hình tứ giác in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Related Articles

Nó là cấu trúc hình tứ giác bằng gạch với bốn tháp tròn ở các góc.

It has a quadrangular plan in brick with four round towers at the corners.

WikiMatrix

Mỗi xương có dạng hình tứ giác lồi lõm, có hai bề mặt, bốn đường tiếp giáp và bốn góc.

Each bone is roughly quadrilateral in form, and has two surfaces, four borders, and four angles.

WikiMatrix

Có nhiều hình tứ giác khác nhau và các hình xoắn ốc và các bức chạm khắc khác rất lớn vậy những người đo vẽ phải chỉ huy từ trên trời.

There are various trapezoids and spirals and other glyphs that are so large that the surveyors would need some direction from the sky.

OpenSubtitles2018. v3

Với bố cục hình tứ giác, lâu đài Bodiam không có pháo đài, có các phòng khác nhau của nó được xây dựng xung quanh các bức tường phòng thủ bên ngoài và bên trong tòa án.

Of quadrangular plan, Bodiam Castle has no keep, having its various chambers built around the outer defensive walls and inner courts.

WikiMatrix

Lexell cho thấy rằng trong một hình tứ giác nằm trên hình cầu nội tiếp một đường tròn nhỏ của một khối cầu, tổng các góc đối nhau đều bằng nhau, và trong tứ giác ngoại tiếp, tổng các cạnh đối diện nhau đều bằng nhau.

Lexell showed that in a spherical quadrilateral inscribed in a small circle of a sphere the sums of opposite angles are equal, and that in the circumscribed quadrilateral the sums of opposite sides are equal.

WikiMatrix

Hình dạng của tứ giác được kết hợp với hai số phức p, q.

The shape of a quadrilateral is associated with two complex numbers p,q.

WikiMatrix

Nếu p = 1 + i và q = (1 + i)/2, thì tứ giác đó là hình vuông.

When p = 1 + i and q = (1 + i)/2, then the quadrilateral is square.

WikiMatrix

Một tứ giác nằm trên hình cầu được tạo bởi các giao điểm của các đường tròn lớn hơn là một tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi tổng của các góc đối diện bằng nhau, tức là α + γ = β + δ cho các góc liên tiếp α, β, γ, δ của tứ giác.

In spherical geometry, a spherical quadrilateral formed from four intersecting greater circles is cyclic if and only if the summations of the opposite angles are equal, i.e., α + γ = β + δ for consecutive angles α, β, γ, δ of the quadrilateral.

WikiMatrix

Helen chỉ có thể học về tứ giác, tam giác và những dạng hình học khác bằng cách tạo nên chúng từ những sợi dây .

Helen could only learn about squares, triangles, and other geometrical forms by making them with wires .

EVBNews

Định lý Anne, đặt theo tên nhà toán học Pháp Pierre-Leon Anne (1806–1850), là một định lý trong lĩnh vực hình học Euclid, nói về một tính chất diện tích bằng nhau trong một tứ giác lồi.

Anne’s theorem, named after the French mathematician Pierre-Leon Anne (1806–1850), is a statement from Euclidean geometry, which describes an equality of certain areas within a convex quadrilateral.

WikiMatrix

Trong một tứ giác nội tiếp ABCD, các tâm đường tròn nội tiếp M1, M2, M3, M4 (xem Hình 3) của các tam giác DAB, ABC, BCD, and CDA là 4 đỉnh của một hình chữ nhật.

In a cyclic quadrilateral ABCD, the incenters M1, M2, M3, M4 (see the figure to the right) in triangles DAB, ABC, BCD, and CDA are the vertices of a rectangle.

WikiMatrix

Ở mức độ nguyên tử, cấu trúc nguyên tử có thể được mô tả như hình lục giác, nếu nối các ion oxy gần nhau cùng với 1/2 vị trí đỉnh của hình tám mặt được chiếm chỗ bởi ion sắt/magie (sáu đỉnh) và 1/8 của tứ diện bị chiếm chỗ bởi ion silic.

In an alternative view, the atomic structure can be described as a hexagonal, close-packed array of oxygen ions with half of the octahedral sites occupied with magnesium or iron ions and one-eighth of the tetrahedral sites occupied by silicon ions.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories