cụm từ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Bạn không thể thêm các cụm từ tìm kiếm khác vào quảng cáo của mình.

You can’t add more search phrases to your ad.

support.google

Rồi cho tất cả các em cùng lặp lại toàn thể cụm từ.

Then have all of the children repeat the whole phrase together.

LDS

Bảng sau xác định các cụm từ được sử dụng trong cả báo cáo Search Console và Analytics.

The following table identifies terms that are used in both Search Console and Analytics reports .

support.google

Một cụm từ nhiệm màu.

Magical words.

OpenSubtitles2018. v3

Cụm từ này có thể giúp những người nắm giữ chức tư tế trong các phương diện nào?

In what ways might this phrase help priesthood holders?

LDS

Đã bao giờ bạn nghe tới cụm từ

Have you ever heard the term ,

QED

Khi học câu này, các em có thể muốn đánh dấu cụm từ “ý định chân thật.”

As you study this verse, you may want to mark the phrase “real intent.”

LDS

Được cho là người đã tạo ra cụm từ “cuộc chiến bí mật”.

He is credited with the coining of the phrase “secret war”.

WikiMatrix

Trong đoạn video, cụm từ được chia thành các phần sau Bắt đầu?

In the video, the phrase was split into the following Bắt đầu?

WikiMatrix

Cụm từ “palad khik” có nghĩa là “dương vật thay thế danh dự”.

The phrase “palad khik” means “honorable surrogate penis”.

WikiMatrix

3 Còn về cụm từ “sự hiện diện” mà các sứ đồ hỏi thì có nghĩa gì?

3 What of the “presence” that the apostles asked about?

jw2019

o Cụm từ khẩn cầu mãnh liệt có nghĩa là gì?

o What does the word supplication mean?

LDS

McCartney sau này nói thực ra đó là cụm từ “cranberry sauce” (“nước sốt mạn việt quất”).

Lennon later said that the words were actually “Cranberry sauce”.

WikiMatrix

Đọc 2 Nê Phi 27:20–23, và đánh dấu cụm từ đã được lặp lại trong các câu 20 và 21.

Read 2 Nephi 27:20–23, and mark the phrase that is repeated in verses 20 and 21.

LDS

Tôi xin lưu ý các anh chị em về hai cụm từ cụ thể.

I draw your attention to two specific phrases.

LDS

Các em cũng có thể chọn để đánh dấu các cụm từ này trong thánh thư của mình.

You might also choose to mark these phrases in your scriptures.

LDS

Và tôi thấy cụm từ ”Bình đẳng” (affirmative action) trong một quyển sách.

One day, I came across the phrase “affirmative action” in a book I was reading.

ted2019

Tr 11:1—Cụm từ “hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước” có nghĩa gì?

Ec 11:1 —What does it mean to “cast your bread on the waters”?

jw2019

Có rất nhiều biến thể và các cụm từ tương tự trong nhiều ngôn ngữ khác.

There are many other variants and similar phrases in numerous languages.

WikiMatrix

Ờ, tôi đã cố gắng giấu kĩ bằng cụm từ ” tôi phịch rồi. ”

Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase ” I hit that. “

OpenSubtitles2018. v3

Khi dùng cụm từ “tránh các ham muốn xác thịt”, Phi-e-rơ muốn nói đến điều gì?

Explain what Peter meant by “abstaining from fleshly desires.”

jw2019

Xem và tải xuống báo cáo về cụm từ tìm kiếm của bạn.

View and tải về reports about your search terms .

support.google

Hê-bơ-rơ 10:25 dùng cụm từ “chớ bỏ việc nhóm lại với nhau”.

Hebrews 10:25 uses the phrase “not forsaking our meeting together.”

jw2019

Hãy nhớ rằng cụm từ nổi tiếng,

Remember that famous phrase,

QED

Tất cả chúng ta đều có thể hiểu cụm từ này rồi, phải không?

All of us can identify, can’t we?

LDS

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories