ghi nhớ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Nhưng bạn nên ghi nhớ niềm vinh hạnh đó.

But you have to remember that compliment.

ted2019

Hãy ghi nhớ điều này, có người nào đó cần được các em khuyến khích không?

With that in mind, is there someone who needs your encouragement?

LDS

Vì thế, hãy luôn ghi nhớ những lời hứa quý báu của Đức Giê-hô-va.—Phi-líp 4:8, 9.

Keep Jehovah’s precious promises in mind. —Philippians 4:8, 9.

jw2019

Công lao của ông trong việc này sẽ được ghi nhớ

Your part in this shall not be forgotten

opensubtitles2

(b) Ghi nhớ điều gì có thể giúp người trẻ đương đầu với thử thách?

(b) Remembering what can help youths to meet tests?

jw2019

Làm thế nào Đức Giê-hô-va ghi nhớ các tôi tớ Ngài?

How does Jehovah remember his servants?

jw2019

Và tâm trí của anh bắt đầu suy nghĩ về nơi lần cuối cùng anh ghi nhớ chúng.

And your mind starts to think about the last time you remember them.

OpenSubtitles2018. v3

Bản ghi nhớ đó không làm hại tôi.

That memo doesn’t hurt me.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ và biết ơn.

We’ll always remember and cherish you.

WikiMatrix

* Chúng ta có một cuốn sách ghi nhớ, MôiSe 6:46.

* We have a book of remembrance, Moses 6:46.

LDS

13 Môn đồ Chúa Giê-su ngày nay cũng ghi nhớ những bài học ấy.

13 We take to heart the instructions that Jesus gave his first-century disciples.

jw2019

Ghi nhớ đi.

Memorize it.

OpenSubtitles2018. v3

ghi nhớ

memorize

Trang Nguyễn

Hãy ghi nhớ:

Let’s remember:

LDS

Người Myanma vẫn luôn ghi nhớ những lời nói cuối cùng của Bandula: Chúng ta có thể thua.

The Burmese remember Bandula’s last words in this way: We may lose the battle.

WikiMatrix

2 Chúng ta nên ghi nhớ bài học này khi nhận định về Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

2 We do well to keep this lesson in mind when it comes to reaching conclusions about Jehovah God.

jw2019

“Hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao …

Remember the worth of souls is great in the sight of God. …

LDS

Cuối cùng, sáu giờ sáng ngày 19 tháng 3 đáng ghi nhớ ấy, cửa phòng khách mở ra.

Finally at six in the morning on that memorable day of 19 March, the door of the salon opened.

Literature

Trước khi thay đổi thông tin liên hệ của bạn, hãy ghi nhớ những điều sau:

Before changing your contact information, keep the following in mind:

support.google

Vì thế tôi tin rằng ý thích chính của tôi là ghi nhớ.

So I believe that my main interest is to memory .

QED

Những điểm cần ghi nhớ.

Points to Keep in Mind.

jw2019

Các em có thể ghi nhớ từng chi tiết của sự kiện này.

You can remember every detail of the event.

LDS

Cung điện trí nhớ, những kỹ thuật ghi nhớ này, chúng chỉ là những đường tắt.

The memory palace, these memory techniques — they’re just shortcuts .

QED

Ghi nhớ kinh nghiệm của Gióp thật là khôn ngoan thay!

How wise it is to bear Job’s experience in mind!

jw2019

Họ sẽ ghi nhớ tên của hàng tá tá những người xa lạ.

They were memorizing the names of dozens and dozens and dozens of strangers.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories