‘hợp lệ’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” hợp lệ “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ hợp lệ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hợp lệ trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Chứng nhận (hợp lệ hoá

Certificate ( validation : %

2. Danh sách mã hợp lệ.

List of valid codes .

3. Đó là hợp lệ đó.

That’s valid .

4. Chọn một cổng hợp lệ

Select a valid port

5. Dùng tay bất hợp lệ.

Illegal use of the hands .

6. Mật khẩu không hợp lệ

Invalid password

7. LỖI: Lệnh SET không hợp lệ

ERROR : Invalid SET command

8. LỖI: Lệnh WAIT không hợp lệ

ERROR : Invalid WAIT command

9. Dữ liệu XML không hợp lệ

Malformed XML data

10. Biểu thức chính quy không hợp lệ

Invalid regular expression

11. Tập tin dữ liệu không hợp lệ %

Invalid data file %

12. Tập tin dữ liệu không hợp lệ: %

Invalid data file : %

13. Xem toàn bộ danh sách mã hợp lệ.

See the full list of valid codes .

14. Giấy tờ của cổ có hợp lệ không?

Are her papers in order ?

15. Để được xem là hợp lệ, giấy phép lái xe quốc tế phải được dùng kèm với một giấy phép lái xe hợp lệ.

To be valid, the IDP must be accompanied by a valid driving licence issued in the applicant’s country of residence .

16. Mặc áo bất hợp lệ của một sĩ quan.

Impersonation of an illegal police ..

17. Vị trí bất hợp lệ trong nguồn dữ liệu

Illegal position within datasource

18. Đặc tả hậu phương máy in không hợp lệ: %

Invalid printer backend specification : %

19. Hãy chọn một thư mục « khtmltests/regression » hợp lệ

Please choose a valid ‘ khtmltests / regression / ‘ directory

20. Tham chiếu không hợp lệ xuất phát từ đâu?

Where are bad references coming from ?

21. Và đây là bằng nhau đối số hợp lệ.

And these are equally valid arguments .

22. Robot bị chỉnh sửa là Robot không hợp lệ.

An altered unit is an illegal unit .

23. Nếu không hợp lệ thì đừng hòng đi ngủ.

If you don’t pass, nobody sleeps .

24. Gặp kiểu không hợp lệ trong cơ sở dữ liệu

Invalid type in Database

25. Cú ném hợp lệ, nâng tỷ số lên 2-2.

Strike, to bring the count to 2-and-2.

26. Hồ sơ màu không hợp lệ đã bị gỡ bỏ

Invalid color profile has been removed

27. Nhập một biểu thức hợp lệ, như #* pi hay e

Enter a valid expression, for instance # * pi or e

28. Sau khi phân đoạn được xác nhận là hợp lệ, các khiếu nại đang chờ xử lý dựa trên phân đoạn đó sẽ trở thành hợp lệ.

Once the segment is confirmed as valid, pending claims based on the segment become valid .

29. Bảng tạm không chứa mô tả bộ trình bày hợp lệ

The clipboard does not contain a valid display description

30. Đặc biệt nhạc jazz càng bị xem là ngoài vòng hợp lệ.

Jazz in particular was considered out of bounds .

31. Nếu chọn “Không” thì lá phiếu bị coi là không hợp lệ.

Non-votes are also considered ” No ” votes .

32. Bất kỳ nhận xét trái phép làm hộ chiếu không hợp lệ.

Any unofficial change will render the passport invalid .

33. Bảng nháp chứa dữ liệu sơ đồ điểm ảnh không hợp lệ

Invalid pixmap data in clipboard

34. * Giá trị phía sau ‘section=’ phải là tên chuyên mục hợp lệ.

* The value after ‘ section = ‘ must be a valid section name .

35. Xác thực nội dung tham chiếu có khả năng không hợp lệ

Validate potentially invalid reference content

36. Tồn tại giá trị XML không hợp lệ trong nguồn cấp dữ liệu.

An invalid XML value was found in the feed .

37. Những tên tập tin đã chọn có vẻ không phải là hợp lệ

The chosen filenames do not appear to be valid

38. Các URL sau đây đều là định nghĩa Tài nguyên miền hợp lệ:

The following URLs are all valid Domain property definitions :

39. Tôi có giấy phép hợp lệ để săn bắn con tê giác đó.

I have a valid license to hunt that rhino .

40. Cậu phải vung gậy trong vùng hợp lệ và đập bay nó đi.

You’ve got to swing the bat through the strike zone and knock it out .

41. Ôi, bằng lái xe, giấy phép lái xe hợp lệ một cách hoàn hảo.

Oh, a driver’s license, a perfectly valid driver’s license .

42. Các bước xem xét nội dung tham chiếu có khả năng không hợp lệ:

To review potentially invalid reference content :

43. Nếu không có sự cho phép đó, thì giáo lễ sẽ không hợp lệ.

Without that authorization, the ordination would be invalid .

44. Tài liệu không hợp lệ. Không có loại tài liệu nào được chỉ định

Invalid document. No mimetype specified

45. Đặc biệt, các thiết lập có lẽ là không hợp lệ rất sinh thái.

In particular, the setting probably isn’t very ecologically valid .

46. Hằng số hấp dẫn (đơn vị tùy thích). Giá trị hợp lệ từ % # đến %

Gravitational constant in arbitrary units. Valid values from % # to %

47. Những người khác dùng dữ liệu để hợp lệ các xác nhận bảo hiểm.

Others have used the data to validate insurance claims .

48. YouTube yêu cầu mỗi phần tử thêm một mã ISRC hợp lệ.

YouTube requires every element to include a valid ISRC code.

49. Có một ký tự XML không hợp lệ trong nguồn cấp dữ liệu của bạn.

There is an invalid XML character in your feed .

50. YouTube yêu cầu mỗi phần tử

YouTube requires every

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories