Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì?

Related Articles

2. Một số thủ tục tương quan đến công bố sản phẩm tiếng anh

1 .Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì?

Giấy công bố sản phẩm là tác dụng của thủ tục công bố sản phẩm, cả với trường hợp tự công bố sản phẩm hoặc ĐK công bố so với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được pháp luật so với từng sản phẩm do mình quản trị. Theo đó, tổ chức triển khai, cá thể triển khai những thủ tục thiết yếu để những sản phẩm của mình, gồm sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được phép lưu hành trên thị trường và tới tay người tiêu dùng. Mục đích của giấy công bố sản phẩm là bảo vệ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, bảo vệ bảo đảm an toàn cho người dùng và sử dụng sản phẩm và là địa thế căn cứ để xử phạt hành chính nếu có sai phạm

Từ định nghĩa này, có thể hiểu giấy công bố sản phẩm tiếng anh là kết quả của thủ tục công bố sản phẩm, cả với trường hợp tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký công bố đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định đối với từng sản phẩm do mình quản lý. Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục cần thiết để các sản phẩm của mình, gồm sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được phép lưu hành trên thị trường và tới tay người tiêu dùng nhưng được thể với ngôn ngữ là Tiếng Anh. Thông thường, mục đích của giấy công bố sản phẩm tiếng anh thường được sử dụng với kinh doanh ở nước ngoài hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh là: Product Self-declaration

Giấy đăng ký bản công bố sản phẩm tiếng Anh là: Product Disclosure

2. Một số thủ tục tương quan đến công bố sản phẩm tiếng anh

2.1Hồ sơ công bố sản phẩm tiếng anh, gồm có những sách vở sau nhưng được dịch sang tiếng anh và có công chứng :

Đối với hồ sơ tự công bố sản phẩm

– Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP

– Phiếu tác dụng kiểm nghiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận tương thích ISO 17025 gồm những chỉ tiêu bảo đảm an toàn do Bộ Y tế phát hành theo nguyên tắc quản trị rủi ro đáng tiếc tương thích với pháp luật của quốc tế hoặc những chỉ tiêu bảo đảm an toàn theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức triển khai, cá thể công bố trong trường hợp chưa có lao lý của Bộ Y tế ( bản chính hoặc bản sao xác nhận )

– Các sách vở khác nếu có phát sinh

Đối với hồ sơ của sản phẩm nhập khẩu phải ĐK

– Bản công bố sản phẩm được pháp luật tại Mẫu số 02 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP

– Giấy ghi nhận lưu hành tự do ( Certificate of Free Sale ) hoặc Giấy ghi nhận xuất khẩu ( Certificate of Exportation ) hoặc Giấy ghi nhận y tế ( Health Certificate ) của cơ quan có thẩm quyền của nước nguồn gốc / xuất khẩu cấp có nội dung bảo vệ bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất / xuất khẩu ( hợp pháp hóa lãnh sự )

– Phiếu hiệu quả kiểm nghiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận tương thích ISO 17025 gồm những chỉ tiêu bảo đảm an toàn do Bộ Y tế phát hành theo nguyên tắc quản trị rủi ro đáng tiếc tương thích với pháp luật của quốc tế hoặc những chỉ tiêu bảo đảm an toàn theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức triển khai, cá thể công bố trong trường hợp chưa có pháp luật của Bộ Y tế ( bản chính hoặc bản sao xác nhận )

– Bằng chứng khoa học chứng tỏ tác dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên hiệu quả đã công bố ( bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể ). Khi sử dụng vật chứng khoa học về tác dụng thành phần của sản phẩm để làm hiệu quả cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15 % lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu

– Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt ( GMP ) hoặc ghi nhận tương tự trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thể chất vận dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 ( bản có xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể )

Đối với hồ sơ của sản phẩm sản xuất trong nước phải ĐK

– Bản công bố sản phẩm được lao lý tại Mẫu số 02 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP

– Phiếu tác dụng kiểm nghiệm bảo đảm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận tương thích ISO 17025 gồm những chỉ tiêu bảo đảm an toàn do Bộ Y tế phát hành theo nguyên tắc quản trị rủi ro đáng tiếc tương thích với pháp luật của quốc tế hoặc những chỉ tiêu bảo đảm an toàn theo những quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức triển khai, cá thể công bố trong trường hợp chưa có lao lý của Bộ Y tế ( bản chính hoặc bản sao xác nhận )

– Bằng chứng khoa học chứng tỏ hiệu quả của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên hiệu quả đã công bố ( bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể ). Khi sử dụng vật chứng khoa học về hiệu quả thành phần của sản phẩm để làm hiệu quả cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15 % lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu

– Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng người tiêu dùng phải cấp giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm theo pháp luật ( bản sao có xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể )

– Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt ( GMP ) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thể chất vận dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 ( bản sao có xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể )

Đối với hồ sơ là sản phẩm dược, mỹ phẩm phải ĐK công bố

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ( 02 bản ) kèm theo tài liệu công bố ( bản mềm của Phiếu công bố ) ;

– Bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ( có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp ). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là đơn vị sản xuất thì phải có bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại của nhà phân phối ( có xác nhận hợp lệ )

– Bản chính hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà phân phối hoặc chủ sở hữu sản phẩm chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Nước Ta ( vận dụng so với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là đơn vị sản xuất ). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có xác nhận chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo lao lý của pháp lý, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo những điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên. Giấy uỷ quyền phải phân phối những nhu yếu pháp luật tại Điều 6 Thông tư 06/2011 / TT-BYT

– Giấy ghi nhận lưu hành tự do ( CFS )

2.2 Cơ quan có thẩm quyền đảm nhiệm hồ sơ giấy phép công bố sản phẩm

  1. Đối với nơi nộp sản phẩm tự công bố sẽ có tác dụng làbản tự công bố sản phẩm bằng tiếng anh

– Phương tiện thông tin đại chúng ; Trang thông tin điện tử của mình ; Niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở của tổ chức triển khai, cá thể

– Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu update về bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan đảm nhiệm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW chỉ định

  1. Đối với nơi nộp sản phẩm công bố ĐK sẽ có hiệu quả là giấy phép công bố sản phẩm

– Bộ Y tế so với thực phẩm bảo vệ sức khỏe thể chất, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có hiệu quả mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong hạng mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý ;

– Cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định so với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chính sách ăn đặc biệt quan trọng, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

  1. Đối với sản phẩm là dược, mĩ phẩm tác dụng sẽ là giấy công bố mỹ phẩm hoặc phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

– Đối với mỹ phẩm nhập khẩu : nộp tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế .

– Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước : nộp tại Sở Y tế nơi đặt xí nghiệp sản xuất sản xuất. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước .

– Đối với mỹ phẩm kinh doanh thương mại trong khoanh vùng phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế tài chính cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực thi công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính cửa khẩu Mộc Bài ; mỹ phẩm kinh doanh thương mại trong khoanh vùng phạm vi Khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị triển khai công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tài chính tỉnh Quảng Trị

3. Mẫu giấy phép công bố sản phẩm tiếng anh

Mẫu số 01 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP như sau :

Form No. 01

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

— — — — –

PRODUCT DISCLOSURE

No : … … … … … …. / Business name / Year of publication

  1. Information about organizations and individuals that self-declare products

Name of organization or individual : … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … .

Address : … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … ..

Telephone : Fax : … … … … … … … … .. … … … … … … … .

E-Mail … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … ..

Business code : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … …

Number of Certificate of eligibility for food safety : … … … … … … .. Date of issue / Place of issue : … … … … …. ( for establishments subject to the issue of Certificate of eligibility for food safety as prescribed ) .

  1. Information about product
  2. Product’s name : … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …
  3. Ingredients : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … …
  4. Shelf life of the product : … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .
  5. Packing specifications and packaging materials : … … … … … … … … … … … … … .
  6. Name and address of the manufacturer of the product ( in case of hiring the manufacturer ) :

… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … ..

III. Product label sample ( attached to product label sample or expected product label sample )

Requirements for food safety

Food producers and traders meet food safety requirements according to :

– National technical regulation No …. ; or

Circulars of ministries and branches ; or

– Local technical regulations ; or

– National standards ( in the absence of national technical regulations, Circulars of Ministries, and local technical regulations ) ; or

Standards of the International Food Standards Commission (Codex), Regional Standards, Foreign Standards (in the absence of national technical regulations, Circulars of Ministries, Technical Regulations method, national standard); or

– Attached manufacturer standards ( in the absence of national technical regulations, Circulars of ministries, local technical regulations, National standards, Standards of the National Food Standards Committee Codex, Regional Standards, Foreign Standards ) .

We pledge to fully comply with the provisions of the law on food safety and take full responsibility for the legality of the announcement and the quality and safety of food for the published product. . / .

… … … … …, day …. month …. year … … ..

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories