Hợp đồng kỳ hạn là gì? Nhà đầu tư phái sinh nên biết – Gia Cát Lợi

Related Articles

Dành cho nhà đầu tư :

Hợp đồng kỳ hạn là gì?

Về cơ bản, hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng mua hay bán một số lượng nhất định đơn vị tài sản cơ sở ở một thời điểm xác định trong tương lai theo một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng.

Tài sản cơ sở : hoàn toàn có thể là ngoại tệ, sản phẩm & hàng hóa, sàn chứng khoán, chỉ số sàn chứng khoán .

Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày thanh toán hợp đồng hay ngày đáo hạn.

Thời gian từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh toán giao dịch là kỳ hạn hợp đồng. Giá xác lập vận dụng trong ngày thanh toán giao dịch hợp đồng gọi là giá kỳ hạn .

Tại thời gian ký kết hợp đồng kỳ hạn, không hề có sự trao đổi gia tài cơ sở hay giao dịch thanh toán tiền. Hoạt động giao dịch thanh toán xảy ra trong tương lai tại thời gian xác lập trong hợp đồng. Vào lúc đó, hai bên thỏa thuận hợp tác hợp đồng buộc phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mua và bán theo mức giá đã xác lập, mặc kệ giá thị trường lúc đó là bao nhiêu đi nữa .

hop-dong-ky-han-hang-hoa-phai-sinh

Giá trị của hợp đồng kỳ hạn là gì?

Hợp đồng kỳ hạn gồm có hai bên : Một bên chấp thuận đồng ý mua và một bên chấp thuận đồng ý bán gia tài với một mức giá ấn định trước tại thời gian được xác lập trong tương lai .

Giá trị nhận được của người ở vị trí mua trong hợp đồng cho một đơn vị chức năng gia tài là S ( t ) – K

Trong đó : – K là giá kỳ hạn được ấn định trước trong hợp đồng .

– S ( t ) là giá giao ngay của gia tài cơ sở trên thị trường tại thời gian kết thúc hợp đồng .

Giá kỳ hạn được ấn định từ ngày những bên ký hợp đồng, mức giá này sẽ không biến hóa mặc dầu giá của gia tài cơ sở trên thị trường hoàn toàn có thể đổi khác .

Đến thời gian đáo hạn, người mua bắt buộc phải mua gia tài cơ sở có giá trên thị trường là S ( t ) với giá kỳ hạn đã ấn định trước là K .

Tương tự như vậy, giá trị nhận được của người ở vị trí bán cho một đơn vị chức năng gia tài là : K – S ( t ) .

Nếu S ( t ) > K : Người mua có lãi và người bán lỗ

Nếu S ( t ) Lãi lỗ từ hợp đồng kỳ hạn = giá trị nhân được – phí hợp đồng

Vì hai bên không phải trả ngân sách gì trong hợp đồng nên giá trị nhận được từ hợp đồng kỳ hạn cũng chính là lãi hoặc lỗ của những bên tham gia trong hợp đồng .

Ví dụ : Vào ngày 3/2/2013, công ty A ký hợp đồng kỳ hạn với công ty B mua 100 tấn gạo với kỳ hạn 3 tháng với giá kỳ hạn là 8 triệu đồng / tấn gạo. Công ty A được gọi là người mua trong và công ty B được gọi là người bán trong hợp đồng kỳ hạn .

Với mức giá ấn định này sẽ không mang lại lợi thế về giá nào cho hai bên. Do đó vào ngày ký hợp đồng, giá trị của hợp đồng là bằng 0. Tuy nhiên sau đó giá gạo trên thị trường biến hóa thì giá trị hợp đồng cũng đổi khác theo .

Cùng xem bảng minh họa lãi lỗ của công ty A tại thời gian triển khai hợp đồng dưới đây :

Giá gạo trên thị trường S(t) 10 9 8 7 6
Lãi lỗ 2 1 0 -1 -2

Nếu công ty A có lãi từ hợp đồng kỳ hạn thì công ty B sẽ lỗ và ngược lại .

Giá trị của hợp đồng kỳ hạn là gì

Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn

Tại thời gian ký hợp đồng, không có sự trao đổi gia tài cơ sở hay thanh toán giao dịch tiền. Hoạt động giao dịch thanh toán sẽ diễn ra trong tương lai tại thời gian đã ký kết trong hợp đồng. Đây là điểm độc lạ của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao ngay ( spot contract ) .

Đối với hợp đồng giao ngay, hoạt động giải trí mua và bán gia tài được diễn ra ngay tại thời gian ký hợp đồng .

Vào ngày giao dịch thanh toán, hai bên trong hợp đồng buộc phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm mua và bán bất kể giá trị trường của gia tài cơ sở tại thời gian đó hoàn toàn có thể sẽ tăng lên hoặc giảm xống so với mức giá kỳ hạn .

Tuy nhiên, hai bên bắt buộc phải thực thi hợp đồng theo mức giá kỳ hạn đã ấn định .

Hợp đồng kỳ hạn là thả thuận giữa hai bên, không có sự tham gia của tổ chức trung gian. Đây là điểm khác biệt giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai.

Giao dịch hợp đồng kỳ hạn

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Điểm giống nhau:

Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn đều là những sản phẩm của thị trường hàng hóa phái sinh.

Là các công cụ phái sinh, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở: có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, vv.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…

  • Xem thêm chi tiết: Hợp đồng tương lai là gì?

Điểm khác nhau:

Giữa hai công cụ phái sinh có những điểm khác nhau cơ bản sau :

Tiêu chí Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai
Định nghĩa Là một hợp đồng giữa bên mua và bên bán về việc giao dịch một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước. Là một hợp đồng chuẩn hóa giữa bên bán và bên mua về việc giao dịch một tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá xác định trước.
Tiêu chuẩn hóa hợp đồng – Không cần chuẩn hóa điều khoản, giá trị, khối lượng của tài sản cơ sở.

– Tài sản cơ sở của HĐKH hoàn toàn có thể là bất kể loại gia tài nào .
– Được niêm yết và tiêu chuẩn trên Sở giao dịch chứng khoán phái sinh.

– HĐTL được chuẩn hóa về lao lý, giá trị, khối lượng của gia tài cơ sở, ..
Được giao dịch, niêm yết – Giao dịch trên thị trường OTC.

– Không niêm yết và giao dịch trên thị trường tập trung chuyên sâu do tính thanh toán của HĐKH thấp hơn HĐTL .
Được niêm yết trên thị trường tập trung.
Thời điểm thanh toán hợp đồng Hai bên sẽ thanh toán vào thời điểm giao hàng. Thanh toán lỗ lãi hàng ngày.
Rủi ro Rủi ro của hợp đồng kỳ hạn cao hơn hợp đồng tương lai do tính thanh khoản thấp hơn. Sở giao dịch tạo ra tính thanh khoản cao cho thị trường hợp đồng tương lai, giúp cho các đối tác tham gia vào hợp đồng tương lai thực hiện các nghĩa vụ của họ có hiệu quả hơn so với khi tham gia vào hợp đồng kỳ hạn.
Tài sản thế chấp Có thể là bất kỳ loại tài sản nào. Được chuẩn hóa về điều khoản, giá trị, khối lượng của tài sản cơ sở,..
Tính thanh khoản hợp đồng Thanh khoản thấp hơn HĐTL Sự tồn tại của công ty thanh toán bù trừ và sự thuận lợi của việc giao dịch qua sở khiến cho tính thanh khoản của các hợp đồng tương lai cao hơn nhiều so với các hợp đồng kỳ hạn.
Đóng vị thế Nhà đầu tư tham gia hợp đồng kỳ hạn có thể thực hiện đóng vị thế bằng cách tham gia vị thế ngược đối với hợp đồng kỳ hạn tương tự. – Dễ dàng đóng vị thế: nhà đầu tư có thể đóng vị thế bất cứ lúc nào bằng cách tham gia vị thế ngược đối với HĐTL tượng tự.

– Từ đó giúp người sở hữu HĐTL linh động trong việc sử dụng nguồn vốn .
Bù trừ và ký quỹ Không cần thực hiện ký quỹ. – Yêu cầu các bên tham gia thực hiện ký quỹ để đảm bảo việc thanh toán mang tính bắt buộc.

– HĐTL được thanh toán giao dịch và bù trừ theo giá trong thực tiễn hằng ngày và sẽ thông tin lỗ lãi vào thông tin tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư theo giá thực tiễn và gọi ký quỹ khi cần bổ trợ .

So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn

Ưu nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn

Ưu điểm:

Đối với doanh nghiệp, với tư cách là công cụ phòng chống rủi ro đáng tiếc, hợp đồng kỳ hạn được dùng để cố định khoản thu nhập hay chi trả của doanh nghiệp theo một mức giá được ấn định trước, mặc kệ sự dịch chuyển của gia tài cơ sở trên thị trường .

Hợp đồng kỳ hạn chỉ là sự thỏa thuận hợp tác riêng không liên quan gì đến nhau của hai bên nên quy cách của sản phẩm & hàng hóa giao dịch không được chuẩn hóa. Do vậy mà nó thường rất linh động về thời hạn triển khai hợp đồng, quy mô hợp đồng, thời hạn giao dịch …

Hạn chế:

Hạn chế của loại hợp đồng này chính là tính thanh khoản khá kém. Bên bán hoặc bên mua không hề thuận tiện chuyển nhượng ủy quyền vị trí của mình trong hợp đồng trước ngày đáo hạn .

Ví dụ những bên không hề bán hợp đồng khi không thấy có lợi, hoặc cũng không hề hủy bỏ hợp đồng khi không có nhu yếu so với gia tài cơ sở hoặc khi thấy bất lợi .

Một hạn chế lớn hơn nữa của hợp đồng kỳ hạn chính là rủi ro xảy ra khi một bên tham gia hợp đồng không có khả năng thực hiện hợp đồng. Ví dụ nếu giá tài sản cơ sở trên thị trường giảm xuống quá mạnh và gây tổn thất quá lớn, bên mua có thể từ chối không mua theo cam kết trong hợp đồng.

Ưu nhược điểm của hợp đồng kỳ hạn

Ứng dụng hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn thường được những doanh nghiệp ứng dụng với mục tiêu phòng ngừa rửi ro giá giảm trong tương lai .

Hợp đồng kỳ hạn được dùng để cố định khoản thu nhập hay chi trả của doanh nghiệp theo một mức giá được ấn định trước, mặc kệ sự dịch chuyển của gia tài cơ sở trên thị trường .

Hợp đồng kì hạn được sử dụng để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc, ví dụ như rủi ro đáng tiếc mất giá tiền tệ ( hợp đồng kì hạn so với USD hoặc EUR ) hay rủi ro đáng tiếc dịch chuyển giá một loại sản phẩm & hàng hóa nào đó ( hợp đồng kì hạn với dầu mỏ, nông sản, … ) .

Ứng dụng hợp đồng kỳ hạn

Giao dịch hợp đồng kỳ hạn

Ví dụ:

Vào ngày 1/02/2020, A ký hợp đồng kỳ hạn mua của B 1 tấn cà phê với kỳ hạn 3 tháng (tức là vào ngày 1/05/2020) với giá 9.000đ/kg. B được gọi là người bán trong hợp đồng kỳ hạn, A là người mua trong hợp đồng kỳ hạn. Sau 3 tháng B phải bán cho A 1 tấn cà phê với giá 9.000đ/kg và A phải mua 1 tấn cà phê của B với giá đó, cho dù giá cà phê trên thị trường sau ba tháng là bao nhiêu đi nữa.

Hợp đồng ký hạn hoàn toàn có thể giao dịch dựa trên cơ sở giao dịch những gia tài cơ sở như sản phẩm & hàng hóa, sàn chứng khoán, ngoại tệ .

Công ty Gia Cát Lợi mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rỏ hơn về hợp đồng ký hạn. Chúc bạn luôn thành công xuất sắc .

Nhà đầu tư có thể truy cập trang dautuhanghoa.vn để có thêm thông tin về Giao dịch Hàng hóa, cách đầu tư phái sinh hàng hóa hiệu quả. Hoặc để lại thông tin để Gia Cát Lợi có thể hướng dẫn, hỗ trợ bạn tìm hiểu sâu hơn về thị trường này.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories