ;

– Hồ sơ pháp lý khác của người khởi kiện, đương sự khác như : giấy phép kinh doanh thương mại, giấy chứng ĐK kinh doanh thương mại, quyết định hành động xây dựng doanh nghiệp, điều lệ hoạt động giải trí, quyết định hành động chỉ định hoặc cử người đại diện thay mặt doanh nghiệp ( bản sao có xác nhận ), nếu là pháp nhân ;

– Bản kê những tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện ( ghi rõ số lượng bản chính, bản sao ) ;

* Lưu ý : Các tài liệu nêu trên bằng tiếng quốc tế thì phải dịch sang tiếng Việt nam theo pháp luật trước khi nộp và nộp kèm theo bản gốc để so sánh .

V. TÒA ÁN NƠI NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN

 1. Thẩm quyền Tòa án theo cấp:

– Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp nêu tại Điều 25 BLTTDS, trừ trường hợp những tranh chấp mà có đương sự hoặc gia tài ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế, cho Toà án quốc tế .

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý những tranh chấp dân sự nêu tại Điều 25 BLTTDS mà có đương sự hoặc gia tài ở quốc tế hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế, cho Toà án quốc tế .

Hoặc những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện mà Tòa án cấp tỉnh lấy lên để xử lý .

 1. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

– Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức;

– Các đương sự có quyền tự thỏa thuận hợp tác với nhau bằng văn bản nhu yếu Tòa án nơi cư trú, thao tác của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá thể hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức triển khai xử lý tranh chấp dân sự ;

– Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền xử lý những tranh chấp về bất động sản .

 1. Thẩm quyền của Toà án theo sự lựa chọn của nguyên đơn:

Nguyên đơn có quyền lựa chọn Toà án xử lý tranh chấp về dân sự trong những trường hợp sau đây :

– Nếu không biết nơi cư trú, thao tác, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi bị đơn cư trú, thao tác, có trụ sở ở đầu cuối hoặc nơi bị đơn có gia tài xử lý ;

– Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động giải trí của Trụ sở tổ chức triển khai thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi tổ chức triển khai có trụ sở hoặc nơi tổ chức triển khai có Trụ sở xử lý ;

– Nếu bị đơn không có nơi cư trú, thao tác, trụ sở ở Nước Ta thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi mình cư trú, thao tác xử lý ;

– Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi mình cư trú, thao tác, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại xử lý ;

– Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi hợp đồng được thực thi xử lý ;

– Nếu những bị đơn cư trú, thao tác, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi một trong những bị đơn cư trú, thao tác, có trụ sở xử lý ;

– Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn hoàn toàn có thể nhu yếu Toà án nơi có một trong những bất động sản xử lý .

* Chú ý: Điều 32a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (năm 2011) còn quy định thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức như sau:

“ 1. Khi xử lý vấn đề dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định hành động riêng biệt rõ ràng trái pháp lý của cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai đó xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vấn đề dân sự mà Tòa án có trách nhiệm xử lý. Trong trường hợp này, cơ quan, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai đó có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia tố tụng .

* 2. Trường hợp vấn đề dân sự có tương quan đến quyết định hành động riêng biệt bị nhu yếu hủy pháp luật tại khoản 1 Điều này, thì quyết định hành động riêng biệt đó được Tòa án xem xét trong cùng vấn đề dân sự. Thẩm quyền của cấp Tòa án xử lý vấn đề dân sự đó được xác lập theo lao lý tại Điều 29 và Điều 30 của Luật tố tụng hành chính ” .

VI. ÁN PHÍ

 1. Các loại án phí trong vụ án dân sự bao gồm:
 2. a) Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự không có giá ngạch;
 3. b) Án phí dân sự sơ thẩm đối với vụ án dân sự có giá ngạch;
 4. c) Án phí dân sự phúc thẩm.

Vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó nhu yếu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không hề xác lập được giá trị bằng một số tiền đơn cử .

Vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà trong đó nhu yếu của đương sự là một số tiền hoặc là gia tài hoàn toàn có thể xác lập được bằng một số tiền đơn cử .

 1. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

– Nguyên đơn, bị đơn có nhu yếu phản tố so với nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập trong vụ án về tranh chấp dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự xét xử sơ thẩm, trừ trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo pháp luật của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 .

– Trường hợp vụ án có nhiều nguyên đơn mà mỗi nguyên đơn có nhu yếu độc lập thì mỗi nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí theo nhu yếu riêng của mỗi người ; nếu những nguyên đơn cùng chung một nhu yếu thì những nguyên đơn phải nộp chung tiền tạm ứng án phí .

– Trường hợp vụ án có nhiều bị đơn mà mỗi bị đơn có nhu yếu phản tố độc lập thì mỗi bị đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí theo nhu yếu riêng của mỗi người ; nếu những bị đơn cùng chung một nhu yếu phản tố thì những bị đơn phải nộp chung tiền tạm ứng án phí .

– Người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ án dân sự không có giá ngạch phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự xét xử sơ thẩm bằng mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm ; trong vụ án dân sự có giá ngạch phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự xét xử sơ thẩm bằng 50 % mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm mà Tòa án dự trù theo giá trị gia tài có tranh chấp mà đương sự nhu yếu xử lý .

 1. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

Nguyên đơn, bị đơn có nhu yếu phản tố so với nguyên đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan có nhu yếu độc lập phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự xét xử sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí .

 1. Các trường hợp được miễn, giảm nộp tiền tạm ứng án phí, án phí sơ thẩm:

– Cơ quan, tổ chức triển khai khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người khác, quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí dân sự ;

– Những trường hợp sau đây được miễn nộp hàng loạt tiền tạm ứng án phí, án phí :

+ Cá nhân, hộ mái ấm gia đình thuộc diện nghèo theo pháp luật của nhà nước ;

+ Người nhu yếu bồi thường về tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm .

– Trường hợp miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Toà án :

+ Người có khó khăn vất vả về kinh tế tài chính được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó thao tác xác nhận, thì được Toà án cho miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, án phí, tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Tòa án .

– Mức tiền được miễn không được vượt quá 50 % mức tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án mà người đó phải nộp .

 1. Mức án phí dân sự sơ thẩm

a. Mức án phí dân sự xét xử sơ thẩm, án phí dân sự phúc thẩm so với những vụ án về tranh chấp dân sự không có giá ngạch là 200.000 đồng

b. Mức án phí xét xử sơ thẩm so với những vụ án về tranh chấp dân sự có giá ngạch :

Giá trị tài sản có tranh chấp Mức án phí
a) Từ 4.000.000 đồng trở xuống 200.000 đồng
b) Từ trên 4.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% giá trị tài sản có tranh chấp
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
e) Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

VII. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

– Thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử xét xử sơ thẩm vụ án dân sự là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có đặc thù phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì được gia hạn thời hạn sẵn sàng chuẩn bị xét xử thêm 2 tháng .

– Thời hạn mở phiên tòa xét xử là 1 tháng kể từ ngày có quyết định hành động đưa vụ án ra xét xử xét xử sơ thẩm. Trường hợp có nguyên do chính đáng thì thời hạn này là 2 tháng .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories