Con người và bản chất của con người>

Related Articles

a ) Khái niệm con người

Con người là một thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội có sự thống nhất biện chứng giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội .

Tiền đề vật chất tiên phong lao lý sự hình thành, sống sót và tăng trưởng của con người chính là giới tự nhiên. Vì vậy, bản tính tự nhiên là một trong những phương diện cơ bản của con người, loài người. Do vậy, việc nghiên cứu và điều tra, mày mò khoa học về cấu trúc tự nhiên và nguồn gốc tự nhiên của con người là cơ sở khoa học quan trọng để con người hiểu biết về chính bản thân mình, tiến đến làm chủ bản thân mình trong mọi hành vi và hoạt động giải trí phát minh sáng tạo ra lịch sử vẻ vang của nó, tức lịch sử dân tộc quả đât .

–  Bản tính tự nhiên của con người được phân tích từ hai giác độ sau đây:

Thứ nhất, con người là tác dụng của quy trình tiến hóa và tăng trưởng vĩnh viễn của giới tự nhiên. Cơ sở khoa học của Kết luận này đã được chứng tỏ bằng hàng loạt sự tăng trưởng của chủ nghĩa duy vật và khoa học tự nhiên, đặc biệt quan trọng là học thuyết của Đácuyn về sự tiến hóa của những loài .

Thứ hai, con người là một bộ phận của giới tự nhiên và đồng thời giới tự nhiên cũng ” là thân thể vô cơ của con người “. Do đó, những đổi khác của giới tự nhiên và tác động ảnh hưởng của quy luật tự nhiên trực tiếp hoặc gián tiếp liên tục pháp luật sự sống sót của con người và xã hội loài người, nó là thiên nhiên và môi trường trao đổi vật chất giữa con người và giới tự nhiên ; ngược lại, sự biến hóa và hoạt động giải trí của con người, loài người luôn luôn tác động ảnh hưởng trở lại thiên nhiên và môi trường tự nhiên, làm đổi khác môi trường tự nhiên đó. Đây chính là mối quan hệ biện chứng giữa sự sống sót của con người, loài người và những sống sót khác của giới tự nhiên .

Tuy nhiên, con nguời không giống hệt với những sống sót khác của giới tự nhiên, nó mang đặc tính xã hội chính do mỗi con người với tư cách là ” người ” chính là xét trong mối quan hệ của những hội đồng xã hội, đó là những hội đồng : mái ấm gia đình, giai cấp, vương quốc, dân tộc bản địa, trái đất …. Vì vậy, bản tính xã hội nhất định phải là một phương diện khác của bản tính con người, không chỉ có vậy đây là bản tính đặc trưng của con người .

– Bản tính xã hội của con người được nghiên cứu và phân tích lừ những gíac độ sau đây :

Một là, xét từ giác độ nguồn gốc hình thành, loài người không phải chỉ có nguồn gốc từ sự tiến hóa, tăng trưởng của vật chất tự nhiên mà còn có nguồn gốc xã hội của nó, mà trước hết và cơ bản nhất là tác nhân lao động. Chính nhờ lao động mà con người có năng lực vượt qua loài động vật hoang dã để tiến hóa và tăng trưởng thành người. Đó là một trong những phát hiện mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhờ đó hoàn toàn có thể hoàn hảo học thuyết về nguồn gốc của loài người mà tổng thể những học thuyết trong lịch sử vẻ vang đều chưa có lời giải đáp đúng đắn và không thiếu .

Hai là, xét từ giác độ sống sót và tăng trưởng, thì sự sống sót của loài người luôn luôn bị chi phối bởi những tác nhân xã hội và những quy luật xã hội. Xã hội biến hóa thì mỗi con người cũng có sự đổi khác tương ứng. trái lại, sự tăng trưởng của mỗi cá thể lại là tiền đề cho sự tăng trưởng của xã hội. Ngoài mối quan hệ xà hội thì mỗi con người chỉ sống sót với tư cách là một thực thể sinh vật thuần túy, không hề là ” con người ” với khá đầy đủ ý nghĩa của nó .

Hai phương diện tự nhiên và xã hội của con người sống sót trong tính thống nhất, pháp luật lẫn nhau, tác động ảnh hưởng lẫn nhau, làm đổi khác lẫn nhau, nhờ đó tạo nên năng lực hoạt động giải trí phát minh sáng tạo của con người trong quy trình làm ra lịch sử vẻ vang của chính nó. Vì thế, nêu lý giải bản tính phát minh sáng tạo của con người đơn thuần chỉ từ giác độ bản tính tự nhiên hoặc chỉ từ bản tính xã hội thì đều là phiến diện, không triệt để và nhất định ở đầu cuối sẽ dẫn đến những Tóm lại sai lầm đáng tiếc trong nhận thức và thực tiễn .

b ) Bản chất của con người

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã có nhiều quan niệm khác nhau về bản chất, “bản tính người” của con người, nhưng về cơ bản những quan niệm đó thường là những quan niệm phiến diện, trừu tượng và duy tâm, thần bí. Trong tác phâm Luận cương về Phoiơbắc, C.Mác đã phê phán vắn tắt những quan niệm đó và xác lập quan niệm mới của mình “Bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”.

Hạn chế cơ bản của ý niệm duy vật siêu hình, trực quan là đã trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa phương diện tự nhiên của con người, thường xem nhẹ việc lý giải con người từ phương diện lịch sử dân tộc xã hội của nó, do đó về cơ bản chỉ thấy bản tính tự nhiên của con người. Khác với ý niệm đó, ý niệm duy vật biện chứng về con người trong khi thừa nhận bản tính tự nhiên của con người còn lý giải con người từ giác độ những quan hệ lịch sử vẻ vang xã hội, từ đó phát hiện bản tính xã hội của nó .

Hơn nữa, chính bản tính xã hội của con người là phương diện bản chất nhất của con người với tư cách ” người “, phân biệt con người với những sống sót khác của giới tự nhiên. Như vậy, hoàn toàn có thể định nghĩa con người là một thực thể tự nhiên nhưng đó là thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội. Vậy, bản chất của con người, xét trên phương diện tính hiện thực của nó, chính là ” tổng hòa những quan hệ xã hội “, chính do xã hội chính là xã hội của con người, được tạo nên từ hàng loạt những quan hệ giữa người với người trên những mặt kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, …

Theo quan điểm duy vật biện chứng về bản chất xã hội của con người thì sự hình thành và tăng trưởng của con người cùng những năng lực phát minh sáng tạo lịch sử vẻ vang của nó cần phải được tiếp cận từ giác độ nghiên cứu và phân tích vả lý giái sự hình thành và tăng trưởng của những quan hệ xã hội của nó trong lịch sử vẻ vang. Xét từ giác độ nhân chủng học, tức phương diện bản tính tự nhiên, người da đen ” vẫn chỉ là người da đen, nhưng chỉ trong quan hệ kinh tế tài chính – chính trị của xã hội chiếm hữu nô lệ anh ta mới bị biến thành ” người nô lệ “, còn trong quan hệ kinh tế tài chính – chính trị xã hội chủ nghĩa, anh ta là ” người tự do ”, làm chủ và phát minh sáng tạo lịch sử vẻ vang. Như thế không có một bản chất nô lệ cố hữu và không bao giờ thay đổi của người da đen hay da trắng, nó là loại sản phẩm tất yếu của những quan hệ kinh tế tài chính, chính trị – xã hội trong những điều kiện kèm theo lịch sử vẻ vang xác lập, khi những quan hệ này đổi khác thì cũng tạo sự đổi khác bản chất của con người. Vì vậy, giải phóng bản chất con người cần phải hướng vào sự giài phóng những quan hệ kinh tế tài chính, chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội của nó, trải qua đó hoàn toàn có thể phát huy năng lực phát minh sáng tạo lịch sử dân tộc của con người .

Như vậy, không có con người phi lịch sử dân tộc mà trái lại luôn gắn với những điều kiện kèm theo thực trạng lịch sử vẻ vang nhất định. Cần phải từ ý niệm như vậy mới hoàn toàn có thể lý giải đúng đắn về năng lực phát minh sáng tạo lịch sử dân tộc của con người. Sự hạn chế về năng lượng phát minh sáng tạo lịch sử vẻ vang của những con người tiểu nông không hề lý giải từ bản tính tự nhiên của họ, trái lại cần phải được lý giải từ giác độ tính hạn chế về trình độ tăng trưởng của những quan hệ kinh tế tài chính, chính tri, văn hóa truyền thống của xã hội tiểu nông. Như thế, con người, xét từ giác độ bản chất xã hội của nó, là loại sản phẩm của lịch sử vẻ vang ; lịch sử vẻ vang phát minh sáng tạo ra con người trong chừng mực nào thì con nguời lại cũng phát minh sáng tạo ra lịch sử dân tộc trong chừng mực đó. Đây là biện chứng của mối quan hệ giữa con người – chủ thể của lịch sử dân tộc với chính lịch sử vẻ vang do nó tạo ra và đồng thời lại bị pháp luật bởi chính lịch sừ đó. Từ đó hoàn toàn có thể thấy, hạn chế cơ bản của ý niệm duy vật siêu hình về bản chất của con người chính là ở chỗ chỉ nhận thấy tính quyết định hành động của thực trạng lịch sử dân tộc so với con người mà không nhận thấy mối quan hệ phát minh sáng tạo của con người trong quy trình tái tạo thực trạng và do đó cũng chính là tái tạo bản thân nó. C.Mác đã chứng minh và khẳng định : ” Cái học thuyết duy vật chủ nghĩa cho rằng con người là mẫu sản phẩm của những thực trạng và của giáo dục … cái học thuyết ấy quên rằng chính những con người làm biến hóa thực trạng và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục “. Trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên, Ph. Ăngghen cũng cho rằng : ” Thú vật cũng có một lịch sử vẻ vang, chính là lịch sử vẻ vang nguồn gốc của chúng và lịch sử vẻ vang tăng trưởng từ từ của chúng cho tới trạng thái lúc bấy giờ của chúng. Nhưng lịch sử vẻ vang ấy không phải do chúng làm ra và trong chừng mực mà chúng có tham gia vào việc làm ra lịch sử dân tộc ấy thì điều đó diễn ra mà chúng không hề biết và không phải do ý muốn của chúng. trái lại, con người càng cách xa con vật, hiểu theo nghĩa hẹp của từ này bao nhiêu thì con người lại càng tự mình làm ra lịch sử vẻ vang của mình một cách có ý thức bấy nhiêu ” .

Như vậy, với tư cách là thực thể xã hội, con người trong hoạt động giải trí thực tiễn, trải qua hoạt động giải trí thực tiễn, ảnh hưởng tác động vào giới tự nhiên, làm cải biến giới tự nhiên theo nhu yếu sống sót và tăng trưởng của nó thì đồng thời con người cũng phát minh sáng tạo ra lịch sử vẻ vang của chính nó, triển khai sự tăng trưởng của lịch sử vẻ vang đó .Từ ý niệm khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người, hoàn toàn có thể rút ra 1 số ít ý nghĩa phương pháp luận quan trọng sau đây :Một là, để lý giải một cách khoa học những yếu tố về con người thì không hề chỉ dơn thuần từ phương diện bản tính tự nhiên của nó mà điều cơ bản hơn, có tính quyết định hành động phải là từ phương diện bản tính xã hội của nó, từ những quuan hệ kinh tế tài chính – xã hội của nó .

Hai là, động lực cơ bản của sự tiến bộ và phát triển của xã hội chính là năng lực sáng tạo lịch sử của con người. Vì vậy, phát huy năng lực sáng tạo của mỗi con người, vì con người chính là phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của xã hội.

Ba là, sự nghiệp giải phóng con người nhằm mục đích phát huy năng lực phát minh sáng tạo lịch sử dân tộc của nó phải là hướng vào sự nghiệp giải phóng những quan hệ kinh tế tài chính – xãhội. Trên ý nghĩa phương pháp luận đó, hoàn toàn có thể thấy một trong những giá trị cơ bản nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chính là ở tiềm năng xóa bỏ triệt để những quan hệ kinh tế tài chính – xã hội áp bức và bóc lột, ràng buộc năng lực phát minh sáng tạo lịch sử dân tộc của con người. Cuộc cách mạng đó cũng triển khai sự nshiệp giải phóng toán trái đất bane phương pháp kiến thiết xây dựng mối quan hệ kinh tế tài chính – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa nhằm mục đích xác lập và tăng trưởng một xã hội mà tự do và phát minh sáng tạo của người này trở thành điều kiện kèm theo cho tự do và phát minh sáng tạo của người khác. Đó cũng chính là thực thi triết lý đạo đức nhân sinh cao đẹp nhất của chủ nghĩa cộng sản : ” mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người ” .

Loigiaihay.com

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories